Dvi­je na­gra­de za “Krat­ki iz­let” Igo­ra Be­zi­no­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Na 11. iz­da­nju Me­đu­na­rod­nog film­skog fes­ti­va­la An­dre­ja Tar­kov­skog Zer­ka­lo, ko­ji se odr­žao u ru­skom Iva­no­vu od 13. do 18. lip­nja, Igor Be­zi­no­vić osvo­jio je na­gra­du za naj­bo­ljeg re­da­te­lja za film “Krat­ki iz­let”, a film je osvo­jio i na­gra­du Vo­ice ži­ri­ja mla­dih kri­ti­ča­ra. Fes­ti­val An­dre­ja Tar­kov­skog Zer­ka­lo u pri­jaš­njim je iz­da­nji­ma ugos­tio autor­ske ve­li­či­ne kao što su Nu­ri Bil­ge Ceylan, An­drej Zv­ja­gint­sev, Ser­gej Loz­ni­ca, Car­los Reyga­das, Alek­sandr So­ku­rov i dru­gi, a ovo­go­diš­njim ži­ri­jem pred­sje­dao je iz­nim­no us­pješ­ni špa­njol­ski re­da­telj Amat Es­ca­lan­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.