Pravo do­bro­čins­tvo je kad po­mog­neš ne­kom tko ti uz­vra­ća lju­bav­lju i za­hval­noš­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ci­je­lu pri­ču za­po­če­li su vo­lon­te­ri, oni u udru­ga­ma, ali i broj­ni po­je­din­ci. Sve to pre­poz­na­li su Osje­ča­ni ko­ji sve vi­še po­ma­žu ži­vo­ti­nja­ma, a ti­me po­ka­zu­ju i da ci­je­ne i po­štu­ju trud vo­lon­te­ra. - Iako je Osijek po to­me me­đu naj­na­pred­ni­jim gra­do­vi­ma u Hr­vat­skoj, uvi­jek ima još pros­to­ra za po­bolj­ša­nje, na­pre­dak i su­rad­nju. Svat­ko bi tre­bao ba­rem po­vre­me­no svra­ti­ti do azi­la i pri­do­ni­je­ti to­me. Valj­da to do­la­zi s go­di­na­ma, ali ja sve lak­še us­pos­tav­ljam kva­li­tet­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa psi­ma ne­go s lju­di­ma. Po­ma­ga­nje psi­ma i nji­ho­vo zbri­nja­va­nje či­ni me za­do­volj­ni­jim, re­kao bih i bo­ljim čo­vje­kom. Pravo do­bro­čins­tvo je ka­da po­mog­neš ne­ko­me tko ti ne mo­že uz­vra­ti­ti ni­čim što ima ma­te­ri­jal­nu vri­jed­nost. A vri­jed­nost be­sko­nač­ne pse­će lju­ba­vi i za­hval­nos­ti ma­te­ri­jal­no ni­je mjer­lji­va – is­ti­če on.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.