Ima­mo nov­ca, ne mo­ra­mo na si­lu pro­da­va­ti igra­če

Pra­vo­su­đe, re­pre­siv­ni apa­rat i po­li­ti­ka ko­ja je hu­li­gan­sko po­na­ša­nje po­dr­ža­va­la, ini­ci­ra­la i po­ti­ca­la, za­ka­za­li su – ka­že di­rek­tor Sve­ti­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ZAGREB

Di­na­mov di­rek­tor To­mis­lav Sve­ti­na bez us­te­za­nja je us­t­vr­dio da je Ri­je­ka bi­la naj­bo­lja mom­čad i da je za­to osvo­ji­la nas­lov Ni­je la­ko do­ći do glav­nog di­rek­to­ra Di­na­ma To­mis­la­va Sve­ti­ne. Ne za­to što je čo­vjek ne­pris­tu­pa­čan ili ne že­li raz­go­va­ra­ti, go­vo­ri­ti o raz­nim te­ma­ma, već za­to što je u gu­žvi. Di­na­mo kre­će s no­vom se­zo­nom i jas­no je da pla­vi ima­ju pu­no to­ga za na­pra­vi­ti. Mo­rat će pu­no to­ga na­pra­vi­ti i on, kao i tre­ner na te­re­nu, da bi se Di­na­mo vra­tio tro­fe­ji­ma. Jer, iza nje­ga je se­zo­na bez ijed­ne ‘kan­te’, i to na­kon 11 tro­fej­nih go­di­na. – Ono što je u Nje­mač­koj Bayern, to je Di­na­mo u ovim na­šim pri­li­ka­ma, klub ko­ji je na­vik­nut na us­pje­he i, kad do­đe se­zo­na bez tro­fe­ja, si­gur­no ni­je ugod­no i tu se­zo­nu ne mo­že­mo pro­gla­si­ti us­pješ­nom. Dak­le, sport­ski ni­je us­pješ­na. Mo­že­mo na­ći u njoj i do­brih stva­ri, ali tre­ba na­gla­si­ti one lo­še da bi­smo ne­što na­uči­li – po­čeo je Sve­ti­na.

