‘Car­ril­lu ni­je pre­su­dan Lev­ski’

Kad je stra­ni tre­ner u pi­ta­nju, nje­mu u klu­bu ne­će ra­di­ti o gla­vi ako is­pad­ne od Bu­ga­ra, dok su me­ne od­mah smi­je­ni­li, ka­že biv­ši Haj­du­kov stra­teg Ivan Ka­ta­li­nić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net

Špa­njo­lac Car­ril­lo ima 48 go­di­na, tre­ner­skim pos­lom ba­vi se od 2001. go­di­ne, a pro­tiv Lev­skog de­bi­ti­rat će u europ­skim utak­mi­ca­ma Ni­ka­da Haj­duk u 2. eu­rop­skom pret­ko­lu ni­je imao te­ži ždri­jeb od bu­gar­skog Lev­skog (pod uvje­tom da klub iz So­fi­je pre­sko­či cr­no­gor­sku Su­tje­sku u 1. pret­ko­lu) i s ob­zi­rom na hen­di­kep ne­igra­nja pr­ve utak­mi­ce na Po­lju­du, zbog Ul­tre, i uz­vra­ta na gos­tu­ju­ćem te­re­nu, bi­je­li se na­la­ze pred naj­ve­ćim iz­a­zo­vom no­vi­je­ga do­ba. Na­ime, još od 2011. go­di­ne, ka­da ga je eli­mi­ni­rao Sto­ke City, Haj­du­ku se ni­je do­go­di­lo da bu­de iz­ba­čen već na pr­voj eu­rop­skoj ste­pe­ni­ci. No sra­zo­vi s En­gle­zi­ma do­go­di­li su se u 3. pret­ko­lu, a Lev­ski do­la­zi u 2. pret­ko­lu Eu­rop­ske li­ge, u ko­je­mu bi­je­li do sa­da ima­ju sto­pos­to­tan uči­nak: Skon­to (2012.), Tur­no­vo (2013.), Dun­dalk (2014.), Ko­per (2015.) i CSMS Ia­si (2016.).

Bi­li su is­kus­ni­ji od nas

Haj­duk je u dvi­je utak­mi­ce s Lev­skim u pr­vom ko­lu Ku­pa Ue­fe 1999. go­di­ne vo­dio Ivan Ka­ta­li­nić. U Spli­tu je bi­lo 0:0, u So­fi­ji 3:0 za Bu­ga­re. – Ne­us­po­re­div je od­nos ta­daš­njih i sa­daš­njih mom­ča­di Haj­du­ka i Lev­skog. Oni su u ono vri­je­me bi­li mno­go ja­či od nas, is­kus­ni­ji, dok smo mi ima­li 6-7 igra­ča od 19 i 20 go­di­na, pa i ne ču­di što su nas na­di­gra­li u dvi­je utak­mi­ce. Da­nas je te­ško pro­ci­je­ni­ti tko je ja­či, Lev­ski ili Haj­duk. Bit će stva­ri jas­ni­je na­kon što Bu­ga­ri odi­gra­ju dvi­je utak­mi­ce pro­tiv Su­tje­ske – ka­že Ivan Ka­ta­li­nić. Ci­je­la Haj­du­ko­va se­zo­na u 180 mi­nu­ta pro­tiv Lev­skog? Tre­ba li stva­ri pos­tav­lja­ti ta­ko fa­ta­lis­tič­ki, go­to­vo pa bi­ti ili ne bi­ti? – Sve se da­nas pro­ma­tra kroz no­vac, no­vac mo­že spa­si­ti se­zo­nu pa uto­li­ko utak­mi­ce pro­tiv Lev­skog ima­ju spe­ci­fič­nu te­ži­nu. Pro­đe li Haj­duk u 3. pret­ko­lo, to mu jam­či ras­pro­dan sta­di­on, kao što bi to bi­lo i even­tu­al­nim pla­sma­nom u Eu­rop­sku li­gu. Ta­ko ti se­zo­na prak­tič­ki ovi­si o dvi­je eu­rop­ske utak­mi­ce, iako u tom tre­nut­ku ona za­pra­vo još ni­je ni po­če­la – nas­tav­lja Ka­ta­li­nić. Je­su li on­da utak­mi­ce pro­tiv Lev­skog i svo­je­vr­s­na Car­ril­lo­va bor­ba za os­ta­nak na klu­pi Haj­du­ka? – Pa me­ne su bi­li smi­je­ni­li kad sam is­pao od Bu­ga­ra! (Bi­lo je to 30. ruj­na 1999., nap.a.) Me­đu­tim, stra­ni tre­ner si­gur­no ne bi di­je­lio sud­bi­nu na­še­ga, nje­ga se mo­že če­ka­ti pu­no du­lje ne­go do­ma­ćeg. To je taj naš hr­vat­ski sin­drom. Mi će­mo ra­di­je an­ga­ži­ra­ti stran­ce iz tko zna ko­jih li­ga, dok na­ši tre­ne­ri va­ni, po­put mo­jih biv­ših igra­ča, Ju­ri­ća, Le­ke ili Tu­do­ra, do­bi­va­ju an­ga­žma­ne u re­no­mi­ra­nim klu­bo­vi­ma. Po­gle­daj­te sa­mo pri­mjer Ci­ba­li­je, ko­ja je u li­gi os­ta­la s do­ma­ćim deč­kom Bar­to­lo­vi­ćem na klu­pi, a on je si­gur­no ra­dio za mno­go ma­nju pla­ću od svo­ga pret­hod­ni­ka Aus­tri­jan­ca – za- klju­čio je Haj­du­kov tro­fej­ni tre­ner Ivan Ka­ta­li­nić. Haj­duk je u po­s­ljed­nje tri se­zo­ne, pod vod­stvom Tu­do­ra, Bu­ri­ća i Puš­ni­ka, do­gu­rao do playof­fa Eu­rop­ske li­ge i re­dom is­pa­dao od ukra­jin­skog Dni­pra, če­škog Slo­va­na iz Li­be­re­ca i iz­ra­el­skog Mac­ca­bi­ja. Ta­ko je, s ob­zi­rom na is­pa­da­nja iz Eu­ro­pe kra­jem ko­lo­vo­za, u od­no­su na Ri­je­ku i Di­na­mo bio u po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju u do­ma­ćem pr­vens­tvu, što ni­jed­nom ni­je ka­pi­ta­li­zi­rao. Da­pa­če, po­s­ljed­nja Haj­du­ko­va ti­tu­la do­pr­va­ka da­ti­ra još iz 2012. go­di­ne, u Štim­če­voj li­gi 16.

