Mar­ko Ja­rić s kće­ri­ma u raz­gle­da­va­nju Be­ogra­da

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

I broj­ne hr­vat­ske zvi­jez­de dr­že ko­rak sa svjet­skim

Ka­da je ri­ječ o poz­na­tim Hr­va­ti­ma, bli­zan­ce ima­ju glu­mi­ca Mir­na Me­da­ko­vić Ste­pi­nac, fo­to­graf Da­mir Hoyka, glu­mi­ca Di­ana Vi­du­šin Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac Još se če­ka pr­va služ­be­na obja­va pje­va­či­ce Beyon­ce o ro­đe­nju bli­za­na­ca, a nit­ko osim nje­zi­na oca Mat­hewa Knowle­sa, ko­ji je na Ins­ta­gra­mu unu­ci­ma po­že­lio do­bro­doš­li­cu, ni­je po­t­vr­dio sret­nu vi­jest. I dok obo­ža­va­te­lji oče­ku­ju ba­rem in­for­ma­ci­ju ko­jeg su spo­la bli­zan­ci Beyon­ce i Jay-Z-ja, slav­ni glu­mač­ko-od­vjet­nič­ki par Ge­or­ge i Amal Clo­oney uži­va­ju u pr­vim tjed­ni­ma ro­di­telj­stva sa svo­jim bli­zan­ci­ma El­lom i Alexan­de­rom.

Su­ro­gat-maj­ke i bli­zan­ci

I slav­ni Por­tu­ga­lac Cris­ti­ano Ro­nal­do na­vod­no oče­ku­je ro­đe­nje bli­za­na­ca, no ni­je poz­na­to tko će ih ro­di­ti. Ne­ki me­di­ji na­ga­đa­ju da je nje­go­va dje­voj­ka Ge­or­gi­na Ro­dri­gu­ez u bla­že­nom sta­nju, dok dru­gi go­vo­re da će bli­zan­ce na svi­jet do­ni­je­ti su­ro­gat-maj­ka, kao i nje­go­va pr­vog si­na, šes­to­go­diš­njeg Cris­ti­ana Ro­nal­da Ju­ni­ora. I hr­vat­ske zvi­jez­de dr­že ko­rak sa svjet­ski­ma ka­da je ri­ječ o dvos­tru­koj sre­ći. Vo­di­te­lji­ca Ne­ve­na Ren­de­li Vej­zo­vić sa su­pru­gom Ma­kom u iš­če­ki­va­nju je bli­za­na­ca, a dvi­je dje­voj­či­ce ro­dit će se ovog lje­ta. I glu­mi­ca Mir­na Me­da­ko­vić Ste­pi­nac, ko­ja se 2015. go­di­ne vjen­ča­la s eko­no­mis­tom Hr­vo­jem Ste­pin­cem, u trav­nju je ro­di­la dvi­je dje­voj­či­ce Zo­ru i Ka­ju. Biv­ši su­pruž­ni­ci An­ge­li­na Jo­lie i Brad Pitt jed­ni su od naj­poz­na­ti­jih ro­di­te­lja bli­za­na­ca. U šes­te­ro­čla­nu obi­telj 2008. go­di­ne sti­gli su Vi­vi­en i Knox. De­ve­to­go­diš­nje bli­zan­ce Em­mu i Maxa iz bra­ka s pje­va­čem Mar­com An­t­honyjem ima i slav­na pje­va­či­ca Jen­ni­fer Lo­pez, či­jim bez­briž­nim tre­nu­ci­ma s dje­com čes­to mo­že­mo svje­do­či­ti na Ins­ta­gra­mu. Su­ro­gat-maj­ka ro­di­la je da­nas osmo­go­diš­nju Ta­bit­hu i Ma­ri­on Lo­ret­tu glu­mač­kom pa­ru Sa­rah Je­ssi­ci Par­ker i Mat­t­hewu Bro­de­ric­ku An­t­honyju, a 2002. po­da­ri­la im je i si­na Ja­me­sa Wil­ki­eja. Pje­va­či­ca Ma­ri­ah Ca­rey iz bra­ka s glum­cem i re­pe­rom Nic­kom Can­no­nom ima šes­to­go­diš­nje bli­zan­ce, dje­voj­či­cu Mon­roe i dje­ča­ka Mo­roc­ca­na. Još jed­na glaz­be­na di­va, Ce­li­ne Di­on, maj­ka je sed­mo­go­diš­njih Ed­dyja i Nel­so­na ko­je je do­bi­la u bra­ku sa su­pru­gom Renéom An­géli­lom, ko­ji je proš­le go­di­ne pre­mi­nuo. Osim njih, pje­va­či­ca ima i 16-go­diš­njeg si­na René-Char­le­sa.

I Hr­va­ti su u “tren­du”

Pop-pje­vač Ric­ky Mar­tin ta­ta je osmo­go­diš­njih bli­za­na­ca Mat­tea i Va­len­ti­na, ko­je je do­bio uz po­moć su­ro­gat-maj­ke, dok glu­mac Pa­trick Dem­p­sey sa su­pru­gom Jil­li­an od­ga­ja de­se­to­go­diš­nje bli­zan­ce Dar­byja i Sul­li­va­na te 14-go­diš­nju kćer Tal­lu­lu Fyfe. Mar­cia Cross, zvi­jez­da se­ri­je “Ku­ća­ni­ce”, sa su­pru­gom To­mom ima dvi­je bli­zan­ke, de­ve­to­go­diš­nje Eden i Sa­van­nah, a ko­mi­čar Ne­il Pa­trick Har­ris, naj­poz­na­ti­ji po ulo­zi u se­ri­ji “Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku”, i nje­gov part­ner Da­vid 2010. go­di­ne pos­ta­li su ro­di­te­lji dvo­je bli­za­na­ca, Har­per i Gi­de­ona, ta­ko­đer uz po­moć su­ro­gat-maj­ke. I mno­ge hr­vat­ske zvi­jez­de usre­ći­li su bli­zan­ci. Glu­mi­ca Di­ana Vi­du­šin pri­je tri go­di­ne ro­di­la je Mar­lu i Vi­du, a fo­to­graf Da­mir Hoyka po­nos­ni je otac pe­to­go­diš­nja­ki­nja Ti­je i Zoe. Mar­ko Ja­rić, sr­p­ski ko­šar­kaš i biv­ši su­prug ma­ne­ken­ke Adri­ane Li­me, sti­gao je s kće­ri­ma Va­len­ti­nom i Si­en­nom u Be­ograd. Pre­ma por­ta­lu Svet.rs, ko­šar­kaš će u Be­ogra­du bo­ra­vi­ti ma­lo vi­še od tje­dan da­na te po­ka­za­ti mi­lje­ni­ca­ma zna­me­ni­tos­ti.

Glu­mi­ca Mir­na Me­da­ko­vić Ste­pi­nac u trav­nju je ro­di­la dvi­je dje­voj­či­ce, a još se če­ka služ­be­na obja­va Beyon­ce o ro­đe­nju bli­za­na­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.