Po­po­vić ima za­gre­bač­ku adre­su

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Se­ve­ri­na Ko­jić u in­ter­v­juu za RTL rek­la je, me­đu os­ta­lim, da se do sa­da suz­dr­ža­va­la od jav­nih nas­tu­pa, ali da je mo­ra­la upo­zo­ri­ti da ins­ti­tu­ci­je ne ra­de svoj po­sao. Us­t­vr­di­la je da ju je Po­po­vić u ve­zi psi­hič­ki mal­tre­ti­rao te da joj je pri­je­tio ka­ko će je pu­tem glas­no­go­vor­ni­ka bla­ti­ti u me­di­ji­ma i na kra­ju joj odu­ze­ti di­je­te. Tvr­di­la je da si­na otac ni­je vi­dio pu­nih 18 mje­se­ci te da je na su­du re­kao da je mis­lio da u pr­voj go­di­ni si­nu ni­je bio po­tre­ban. Do­da­la je da otac ni­je kon­tak­ti­rao ni­ti se dru­žio s dje­te­tom, da ga ne­re­do­vi­to zo­ve, za­bo­rav­lja nje­go­ve ro­đen­da­ne, da je pro­pus­tio nje­gov pr­vi zub i pr­vi ko­rak te da je ma­ni­pu­li­rao čak i op­tuž­ba­ma da je di­je­te ano­rek­sič­no... ni­za­la je op­tuž­be Se­ve­ri­na. Sut­ki­nju Ve­ri­cu Ni­kić pro­zva­la je za “na­ka­rad­ne od­lu­ke” te za­tra­ži­la za­šti­tu pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, ko­jeg po­zi­va da is­pi­ta ulo­gu cen­ta­ra za so­ci­jal­nu skrb, su­do­va pu­tem Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa i po­li­ci­je zbog na­vod­nog fik­tiv­nog boravišta ko­je je u Za­gre­bu do­bio Mi­lan Po­po­vić. Se­ve­ri­na tvr­di da Po­po­vić za­kon­skim pu­tem ni­je mo­gao do­bi­ti bo­ra­vi­šte u Za­gre­bu jer u Za­gre­bu ne­ma adre­su. Po­po­vić je, me­đu­tim, ju­čer raz­go­va­rao s no­vi­na­rom Ve­čer­njeg lis­ta te mu re­kao da je s nje­go­vim bo­ra­vi­štem sve u naj­bo­ljem re­du te ka­ko ga je do­bio na pet go­di­na, kao stra­nac či­je di­je­te ži­vi u Hr­vat­skoj. Či­nje­ni­ca je i da je na in­ter­v­ju do­šao u auto­mo­bi­lu za­gre­bač­kih re­gis­tar­skih plo­či­ca ze­le­ne bo­je, kak­ve se do­dje­lju­ju stran­ci­ma. Po­po­vić ne­gi­ra tvrd­nje da si­na že­li traj­no odves­ti u Sr­bi­ju te tvr­di da će on os­ta­ti ži­vje­ti u Za­gre­bu, gdje će di­je­te ići i u vr­tić, a za­tim i u ško­lu. las Kla­rić do­da­ju­ći da to što di­je­te ne­ko­li­ko mje­se­ci ni­je mo­glo ići u vr­tić jer pot­pis za to ni­je dao je­dan ro­di­telj ni­je ri­je­dak pri­mjer, no da ro­di­te­lji zbog me­đu­sob­nog su­ko­ba čes­to ma­ni­pu­li­ra­ju svo­jim pot­pi­som, a tak­ve su od­lu­ke go­to­vo uvi­jek na šte­tu dje­te­ta.