Na­va­la na go­diš­nje ulaz­ni­ce

Ako je Lev­ski ovo­ga lje­ta hen­di­ke­pi­ran, jer će uz­vrat­nu utak­mi­cu pro­tiv Haj­du­ka igra­ti u So­fi­ji bez na­zoč­nos­ti pu­bli­ke (Ue­fi­na kaz­na zbog ra­sis­tič­kih is­pa­da na­vi­ja­ča, nap.a.), ni­šta ma­nji ni­je ni hen­di­kep bi­je­lih – igra­nje u Du­go­po­lju pred pet ti­su­ća umjes­to na Po­lju­du pred tri­de­set ti­su­ća gle­da­te­lja. Za­nim­lji­vost je i da će Haj­du­kov tre­ner, Špa­njo­lac Jo­an Car­ril­lo, baš pro­tiv Lev­sko­ga de­bi­ti­ra­ti u europ­skim na­tje­ca­nji­ma, što je ipak po­ma­lo za­ču­đu­ju­će s ob­zi­rom na to da ima 48 go­di­na i tre­ner­skim pos­lom ba­vi se od 2001. go­di­ne. Ina­če, ju­čer je na Po­lju­du po­če­la pro­da­ja go­diš­njih ulaz­ni­ca i iz­a­zva­la ve­li­ko za­ni­ma­nje na­vi­ja­ča. Ci­je­ne go­diš­njih ka­ra­ta za Haj­du­ko­ve do­ma­će utak­mi­ce kre­ću se od 400 ku­na za sje­ver, pre­ko 690 i 790 za is­tok, 860 i 1070 za za­pad do 2700 za sve­ča­ne lo­že.

Ni­ka­da Haj­duk ni­je is­pao već u 2. pret­ko­lu, a sa­da ima naj­te­že­ga su­par­ni­ka u ovoj fa­zi

ka­pa­ci­tet je sta­di­ona Hr­vat­ski vi­te­zo­vi u Du­go­po­lju na ko­je­mu će Haj­duk ugos­ti­ti bu­gar­ski Lev­ski 13. sr­p­nja u pr­voj utak­mi­ci 2. pret­ko­la Eu­rop­ske li­ge Haj­du­ko­vi no­go­me­ta­ši u Spli­tu se pri­pre­ma­ju za no­ve eu­rop­ske iz­a­zo­ve IVAN KA­TA­LI­NIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.