Film­ski pro­gram u Pri­mo­šte­nu i Vin­kov­ci­ma u čast An­ti Per­ko­vi­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mf)

U ti­je­ku su za­vr­š­ne pri­pre­me pred ovo­go­diš­nji, 11. po re­du Fes­ti­val do­ku­men­tar­nog rock fil­ma (DORF) či­ji je pro­gram po­di­je­ljen u dva di­je­la. Glav­ni film­ski pro­gram, od 5. do 9. ko­lo­vo­za, odr­ža­vat će se na Isko­no­voj fes­ti­val­skoj pla­ži u Pri­mo­šte­nu, a u Vin­kov­ci­ma će se DORF-ov pro­gram odvi­ja­ti od 24. do 26. ko­lo­vo­za u Ga­le­ri­ji Me­ra­ja, sta­roj go­tič­koj cr­k­vi Sv. Ili­je i u cen­tru gra­da. Pre­mi­jer­no će bi­ti pri­ka­zan film le­gen­dar­nog Mar­ka Bre­ce­lja „Bro­ja­nje u je­sen“, a pul­ski umjet­nik i per­for­mer Jo­sip Pi­no Ivan­čić pred­sta­vit će svoj eks­pe­ri­men­tal­ni film o kul­t­nom sas­ta­vu Gus­ta­fi „Nje­go­vi do­bri du­ho­vi“. Ovo­go­diš­nje iz­da­nje po­sve­će­no je po­koj­nom An­ti Per­ko­vi­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.