Pre­vi­še je bi­lo pro­mje­na

Jes­te li de­fi­ni­ra­li što je to bi­lo lo­še, što se kri­vo na­pra­vi­lo? – Pri­je sve­ga to su bi­le ve­li­ke pro­mje­ne u tre­ner­skom ka­dru. Či­nje­ni­ca je da je Zo­ran Ma­mić bio u klu­bu 11 go­di­na, da je kons­tan­ta i nje­gov na­pras­ni od­la­zak ja­ko je uz­dr­mao klub. Iz­bor Ci­ce Kranj­ča­ra i sam taj po­če­tak ko­ji je re­zul­tat­ski iz­gle­dao do­bro zbog ula­ska u Li­gu pr­va­ka os­ta­vio je dos­ta tra­ga na mom­ča­di. So­pić je bio pri­vre­me­no rje­še­nje, pa je do­šao Petev. Sve to do­ni­je­lo je nes­ta­bil­nost, a mi smo u toj nes­ta­bil­nos­ti po­lu­či­li vi­še bo­do­va ne­go proš­le go­di­ne, ali smo za­os­ta­li za Ri­je­kom. Ima­li smo i pu­no oz­lje­da, to go­vo­ri da tu ne­što ni­je bi­lo do­bro, ili u fi­zič­koj pri­pre­mi ili re­ha­bi­li­ta­ci­ji i tu ne­ke stva­ri mo­ra­mo pro­mi­je­ni­ti jer na­ši su­par­ni­ci ni­su ima­li tak­vih pro­ble­ma. Što se to pro­mi­je­ni­lo u Di­na­mu pa ni­je pro­mi­je­nio tre­ne­ra, a Petev ni­je osvo­jio ni­šta? Je li raz­log vi­so­ka od­šte­ta ko­ju bi Petev do­bio za ot­kaz? – Kod ne­kih se kao vr­li­na i pred­nost is­ti­če kon­ti­nu­itet stru­ke, na­ma se spo­či­ta­va­lo kad smo mi­je­nja­li tre­ne­re. Sad kad smo od­lu­či­li tre­ne­ru da­ti pri­li­ku na­ga­đa se da je raz­log nje­gov ugo­vor ili tko zna što. Is­ti­na je da smo ima­li kon­ti­nu­itet sa Zo­ra­nom, sad ga že­li­mo s Pe­te­vom. Oci­je­ni­li smo da ni­je ra­dio u la­ga­nim okol­nos­ti­ma, da je ra­dio u spe­ci­fič­nom okru­že­nju. I taj pro­blem ko­ji je pos­to­jao u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa sport­skim di­rek­to­rom ni­je utje­cao do­bro na mom­čad. Ri­je­ka i Mi­ško­vić da­li su Ma­tja­žu Ke­ku ve­li­ki kre­dit. Sje­ti­te se da nas Kek u pr­vens­tvu ni­je po­bi­je­dio 14-15 utak­mi­ca, da je pr­vu do­bio proš­le se­zo­ne kad smo ima­li igra­ča ma­nje. Na­dam se da će naš tre­ner pri­li­ku is­ko­ris­ti­ti i da će Di­na­mo bi­ti bo­lji. Mi­je­nja­li ste i sport­ske di­rek­to­re, Zo­ki je sam oti­šao, pa je bio Vlak, pa Jozak, sad će opet bi­ti Vlak... – Da, pret­pos­tav­lja­mo da će to po­nov­no bi­ti Ma­ri­jan Vlak. Te pro­mje­ne ni­su se po­ka­za­le do­bri­ma i u ko­nač­ni­ci su do­ve­le do na­pe­te si­tu­aci­je, da ne­ma­mo mir ko­ji nam je tre­bao. Sad tak­vih pro­ble­ma ne­ma, ci­je­li sto­žer ima do­bru pri­li­ku za do­bar re­zul­tat. Ka­ko ko­men­ti­ra­te ri­je­či Zdrav­ka Ma­mi­ća da Ri­je­ka, Haj­duk i os­ta­li