Za­ba­va na Ja­ru­nu ne sta­je, a gos­ti­ma su na­še ci­je­ne smi­ješ­ne

Pra­vi su hit ka­ra­oke i Si­lent Par­ty na ko­jem se glaz­ba slu­ša na slu­ša­li­ca­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Kul­tu­ra@ve­cer­nji.net Sa­mir Mil­la, Da­ni­jel Li­jo­vić ZAGREB

Za­gre­bač­ki fes­ti­val po­se­ban je zbog od­lič­nih kon­ce­ra­ta, ali i broj­nih dru­gih po­prat­nih sa­dr­ža­ja ko­ji za­bav­lja­ju gos­te iz ci­je­log svi­je­ta Zagreb je već tra­di­ci­onal­no, 12. go­di­nu za­re­dom sre­di­šte eu­rop­ske fes­ti­val­ske sce­ne. Ovo­go­diš­nji INmu­sic po­se­ban je po to­me što je pr­vi put ras­pro­dan, a u tri fes­ti­val­ska da­na oče­ku­je se 100 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja. Smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti hr­vat­ske me­tro­po­le su po­pu­nje­ni pa bi se za­hva­lju­ju­ći fes­ti­va­lu u Zagreb mo­glo sli­ti čak 10 mi­li­ju­na eura.

Spa­va se tek ne­ko­li­ko sa­ti

Dok su ne­ki od stra­nih gos­ti­ju re­zer­vi­ra­li so­be u hos­te­li­ma ili u pri­vat­nim aran­žma­ni­ma, mno­gi od njih bo­ra­ve u fes­ti­val­skom kam­pu na Ja­ru­nu. Ša­to­ri im pru­ža­ju pri­li­ku da od­spa­va­ju tek ne­ko­li­ko sa­ti jer za­ba­va na INmu­si­cu tra­je 12 sa­ti – od pet pos­li­je­pod­ne do pet uju­tro. Mno­gi su tu zbog jef­ti­nog smje­šta­ja, ali i zbog dru­že­nja. Jer En­gle­zi­ma ili Aus­tri­jan­ci­ma na­še su ci­je­ne smi­ješ­ne. – Ka­da smo vi­dje­li tko sve nas­tu­pa u Za­gre­bu, mo­ra­li smo dva pu­ta pro­vje­ri­ti, jer smo fes­ti­val­sku kar­tu pla­ti­li 50 eura. Pa to je smi­ješ­no. Jef­ti­no je i pi­će. Po­la li­tre pi­va je sa­mo 20 va­ših ku­na, a kok­te­li su 40 – go­vo­re nam Je­ssi­ca i An­drea, dvi­je goš­će iz En­gle­ske, ko­je su sku­pa s na­ma u re­du če­ka­le kok­te­le. No do­če­kao ih je hla­dan tuš jer na šan­ku s kok­te­li­ma ni­je bi­lo li­me­te pa smo mo­gli do­bi­ti sa­mo kok­te­le bez li­me­te. Na­rav­no, pos­li­je je i nes­ta­lo i le­da pa ste na ne­kim šan­ko­vi­ma mo­ra­li pi­ti to­pla pi­ća. Jak glaz­be­ni li­ne­up uvi­jek se sma­tra naj­ve­ćim mam­cem za po­sje­ti­te­lje ljet­nih fes­ti­va­la. No iz­gra­đe­ni fes­ti­va­li kao što je to i naš INmu­sic ima­ju vjer­nu pu­bli­ku ko­ja pla­ni­ra po­sjet Ja­ru­nu i pri­je obja­ve ime­na ben­do­va ko­ji će nas­tu­pi­ti. Sva­ke go­di­ne tu je i ci­je­li niz do­dat­nih sa­dr­ža­ja ko­ji ani­mi­ra­ju pu­bli­ku. Ta­ko su i u po­ne­dje­ljak na­kon sjaj­nog kon­cer­ta ras­po­lo­že­nog Ar­ca­de Fi­rea ri­je­ke fa­no­va po­tra­ži­le nas­ta­vak par­tyja na dru­gim po­zor­ni­ca­ma i u spe­ci­ja­li­zi­ra­nim ša­to­ri­ma. Jed­no od hit mjes­ta uvi­jek je ka­ra­oke par­ty. Iako sva­ke go­di­ne za­pra­vo bez pu­no raz­miš­lja­nja pre­sko­či­mo ovaj ša­tor, ovo­ga smo pu­ta otiš­li vi­dje­ti kak­va je si­tu­aci­ja unu­tra. I ima­li smo što vi­dje­ti. Unu­tra je bio pra­vi par­ty. Ne sa­mo da su mla­di i zgod­ni lju­di ima­li hra­bros­ti stu­pi­ti na po­zor­ni­cu i pri­mi­ti se mi­kro­fo­na ne­go ih je ve­ći­na ima­la i od­li­čan glas i za­ba­van per­for­mans! Stran­ci su pred­nja­či­li u jav­lja­nju za pje­va­nje, ali mo­gli su se ču­ti (i pje­va­ti) i do­ma­ći hi­to­vi po­put Ur­ba­no­ve “Bu­di mo­ja vo­da” ili Par­nog valj­ka “Dok je te­be”.

