Ci­je­na naf­te pa­la na 45 do­la­ra po ba­re­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mšu)

Za ma­nje od 45 do­la­ra po ba­re­lu pro­da­va­la se naf­ta ju­čer na svjet­skim tr­ži­šti­ma. Ana­li­ti­ča­ri to po­jaš­nja­va­ju či­nje­ni­com da je na­kon SAD-a ko­ji je po­ja­čao pro­izvod­nju iz škri­ljev­ca i Li­bi­ja po­ja­ča­la pro­izvod­nju. Sa­udij­ska Ara­bi­ja smi­ru­je jav­nost i tvr­di da će se za­li­he naf­te is­cr­pi­ti ti­je­kom lje­ta do­volj­no da osi­gu­ra­ju rast ci­je­ne ba­re­la pre­ma 60 do­la­ra. Ci­je­na go­ri­va na cr­p­ka­ma pra­ti tren­do­ve, ali ne­do­volj­no br­zo, što je iz­me­đu os­ta­log po­s­lje­di­ca i ma­log efek­ta ci­je­ne si­ro­ve naf­te u od­no­su na efekt tro­ša­ri­na i os­ta­lih po­re­za. Ta­ko je od kra­ja svib­nja ci­je­na go­ri­va euro­su­per 95 pa­la 5 pos­to, a ci­je­na si­ro­ve naf­te po brent in­dek­su vi­še od 15 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.