ne­će opet ta­ko sko­ro sla­vi­ti? – Svat­ko ima svoj stil ko­mu­ni­ka­ci­je. Sil­no uva­ža­vam na­čin ra­da Ri­je­ke i po­nov­no bih joj čes­ti­tao na du­ploj kru­ni. Ne­ću ući u flo­sku­le ka­ko je to do­bro za hr­vat­ski no­go­met, ali ću re­ći da je naj­bo­lja mom­čad osvo­ji­la nas­lov pr­va­ka. Kao što je Di­na­mo 11 pu­ta bio naj­bo­lji, sa­da je Ri­je­ka bi­la naj­bo­lja i za­to je pr­va. Ne za­to što je to net­ko že­lio ili je to po­li­tič­ki opor­tu­no, Ri­je­ka je osvo­ji­la jer je bi­la naj­bo­lja. Sil­no ci­je­nim Ri­je­ku, sil­no ci­je­nim tra­di­ci­ju Haj­du­ka, na­gla­ša­vam – tra­di­ci­ju i ne­ću ko­ris­ti­ti te­ške ri­je­či. Naj­bo­lji je od­go­vor na te­re­nu, mi smo 11 go­di­na svi­ma od­go­va­ra­li, si­gu­ran sam da će­mo to po­nov­no uči­ni­ti u no­voj se­zo­ni. Za Di­na­mo ne­ma Li­ge pr­va­ka ni ve­li­kog nov­ca od nje, ko­li­ko će vam to ote­ža­ti pos­lo­va­nje? – Na­ža­lost, 90 pos­to na­ših pri­ho­da do­la­zi iz ino­zem­s­tva, od europ­skih na­tje­ca­nja i pro­da­je igra­ča. To je pro­blem i nas i Ri­je­ke i svih dru­gih. Ri­je­ka igra kva­li­fi­ka­ci­je za LP pa je sve­jed­no pri­si­lje­na po­da­va­ti jer je to ne­mi­nov­nost. Ni­smo mi bi­li pret­pla­će­ni na Li­gu pr­va­ka, već na kva­li­fi­ka­ci­je. Ue­fa vas je pro­gla­si­la Re­al Ma­dri­dom kva­li­fi­ka­cij­skih utak­mi­ca. – Na­ši se us­pje­si ap­so­lut­no re­la­ti­vi­zi­ra­ju, fra­pan­tan je po­da­tak da smo odi­gra­li 99 utak­mi­ca u pret­ko­li­ma. Ka­žu da je Di­na­mo loš u Eu­ro­pi, a Di­na­mo do­đe do fa­ze do ko­je dru­gi ne mo­gu ni po­mis­li­ti do­ći. K to­me, u šest zad­njih go­di­na igra­li smo če­ti­ri pu­ta u sku­pi­ni LP, dva­put u sku­pi­ni EL i od to­ga ima ko­ris­ti ci­je­li naš no­go­met, sva­ki naš klub do­bio je po­la mi­li­ju­na era zbog na­šeg igra­nja u LP, ove će go­di­ne do­bi­ti i za naš proš­lo­go­diš­nji nas­tup. Ko­li­ko su Ri­je­ka, Haj­duk i dru­gi na­ši klu­bo­vi odi­gra­li utak­mi­ca u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, što su na­pra­vi­li u pret­ko­li­ma? A i pret­ko­la su Eu­ro­pa. I kad vi­di­te ko­li­ko se ula­že u naš no­go­met, do­la­zi­mo do to­ga da je Di­na­mo do­is­ta hr­vat­ski Bayern. Što se nov­ca ti­če, pro­ra­čun za ovu go­di­nu ima­mo, fi­nan­cij­ski ni­smo ugro­že­ni ni­ti smo pri­si­lje­ni pro­da­va­ti da bi­smo op­s­ta­li. Na­rav­no da bi nam bi­lo dra­že da igra­mo kva­li­fi­ka­ci­je za LP iz sport­skih raz­lo­ga, ali na­ša lik­vid­nost ni­je ugro­že­na.