Ve­li­ko op­te­re­će­nje za di­je­te

– Ne­kad, ka­da ro­di­telj zlo­ra­bi pra­va dje­te­ta, mo­gu­će je ro­di­te­lju i odu­ze­ti pravo na os­tva­ri­va­nje ro­di­telj­ske skr­bi. Na­ža­lost, u slu­ča­je­vi­ma ma­ni­pu­la­ci­je bi­lo ko­jeg ro­di­te­lja ta se mje­ra iz­ri­če raz­mjer­no ri­jet­ko, a ži­vot­no i prav­no či­ni mi se da bi u ne­kim si­tu­aci­ja­ma iz­ri­ca­nje upra­vo tak­ve mje­re bi­lo je­di­no rje­še­nje za po­je­di­ne ro­di­te­lje i za do­bro­bit nji­ho­va dje­te­ta. A ka­da ro­di­te­lji jed­no dru­go na­zi­va­ju po­grd­nim ime­ni­ma ili iz­no­se in­tim­ne ruž­ne stva­ri, po­go­to­vo ako to još či­ne jav­no, to ni­ka­da ni­je do­bro – is­ti­če Mi­las Kla­rić. Na upit je li u ovom slu­ča­ju doš­lo do po­vre­de odred­bi ko­je se od­no­se na rav­no­prav­nost spo­lo­va, iz ure­da nad­lež­ne pra­vo­bra­ni­te­lji­ce Viš­nje Lju­bi­čić od­go­vo­re­no nam je: “Pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za rav­no­prav­nost spo­lo­va zas­tu­pa na­če­lan stav da u spo­ro­vi­ma oko ro­di­telj­ske skr­bi u sre­diš­nju paž­nje uvi­jek mo­ra sta­ja­ti naj­bo­lji in­te­res dje­te­ta, sto­ga i ne zas­tu­pa sta­ja­li­šte da je je­dan ro­di­telj bo­lji od dru­go­ga sa­mo zbog svo­je spol­ne pri­pad­nos­ti”. A što o sve­mu ka­že dje­čja psi­ho­lo­gi­nja Re­na­ta Mi­lje­vić-Ri­đič­ki: – Di­je­te vo­li i ma­mu i ta­tu, vo­li bi­ti i s ma­mom i s ta­tom, a ka­da me­đu ro­di­te­lji­ma osje­ti ne­ku na­pe­tost, mo­že pos­ta­ti ner­voz­no, mo­že se po­vu­ći u se­be. Tak­ve su si­tu­aci­je ve­li­ko op­te­re­će­nje za di­je­te, a to što se do­ga­đa ono sa­mo ne mo­že ri­je­ši­ti. Bi­lo bi li­je­po ka­da bi ro­di­te­lji ne­su­gla­si­ce mo­gli ri­je­ši­ti bez su­da, so­ci­jal­nih cen­ta­ra i pra­vo­bra­ni­te­lji­ce, a po­go­to­vo bez jav­nos­ti. Ka­da nji­hov su­kob pos­ta­ne ja­van, on­da ro­di­te­lji mo­ra­ju bi­ti svjes­ni da to či­ni šte­tu dje­te­tu i da će di­je­te osje­ća­ti po­s­lje­di­ce. Iz ovog slu­ča­ja i jav­nih me­đu­sob­nih op­tu­ži­va­nja vi­di se da je ro­di­te­lji­ma naj­bit­ni­je tko će od njih po­bi­je­di­ti. A svat­ko od njih sa­da ima dru­ge ži­vo­te, dru­ge part­ne­re, i ne bi se vi­še to­li­ko i ta­ko tre­ba­li ba­vi­ti jed­no dru­gim, već bi se tre­ba­li usre­do­to­či­ti na svo­je di­je­te, nje­go­vu do­bro­bit i sre­ću. Se­ve­ri­na Ko­jić op­tu­ži­la je i od­vjet­ni­cu Lju­bi­cu Ma­ti­je­vić Vr­salj­ko za pri­ti­sak na Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb Čr­no­me­rec ka­ko bi po­mo­gla Po­po­vi­ću, a doz­na­je­mo da je od­vjet­ni­ca zas­tu­pa­la obje stra­ne zbog če­ga se pro­tiv nje vo­di pos­tu­pak pred Od­vjet­nič­kom ko­mo­rom. Ma­ti­je­vić Vr­salj­ko tvr­di da sa­da ni­je Po­po­vi­će­va od­vjet­ni­ca. Ka­že, zas­tu­pa­la ga je kra­će vri­je­me pri­je dvi­je go­di­ne, i to u pi­ta­nji­ma pre­ko­mjer­nog me­dij­skog iz­la­ga­nja nji­ho­va dje­te­ta. – U ras­pra­vi o ak­tu­al­nom sud­skom pos­tup­ku ne že­lim su­dje­lo­va­ti jer je obi­telj­ski pos­tu­pak pre­ma za­ko­nu ta­jan, či­nje­ni­ce iz pred­me­ta ni­su mi poz­na­te. O iz­miš­lje­nim tvrd­nja­ma S. Ko­jić da sam is­to­dob­no bi­la i nje­zi­na i Po­po­vi­će­va od­vjet­ni­ca ne že­lim se vi­še oči­to­va­ti jer sam o to­me već sve rek­la, kao što ne­mam vi­še ni­šta re­ći o mo­jim na­vod­nim pri­jet­nja­ma dje­lat­ni­ca­ma Cen­tra za so­ci­jal­nu skrb Čr­no­me­rec.

Se­ve­ri­na kod Špraj­ca Ni­za­la je op­tuž­be na ra­čun biv­šeg part­ne­ra, a sut­ki­nju Ve­ri­cu Ni­kić pro­zva­la za “na­ka­rad­ne od­lu­ke”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.