Ni­smo mo­gle vje­ro­va­ti da vam je po­la li­tre pi­va sa­mo 20 ku­na, ka­žu En­gle­ski­nje Za­ni­ma­nje za ka­ra­oke tak­vo je da se če­ka dva sa­ta da se do­đe na red za pje­va­nje

Ko­li­ko je vla­da­lo za­ni­ma­nje za ka­ra­oke, do­volj­no svje­do­či po­da­tak da su ne­ki če­ka­li i po dva sa­ta da do­đu na red! U jed­nom tre­nut­ku čak se pe­te­ro ve­se­lih stra­na­ca na­gu­ra­lo na ma­le­nu po­zor­ni­cu pa su or­ga­ni­za­to­ri mo­ra­li ogra­ni­či­ti nas­tu­pe na sa­mo dvi­je oso­be. Ni­smo do­če­ka­li kraj, ali po­bje­du do­dje­lju­je­mo dvo­ji­ci stra­na­ca ko­ji su ka­riz­ma­tič­nim du­bo­kim gla­so­vi­ma ot­pje­va­li hit Joh­n­nyja Ca­sha Fol­som Pri­son Blu­es.

Tri­ko­vi s kar­ti­com

Još je­dan od vječ­nih hi­to­va INmu­si­ca pri­je na­pu­šta­nja fes­ti­va­la oba­vez­no je pro­vje­ra­va­nje Si­lent Par­tyja. Za ovaj se par­ty po­ne­kad če­ka i vi­še od po­la sa­ta na ulaz! Ne­upu­će­nom po­sje­ti­te­lju mo­žda ne bi bi­lo jas­no o če­mu se ra­di, bu­du­ći da po­sje­ti­te­lji par­tyja ple­šu kao u tran­su slu­ša­ju­ći glaz­bu na slu­ša­li­ca­ma. Za vanj­ski svi­jet je ti­ši­na, a za one ko­ji su na par­tyju ne­za­bo­rav­na za­ba­va. U po­ne­dje­ljak na­ve­čer če­ka­lo se u re­du na mno­gim mjes­ti­ma, i na bla­gaj­na­ma za bo­no­ve i na štan­do­vi­ma za pi­će. Sto­ga je po­ne­kad tre­ba­lo do­bro is­pla­ni­ra­ti ka­da oti­ći na kon­cert, a ka­da po hra­nu ili pi­će. Ima­mo i je­dan sa­vjet. Ne­moj­te pu­ni­ti kar­ti­cu za be­skon­tak­t­no pla­ća­nje od­mah na ula­zu jer je ta­mo naj­ve­ća gu­žva. Mo­že­te to na­pra­vi­ti i na broj­nim bla­gaj­na­ma na fes­ti­va­lu. Oni ko­ji su pak doš­li ra­ni­je na fes­ti­val mo­gli su is­ko­ris­ti­ti i zgod­nu ak­ci­ju bes­plat­nog bo­je­nja li­ca ili se opus­ti­ti u ne­kom od ugod­nih spon­zor­skih ša­to­ra. Lju­bi­te­lji elek­tro­ni­ke i kva­li­tet­ne glaz­be 70-ih i 80-ih hr­li­li su u Tes­lin to­ranj ko­ji je otvo­ren proš­le go­di­ne. Ta­mo i da­lje obi­ta­va Da­vid Bowie i nje­go­vi hi­to­vi. A ove go­di­ne po­sje­ti­te­lji ima­ju pri­li­ku i po­igra­ti se eks­pe­ri­men­tom Ni­ko­le Tes­le... Na­kon si­noć­njeg spek­ta­ku­lar­nog kon­cer­ta gru­pe Kin­gs Of Le­on, i da­nas nas na INmu­si­cu oče­ku­je ne­ko­li­ko glaz­be­nih pos­las­ti­ca. Vra­ća­ju nam se mi­lje­ni­ci za­gre­bač­ke pu­bli­ke – kul­t­na ir­sko-ame­rič­ka sed­mor­ka Flog­ging Mol­ly. He­ad­li­ne­ri su fan­tas­tič­ni Bri­tan­ci Ka­sa­bi­an, je­dan od naj­bo­ljih rock-sas­ta­va da­naš­nji­ce, a tu su i mla­di pun­ke­ri Sla­ves te Re­pe­ti­tor iz Sr­bi­je, je­dan od naj­bo­ljih rock-sas­ta­va u re­gi­ji. Vi­di­mo se i ve­če­ras na Ja­ru­nu!

Do­bro is­pla­ni­raj­te ka­da ide­te po hra­nu i pi­će jer re­do­vi zna­ju bi­ti ogrom­ni

U oče­ki­va­nju ve­čer­njih kon­ce­ra­ta eki­pa u kam­pu od­ma­ra se uz pi­vo

Re­do­vi na INmu­si­cu su uobi­ča­je­ni. Če­ka se na sve – na­do­pu­nu kar­ti­ca, hra­nu, pi­će, a po­go­to­vo na WC

Na INmu­si­cu ima i naj­mla­đih lju­bi­te­lja do­bre rock-glaz­be

Uz kon­cer­te na INmu­si­cu ima još raz­no­vr­s­ne za­ba­ve

Pu­nje­nje ba­te­ri­ja na Oto­ku hr­vat­ske mla­de­ži

Sjaj­ni Mic­ha­el Kiwa­nu­ka no­va je so­ul zvi­jez­da

Thro­es + The Shi­ne bi­li su naj­ve­će ot­kri­će pr­vog da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.