Ne­ma vi­še po­dje­le tran­sfe­ra

Na su­đe­nju Zdrav­ku Ma­mi­ću go­vo­ri se o po­dje­li nov­ca od tran­sfe­ra iz­me­đu igra­ča (Mo­drić i Lo­vren) i klu­ba. Ima li i da­nas tak­vih ugo­vo­ra o po­dje­li ko­la­ča? – Do 2015. u svim hr­vat­skim klu­bo­vi­ma, a naj­ma­nje u Di­na­mu, bi­la je prak­sa oko po­dje­le tran­sfe­ra. Evo, i u zad­njem tran­sfe­ru iz Haj­du­ka ta­ko­đer se di­je­lio. Od 2015. Fi­fa je za­bra­ni­la pot­pi­si­va­nje tak­vih ugo­vo­ra, po­štu­ju se oni ko­ji su već sklop­lje­ni. To se ra­di­lo jer klub ni­je mo­gao pla­ća­ti igra­ča ko­li­ko bi tre­bao pa se on­da do­go­va­ra­lo da do­bi­je dio od tran­sfe­ra kao na­gra­du za to što je pro­veo u klu­bu. To je bi­la prak­sa i u Hr­vat­skoj i mno­go ši­re, sa­da to­ga od 2015. ne­ma. Ka­ko ko­men­ti­ra­te fi­zič­ki na­pad na Zdrav­ka Ma­mi­ća i ver­bal­ni na Ja­ni­cu Kostelić? – Na­ža­lost, u po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske tak­vo po­na­ša­nje ne da ni­je kaž­nji­vo ili druš­tve­no ne­pri­hvat­lji­vo, već obr­nu­to – ono je po­želj­no, druš­tve­no pri­hvat­lji­vo i ini­ci­ra­no na svim ra­zi­na­ma, od me­di­ja do po­li­ti­ke. I pi­tam one ko­ji su no­si­li pre­kri­že­ne gla­ve: je­su li za­do­volj­ni ti­me što je Zdrav­ko na­pad­nut ša­kom s le­đa ili bi po­s­lje­di­ce tre­ba­le bi­ti još te­že. To je pu­no ši­ri pro­blem. To je po­s­lje­di­ca ne­či­nje­nja, ali i či­nje­nja lo­ših stva­ri svih di­je­lo­va druš­tva, od pra­vo­su­đa, re­pre­siv­nog apa­ra­ta do po­li­ti­ke ko­ja je tak­vo po­na­ša­nje po­dr­ža­va­la, ini­ci­ra­la i po­ti­ca­la. Ža­los­ti me što je ta­ko. Sje­ti­mo se na­pa­da u lo­ži na Po­lju­du, pa na po­li­cij­ske kom­bi­je u Spli­tu, na biv­šeg iz­bor­ni­ka, fi­zič­ki na­pad i po­ku­šaj uboj­stva su­ca Ma­ri­ća, na­pad na Ue­fi­nu de­le­ga­ci­ju, iz­a­zi­va­nje pre­ki­da na Eu­ru pro­tiv Če­ške, na­pad na San Si­ru... Tek kad se net­ko od po­li­ti­ča­ra na­šao ugro­že­nim dr­ža­va se pos­ta­vi­la ona­ko ka­ko se tre­ba­la pos­ta­vi­ti od­mah. Flo­sku­le su oko to­ga da tre­ba iz­jed­na­ča­va­ti hu­li­ga­ne i ta­ko­zva­ne hu­li­ga­ne u lo­ža­ma, stva­ri tre­ba na­zva­ti pra­vim ime­nom, sva­ko hu­li­gan­sko po­na­ša­nje tre­ba sank­ci­oni­ra­ti. U po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske, po­gla­vi­to u Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji, ovak­vo po­na­ša­nje je pri­hvat­lji­vo i po­želj­no. Per­for­mans u Spli­tu – uda­ri lut­ku i ba­ci je u mo­re po­ti­caj je da se tak­vo po­na­ša­nje nas­ta­vi, a ni­sam vi­dio nig­dje ni u me­di­ji­ma, nev­la­di­nim udru­ga­ma ili vla­di­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma re­ak­ci­ju na to. Grad­ski ured za gos­po­dar­stvo tre­bao bi pre­uze­ti sje­ver­nu tri­bi­nu, a Grad je pla­tio iz­ra­du pro­jek­ta za nat­kri­va­nje dvi­ju tri­bi­na Ima li kak­vih li­je­pih vi­jes­ti ve­za­nih za mak­si­mir­ski sta­di­on, ho­će li gra­do­na­čel­nik is­pu­ni­ti obe­ća­nje oko pos­tav­lja­nja kro­va kad već na vi­di­ku ne­ma no­vog sta­di­ona? – Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, rje­še­nje, iz­ved­be­ni pro­jekt kro­va na sje­ver­noj i za­pad­noj tri­bi­ni, za­vr­še­no je. Grad­ski ured za gos­po­dar­stvo tre­bao bi pre­uze­ti pro­jekt sje­ver­ne tri­bi­ne. Vje­ru­jem da će i gra­do­na­čel­nik odr­ža­ti obe­ća­nje, da će na­pra­vi­ti ono što su na kra­ju i pla­ti­li – iz­ra­du pro­jek­ta nat­kri­va­nja sje­ver­ne i za­pad­ne tri­bi­ne da bar di­je­lu gle­da­te­lja omo­gu­ći­mo nor­mal­ni­je gle­da­nje utak­mi­ca, a on­da se na­dam da bi idu­ći ko­rak bi­la no­va is­toč­na tri­bi­na pa bi­smo mo­gli po­ve­za­ti sta­di­on u objekt ka­kav Zagreb zas­lu­žu­je – ka­zao je na tu te­mu di­rek­tor To­mis­lav Sve­ti­na.

So­uda­ni i Ho­džić stran­ci su na ko­je u Di­na­mu oz­bilj­no ra­ču­na­ju, ali i da­lje je plan os­la­nja­ti se sve vi­še na svo­je mla­de igra­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.