BISKUPU KOŠIĆU NE SMI­JE SE USKRATITI PRAVO NA GOVOR

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Pre­ve­li­ka se ha­la­bu­ka po­di­gla oko si­sač­kog bi­sku­pa mons. Vla­de Ko­ši­ća, tj. nje­go­va pi­sma pre­mi­je­ru u ko­je­mu ga kri­ti­zi­ra zbog ko­ali­ra­nja s HNS-om. Haj­ku su za­nim­lji­vo, pre­dvo­di­li su oni ko­ji se u jav­nos­ti naj­češ­će za­la­žu za slo­bo­du go­vo­ra. A da bu­de još ap­surd­ni­je, bra­ni­li su od “po­div­lja­log” bi­sku­pa pre­mi­je­ra s či­jom se po­li­ti­kom i stran­kom, ina­če, ama baš ni­ma­lo ne sla­žu. To­tal­ni de­bakl! No, ka­ko i za­što? Pri­je sve­ga, jer se jed­nom biskupu odu­zi­ma sva­ko pravo na iz­no­še­nje miš­lje­nja. I to nje­go­vog osob­nog, jer je mons. Ko­šić svo­je sta­vo­ve iz­nio na svo­me pri­vat­nom Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu, ne pred­stav­lja­ju­ći pri­tom ni HBK ni Ka­to­lič­ku cr­k­vu, ne­go sa­ma se­be. Ka­ko to nje­go­vo pred­stav­lja­nje mo­že iz­gle­da­ti u ne­či­jim oči­ma, o tom po tom, ali mu ga nit­ko ne smi­je uskratiti. Oso­bi­to ne ka­da ko­ris­ti druš­tve­ne mre­že, či­ja bi otvo­re­nost svi­ma tre­ba­la jam­či­ti rav­no­prav­nost. S dru­ge stra­ne, bi­skup Ko­šić svjes­no je ko­ris­tio upra­vo druš­tve­nu mre­žu za pre­zen­ta­ci­ju svo­ga sta­va, jer je pro­ci­je­nio da mu za tak­vu pre­zen­ta­ci­ju po­go­du­ju i po­li­tič­ke i unu­tar­cr­k­ve­ne okol­nos­ti. Oni ko­ji ga pra­te pri­mi­je­tit će da se na sli­čan na­čin du­go ni­je ogla­ša­vao. Po­ru­ka pak, ko­ju je htio po­di­je­li­ti s jav­nos­ti, ni­ma­lo ni­je sa­blaž­nji­va, jer je ci­je­la na­ci­ja uži­vo da­ni­ma pro­ma­tra­la po­li­tič­ko-tr­go­vač­ku tra­ka­vi­cu iz­me­đu HDZ-a i HNS-a, ko­ja je okon­ča­na sa­mo po­li­ti­ča­ri­ma ra­zum­lji­vim ok­si­mo­ro­nom, ko­ji je mo­gu­će da ne slu­ži ni spa­su na­ci­je ni dr­ža­ve ni gos­po­dar­stva, ne­go is­klju­či­vo nji­ho­vih vlas­ti­tih po­li­tič­kih ka­ri­je­ra. O to­me je Ko­šić pi­sao. Za­pra­vo, bi­lo ko­ji bi­skup sa svo­je po­zi­ci­je ima vr­lo uzak ma­ne­var­ski pros­tor ako že­li ne­što re­ći o druš­tve­nim pri­li­ka­ma, a na to je ite­ka­ko po­zvan po cr­k­ve­nom pos­la­nju. Na­ime, ako o po­li­ti­ci go­vo­ri s pro­po­vje­da­oni­ce, op­tu­žit će ga se da ko­ris­ti am­bon za po­li­ti­zi­ra­nje. Ins­ti­tu­ci­je kroz ko­je Cr­k­va u Hr­vat­skoj pro­go­va­ra o po­li­ti­ci, s dru­ge stra­ne, po­sve su za­kr­ž­lja­le i ne­ma ih u jav­nos­ti. Po­put Cen­tra za so­ci­jal­ni na­uk ili Ko­mi­si­je HBK Ius­ti­tia et pax, ko­joj je upra­vo bi­skup Ko­šić bio na če­lu do pri­je go­to­vo tri go­di­ne i ko­ja se na­kon nje­go­va od­la­ska za­vuk­la u mi­šju ru­pu i ni­šta ne zbo­ri. Na kra­ju, ne­ke je vjer­ni­ke po­go­di­lo to što je mons. Ko­šić na­pi­sao da su mu mo­li­tve Bo­gu za pre­mi­je­ra ne­us­li­ša­ne. Što sa­mo go­vo­ri o to­me da bi­sku­po­ve mo­li­tve ni­su ni­šta ni važ­ni­je ni ja­če od mo­li­tve, npr. ne­ke ba­ke. Tj. da su i bi­skup i ba­ka jed­na­ki u Cr­k­vi. Ili čak da ba­ki­ne mo­li­tve mo­žda i vi­še vri­je­de od bi­sku­po­vih. Sa­mo ba­ka ne­ma Fej­sa da to svi­ma obja­vi. No, bi­sku­pi ga ima­ju. I to znat­no vi­še po svi­je­tu ne­go kod nas. I pro­go­va­ra­ju o ak­tu­al­nim po­li­tič­kim te­ma­ma. Po­put kar­di­na­la Cu­pic­ha ne­dav­no o Trum­po­vim iz­ja­va­ma o glo­bal­nom za­top­lje­nju. Ni­ko­me zbog to­ga ni­je pa­lo na um Cu­pic­ha ra­za­pe­ti u jav­nos­ti, a što su de­žur­ni mo­ra­lis­ti Košiću ta­ko ra­do pri­ušti­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.