Ni dr­ža­va ni blo­ki­ra­ni i ovr­še­ni ne­ma­ju vre­me­na

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - I. R. či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Upra­vo je odr­žan okru­gli stol u Ure­du Pred­sjed­ni­ce na te­mu blo­ki­ra­nih i ovr­še­nih gra­đa­na. Kon­kret­nih od­go­vo­ra na ovu pro­ble­ma­ti­ku ne­ma ali je do­bro da će se Vla­di RH upu­ti­ti odre­đe­ni za­ključ­ci ra­di po­du­zi­ma­nja mje­ra u ci­lju rje­ša­va­nja tog pro­ble­ma. Po­hval­no je da je gos­po­đa Pred­sjed­ni­ca upo­zo­ri­la na neo­dr­ži­vost ovak­ve si­tu­aci­je i za­lo­ži­la se za rje­ša­va­nje ovog do­is­ta za­bri­nja­va­ju­ćeg pro­ble­ma s ne­ga­tiv­nim učin­ci­ma ne sa­mo za gra­đa­ne ne­go i za dr­ža­vu u cje­li­ni. Sve mje­re ko­je da­lje tre­ba po­du­zi­ma­ti mo­ra­ju ići u dva smje­ra. Pr­vi, naj­hit­ni­je ri­je­ši­ti pos­to­je­će blo­ki­ra­ne i ovr­še­ne gra­đa­ne i dru­gi, do­ni­je­ti za­kon­ske nor­me ko­ji­ma će se ubu­du­će broj blo­ki­ra­nih sves­ti na naj­ma­nju - pod­noš­lji­vu mje­ru, jer ni­kad se ne­će mo­ći sa­svim iz­bje­ći po­ja­va no­vih slu­ča­je­va. Što bi tre­ba­lo od­mah na­pra­vi­ti (u ro­ku od mje­sec da­na): - pri­vre­me­no od­blo­ki­ra­ti sve blo­ki­ra­ne gra­đa­ne i to do do­no­še­nja no­vih za­kon­skih rje­še­nja o pos­tup­ci­ma ovr­ha, - obus­ta­vi­ti pro­da­ju du­go­va agen­ci­ja­ma za na­pla­tu do do­no­še­nja pro­pi­sa ko­ji­ma će se re­gu­li­ra­ti ovo po­dru­čje, uz na­po­me­nu da bi za­kon­ski tre­ba­lo obve­za­ti sve vje­rov­ni­ke ko­ji pro­da­ju du­go­ve gra­đa­na da pod is­tim uvje­ti­ma mo­ra­ju naj­pri­je duž­ni­ci­ma po­nu­di­ti pod­mi­re­nje du­ga, a to je oko 20-25 pos­to vri­jed­nos­ti, - pri­vre­me­no obus­ta­vi­ti sve pla­ni­ra­ne de­lo­ža­ci­je, - obve­za­ti Fi­nu da za pos­to­je­će ovr­he svo­ju nak­na­du sma­nji naj­ma­nje za 50 pos­to, a za no­ve slu­ča­je­ve da iz­ra­di pra­ved­ne nak­na­de, - upu­ti­ti pri­jed­log ko­mu­nal­nim po­du­ze­ći­ma, je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne upra­ve i sa­mo­upra­ve i slič­nim vje­rov­ni­ci­ma da duž­ni­ci­ma pred­lo­že skla­pa­nje na­god­bi o obroč­noj ot­pla­ti pos­to­je­ćeg du­ga uz is­to­vre­me­ni ot­pis ka­ma­ta ili di­je­la ka­ma­ta, - svim po­rez­nim duž­ni­ci­ma ko­ji­ma je dr­ža­va do 31. pro­sin­ca 2016. upi­sa­la za­lož­na pra­va ili hi­po­te­ke na imo­vi­nu, da po­rez­na upra­va od­mah iz­vr­ši ot­pis onog di­je­la du­ga ko­ji je do da­na to­ga upi­sa ušao u zas­ta­ru i to uz pri­mje­nu pos­to­je­ćeg zas­tar­nog ro­ka od 6 go­di­na za sve obve­ze, - od­mah ot­pi­sa­ti i po­rez­ni dug do iz­no­sa pro­sječ­ne ne­to pla­će oni­ma ko­ji pre­ma po­rez­nim evi­den­ci­ja­ma ima­ju pri­mit­ke ma­nje od mi­ni­mal­nog do­hot­ka ili či­ji pri­mit­ci po čla­nu ku­ćans­tva ne pre­la­ze 50 pos­to pro­ra­čun­ske os­no­vi­ce (1663 kn) s ti­me da se ot­pis odo­bri i oni­ma ko­ji ima­ju glav­ni­cu du­ga ve­ću od pro­sječ­ne ne­to pla­će ka­ko bi im se ta­ko sma­njio os­ta­tak obve­ze, - osim iz­ra­de pri­jed­lo­ga za iz­mje­nu Ovr­š­nog za­ko­na, pris­tu­pi­ti i iz­ra­di pri­jed­lo­ga za još je­dan re­pro­gram po­rez­nog du­ga uz uvje­te ko­ji bi bi­li po­volj­ni­ji od onih iz 2013. go­di­ne ka­ko bi se na­pla­tom obu­hva­tio što ve­ći broj duž­ni­ka, - u do­go­vo­ru s Mi­nis­tar­stvom po­ljo­pri­vre­de iz­na­ći mo­del rje­ša­va­nja du­ga OPG-ova, - tro­ško­ve Fi­ne za pro­ved­bu ovr­ha od­mah sma­nji­ti na mak­si­mal­no 50 kn za ovr­he vri­jed­nos­ti do 10.000 kn, a iz­nad to­ga iz­no­sa na naj­vi­še 100 kn. - jav­no­bi­ljež­nič­ke i os­ta­le tro­ško­ve pos­to­je­ćih ovr­ha od­mah sma­nji­ti za naj­ma­nje 50 pos­to, a no­ve ovr­he pro­vo­di­ti na na­čin ka­ko to već mje­se­ci­ma pred­la­že su­dac Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu Mis­lav Ko­la­ku­šić. Ko­nač­no, uz do­bru vo­lju i hi­tan an­ga­žman nad­lež­nih, po­zi­tiv­ni učin­ci ne bi smje­li iz­os­ta­ti. Za­to pos­lu tre­ba od­mah pris­tu­pi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.