Gos­po­đo Vo­kić, či­ni se da će uli­ca ipak bi­ra­ti mi­nis­tre

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Re­na­ta Ra­šo­vić

Gdje bi uli­ca smje­nji­va­la lju­de? Ne tre­ba to­me da­va­ti ve­li­ku važ­nost. Lju­di će ma­lo pro­še­ta­ti, ma­lo pro­go­vo­ri­ti, još naj­bo­lje da će uli­ca smje­nji­va­ti mi­nis­tre. Pa gdje bi to doš­lo – za­pi­ta­la se ne­ki dan Lji­lja Vo­kić, biv­ša HDZ-ova mi­nis­tri­ca zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, gos­tu­ju­ći na N1 te­le­vi­zi­ji na te­mu gra­đan­skog pro­s­vje­da zbog ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Pri­tom je zor­no po­ka­za­la za­što vi­še ni­ka­da, bu­de li pa­me­ti, ne­će bi­ti mi­nis­tri­ca, de­mons­tri­ra­ju­ći za­vid­nu do­zu ne­poz­na­va­nja ele­men­tar­nih de­mo­krat­skih pro­ce­sa. Pod­ci­je­ni­la je gos­po­đa Vo­kić hr­vat­ske gra­đa­ne, ra­ču­na­ju­ći na inert­nost, ra­zo­ča­ra­nje po­li­tič­kim pro­ce­si­ma i oni­ma ko­ji ob­na­ša­ju vlast, oni­ma ko­ji su do­ve­li do kons­tant­nog, iz go­di­ne u go­di­nu to­nu­ćeg pod­ba­ča­ja na bi­ra­li­šti­ma. No, či­ni se da su pri­zo­ri ko­ji su po­s­ljed­njih go­di­na pris­ti­za­li iz Bu­ku­re­šta ili Be­ogra­da, gdje su se ri­je­ke sa sto­ti­na­ma ti­su­ća gra­đa­na va­lja­le uli­ca­ma u bor­bi s ko­rup­ci­jom, bez­na­đem ili uzur­pa­ci­jom ele­men­tar­nih gra­đan­skih pra­va, dje­lo­va­li mo­ti­vi­ra­ju­će na Hr­va­te ko­ji su na­po­s­ljet­ku od­lu­či­li do­pri­ni­je­ti, pre­ki­nu­ti du­go­go­diš­nju apa­ti­ju i šut­nju. Je­dan od svje­ži­jih pri­mje­ra je i an­ga­žman 30 ti­su­ća lju­di ko­ji su sta­vi­li pot­pis na pe­ti­ci­ju ko­jom se tra­ži hit­no rje­ša­va­nje go­ru­ćeg slu­ča­ja po­tre­bi­te, te­ško bo­les­ne dje­ce u Kla­iće­voj, a bu­de li po­s­lje­di­ca te ak­ci­je i traj­no rje­ša­va­nje zdrav­s­tve­ne skr­bi za naj­ra­nji­vi­je, i te zas­lu­ge va­lja pri­pi­sa­ti gra­đa­ni­ma ko­ji­ma je do­sa­di­lo šu­tje­ti. Baš kao i pred­stav­ni­ci­ma Po­kre­ta oto­ka ko­ji su ne­ki dan po­li­je­ga­li na ruč­ni­ke po Mar­ko­vu tr­gu tra­že­ći da ih se uklju­či u do­no­še­nje od­lu­ka ko­ji se ti­ču mor­ske oba­le, zah­ti­je­va­ju­ći da se Za­kon o kon­ce­si­ja­ma vra­ti na jav­nu ras­pra­vu. Pr­vu run­du su do­bi­li pa je s dnev­nog re­da Sa­bo­ra gla­so­va­nje o za­ko­nu ski­nu­to – do dalj­nje­ga. Bit će da ih je ohra­bri­la još jed­na pret­hod­no iz­ve­de­na gra­đan­ska in­ter­ven­ci­ja, ona iz ožuj­ka, pre­dvo­đe­na sta­nov­ni­ci­ma Bo­la na Bra­ču ko­ji­ma je pla­ža naj­ve­će bo­gat­stvo sto­ga su us­pješ­no za­us­ta­vi­li da­va­nje kon­ce­si­je u ru­ke čo­vje­ka iz bli­skog kru­ga ru­ko­met­nog moć­ni­ka Zo­ra­na Gop­ca, bez ikak­va is­kus­tva u uprav­lja­nju bi­lo či­me, a ka­mo­li na­ci­onal­nim bla­gom po­put Zlat­nog ra­ta. Jed­na od tak­vih ak­ci­ja spre­ma se upra­vo da­nas na Pli­tvi­ca­ma gdje će gra­đa­ni, pre­dvo­đe­ni umi­rov­lje­nim hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma, pro­s­vje­dom po­ku­ša­ti za­us­ta­vi­ti div­lju grad­nju ko­ju ta­ko­đer iz­vo­de in­te­res­ne sku­pi­ne us­pr­kos ape­li­ma UNESCO-a i pri­jet­nji gu­bit­kom sta­tu­sa svjet­ske ba­šti­ne. A da se za ze­le­ni­lo va­lja bo­ri­ti po­ka­za­la je i ma­la ali glas­na sku­pi­na iz za­gre­bač­kog par­ka Sa­vi­ca ko­ja je, us­pr­kos pod­me­ta­nji­ma, us­pje­la za­us­ta­vi­ti grad­nju me­ga­lo­man­skog be­ton­skog par­ka mi­mo vo­lje gra­đa­na. U ko­nač­ni­ci, i ak­ci­ja ko­ja je na uli­ce hr­vat­skih gra­do­va iz­ve­la de­set­ke ti­su­ća gra­đa­na ko­ji zah­ti­je­va­ju pro­ved­bu hit­ne im­ple­men­ta­ci­je ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, pa ta­ko u dva na­vra­ta, či­nje­ni­ca je ko­ju nit­ko ni­je mo­gao ig­no­ri­ra­ti, pa ni pre­mi­jer. Osim što je jav­no priz­nao da ne že­li gra­đa­ne na uli­ca­ma, smje­na sa­da već biv­šeg mi­nis­tra Pa­ve Ba­ri­ši­ća, ko­ji je ne­tom pred ko­nač­ni pad iz­ja­vio da ni­je raz­miš­ljao o pro­s­vje­du jer je imao pre­vi­še pos­la, di­rek­t­na je po­s­lje­di­ca gra­đan­skog bun­ta, de­mons­tri­ra­nog na uli­ca­ma, ma ko­li­ko biv­ša mi­nis­tri­ca Vo­kić i njoj slič­ni mis­li­li druk­či­je. Pa ne­će nam valj­da mi­nis­tre bi­ra­ti šut­nja!

Pri­zo­ri sa uli­ca Bu­ku­re­šta i Be­ogra­da dje­lo­va­li su mo­ti­vi­ra­ju­će na hr­vat­ske gra­đa­ne ko­ji su na­po­s­ljet­ku pres­ta­li šu­tje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.