Su­bo­tić: Na­ža­lost, uz ova­kav ka­len­dar Ci­bo­na ne mo­že igra­ti u Eu­ro­pi

U tre­ner­skom pos­lu ni­je sve uz­laz­na pu­ta­nja ni­ti su svi od­no­si onak­vi kak­ve pri­želj­ku­je­te

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Dra­žen Braj­dić

Di­rek­tor Čav­lo­vić: Sre­tan sam što vam mo­gu pred­sta­vi­ti pr­vo i naj­ve­će po­ja­ča­nje, te­melj na ko­jem će­mo gra­di­ti no­vu Ci­bo­nu Ka­ko to uvi­jek bi­va, i ovaj je put Ci­bo­na no­vog tre­ne­ra pred­sta­vi­la u svom VIP sa­lo­nu, u ko­jem je Slo­bo­dan Su­bo­tić sa za­ni­ma­njem pro­ma­trao sli­ke sta­rih aso­va. - Grč­ki pri­ja­te­lji po­ru­či­li su mi da sam pre­uzeo ve­li­ki klub. Pun sam po­le­ta u na­mje­ri da klub vra­tim ta­mo gdje mu je i mjes­to. Osim re­zul­tat­skog do­me­ta klu­ba, htio bih i afir­mi­ra­ti par mla­dih igra­ča, kao što sam to uči­nio u Spli­tu. Osim to­ga, vo­lio bih da se lju­di­ma svi­đa ka­ko Ci­bo­na igra, da to bu­de mom­čad ko­ja se bo­ri za sva­ku lop­tu. Imam ne­što u gla­vi, no ne smi­jem vam ot­kri­ti svo­je sno­ve. Od Pik­si­ja se u Ci­bo­ni oče­ku­je ja­ko pu­no. - Ci­je­la je mo­ja ka­ri­je­ra tak­va, gdje god sam do­šao mo­rao sam na­pra­vi­ti vi­še ne­go što je na­prav­lje­no pret­hod­ne go­di­ne. Uos­ta­lom, do­bro ka­žu Ame­ri­kan­ci: “Ako ne mo­žeš iz­dr­ža­ti vru­ći­nu, ne idi u ku­hi­nju, os­ta­ni na bal­ko­nu”.

Ju­re u tri na­tje­ca­nja

Po sve­mu su­de­ći, Su­bo­tić ne­će ima­ti ve­ći pro­ra­čun za mom­čad no što je imao Mu­la­ome­ro­vić, što je na­ja­vio i di­rek­tor: - Ni­su vre­me­na da Ci­bo­na mo­že ju­ri­ša­ti na osva­ja­nje ABA li­ge i vi­sok re­zul­tat u Eu­ro­pi, no dr­žim da i s pro­ra­ču­nom slič­nim proš­lo­se­zon­skom mo­že­mo na­pra­vi­ti is­ko­rak. A s ovak­vim tre­ner­skim ime­nom do­bi­va­mo ne­ko jam­s­tvo da će lju­di do­la­zi­ti gle­da­ti ci­bo­se ko­ji da­ju od se­be 150 pos­to. Na­ža­lost, Ci­bo­na slje­de­će se­zo­ne ne­će igra­ti ni u jed­nom eu­rop­skom klup­skom na­tje­ca­nju. Ta­ko je od­lu­či­lo klup­sko vod­stvo. Što o to­me mis­li no­vi tre­ner? - Me­ne za­ni­ma Eu­ro­pa, ali sa­mo kad bi Ci­bo­na igra­la u hr­vat­skom pr­vens­tvu na­kon re­gi­onal­ne li­ge, kao što je to bi­lo go­di­na­ma. Ova­ko bi­smo, igra­ju­ći u tri na­tje­ca­nja is­to­dob­no, ubi­ja­li igra­če. Ka­len­dar nam to jed­nos­tav­no ne do­pu­šta. Osim to­ga, ka­ko sam no­vi tre­ner, bo­lje je da pr­ve se­zo­ne što vi­še tre­ni­ra­mo. Za raz­li­ku od Su­bo­ti­ća, nje­gov pri­ja­telj Ju­rij Zdovc pro­la­zit će iz­me­đu Sci­la i Ha­rib­da jer će Ce­de­vi­ta igra­ti u tri na­tje­ca­nja is­to­dob­no. - Sa Zdov­cem sam pri­ja­telj, no u me­đu­sob­nim utak­mi­ca­ma to se ne­će osje­ti­ti. Tri go­di­ne bio sam mu tre­ner, a jed­nu go­di­nu bi­li smo su­igra­či u Olim­pi­ji, ka­da je on imao 17 go­di­na. Že­lim mu us­pješ­nu se­zo­nu.

Dvi­je po­greš­ne re­ak­ci­je

Po­že­lio je Su­bo­tić ti­me us­pješ­nu se­zo­nu i pred­sjed­ni­ku Ce­de­vi­te ko­ji ga je pri­je se­dam go­di­na ot­pus­tio. - U tre­ner­skom pos­lu ne ide sve ka­ko že­li­te. Ni­je sve uz­laz­na pu­ta­nja, ni­su svi od­no­si onak­vi kak­ve pri­želj­ku­je­te. Osim to­ga, ja ni­sam zlo­pam­ti­lo, a či­ni se ni dru­ga stra­na, o če­mu go­vo­ri i to da smo raz­go­va­ra­li u ovom pri­je­laz­nom ro­ku. Što se za­pra­vo do­go­di­lo iz­me­đu nje­ga i Mla­de­na Ve­be­ra? - Igra­li smo lo­še na jed­noj utak­mi­ci u Sla­vo­ni­ji, bi­lo je is­klju­če­nih igra­ča i pu­no ner­vo­ze, pa sam od­lu­čio da od­mah ide­mo u Zagreb, a ni­ka­ko na jed­nu dru­gu utak­mi­cu na ko­joj smo se obe­ća­li po­ja­vi­ti. Eto, zbog to­ga je doš­lo do su­ko­ba i po­greš­nih re­ak­ci­ja s obje stra­ne.

Su­bo­tić ne­će ima­ti ve­ći mom­čad­ski pro­ra­čun od svo­jeg pret­hod­ni­ka Mu­le

Di­rek­tor Do­ma­goj Čav­lo­vić sre­tan je zbog do­bra ulo­va na tre­ner­skoj tr­ž­ni­ci i an­ga­žma­na Slo­bo­da­na Su­bo­ti­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.