Di­na­mov glav­ni di­rek­tor o važ­nim ‘fi­gu­ra­ma’ i do­ga­đa­ji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

IVAJLO PETEV Raz­log os­tan­ka ni­je nje­gov ugo­vor

Na­ga­đa­nja da je raz­log što ni­je do­bio ot­kaz nje­gov ugo­vor ili tko zna što ni­su is­ti­na. Ima­li smo kon­ti­nu­itet sa Zo­ra­nom, sad ga že­li­mo s Pe­te­vom. Oci­je­ni­li smo da ni­je ra­dio u la­ga­nim okol­nos­ti­ma, da je ra­dio u spe­ci­fič­nom okru­že­nju. I taj pro­blem ko­ji je pos­to­jao u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa sport­skim di­rek­to­rom ni­je utje­cao do­bro na mom­čad.

ROMEO JOZAK Iz­vr­š­ni od­bor ge­ne­ri­rao je raz­laz

Spo­ra­zum­no smo se ras­ta­li i tu bih sta­vio toč­ku na tu te­mu. Ne­ću ula­zi­ti u de­ta­lje tog ras­tan­ka sa sport­skim di­rek­to­rom. Vje­ro­jat­no će­mo u bu­duć­nos­ti mo­ći vi­še pri­ča­ti o to­me, ali ni­je bi­lo ni­kak­vih po­vi­še­nih ten­zi­ja ili nes­po­ra­zu­ma. Iz­vr­š­ni od­bor klu­ba bio je ge­ne­ra­tor to­ga da se ide u raz­laz s Ro­me­om Jo­za­kom – ka­zao je To­mis­lav Sve­ti­na.

AN­TE ĆORIĆ On i Fer­na­des su pod ugo­vo­rom

Ćorić i Fer­nan­des su igra­či pod ugo­vo­rom, tre­ner je do­bio za­da­tak da pos­lo­ži naj­bo­lju mom­čad. Si­gu­ran sam da će sa svi­ma nji­ma raz­go­va­ra­ti. Mis­lim da je u si­tu­aci­ji s Ćo­ri­ćem pu­no kriv­nje i na me­di­ji­ma zbog pre­zen­ta­ci­je ‘su­ko­ba’. Nuž­no je raz­go­va­ra­ti, uvje­ren sam da će igra­či i tre­ner na­ći za­jed­nič­ke in­te­re­se da kre­ne­mo u no­vu se­zo­nu čis­te gla­ve.

JANICA KOSTELIĆ Hu­li­ga­ni­zam tre­ba kaž­nja­va­ti

Tek kad se net­ko od po­li­ti­ča­ra na­šao ugro­že­nim dr­ža­va se pos­ta­vi­la ona­ko ka­ko se tre­ba­la pos­ta­vi­ti od­mah. Flo­sku­le su oko to­ga da tre­ba iz­jed­na­ča­va­ti hu­li­ga­ne i tzv. hu­li­ga­ne u lo­ža­ma, stva­ri tre­ba na­zva­ti pra­vim ime­nom, sva­ko hu­li­gan­sko po­na­ša­nje tre­ba sank­ci­oni­ra­ti. U po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske ovak­vo je po­na­ša­nje pri­hvat­lji­vo i po­želj­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.