Spa­hi­ji do­zvo­la od Atlan­te da opet pre­uz­me Ma­ka­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db) Da­mir Mr­vec

Iz­ra­el­ski no­vi­nar Da­vid Pick obja­vio je na svo­jem Twit­te­ru da je glav­ni tre­ner Hawk­sa Mi­ke Bu­den­hol­zer ame­no­vao Spa­hi­jin po­vra­tak u Eu­ro­pu Na­kon što je tri go­di­ne pro­veo u NBA li­gi, kao po­moć­ni tre­ner u Atlan­ta Hawk­si­ma, slje­de­će tri go­di­ne hr­vat­ski struč­njak Ne­ven Spa­hi­ja tre­bao bi pro­ves­ti u Eu­ro­li­gi. Jer, naš biv­ši iz­bor­nik sve je do­go­vo­rio s iz­ra­el­skom sport­skom iko­nom Ma­ka­bi­jem s ko­jim bi tre­bao pot­pi­sa­ti fik­s­ni ugo­vor sve do 2020. go­di­ne. Da bi se tak­vo što re­ali­zi­ra­lo, Spa­hi­ja je tre­bao do­zvo­lu Atlan­te s ob­zi­rom na to da je s nji­ma imao ugo­vor do 2018. go­di­ne. Na­sre­ću, Spa­hi­ju s glav­nim tre­ne­rom Hawk­sa Mi­ke­om Bu­den­hol­ze­rom ve­že i bli­sko pri­ja­telj­stvo pa je pr­vi tre­ner ovog NBA sas­ta­va shva­tio kak­va se pri­li­ka uka­za­la nje­go­vu hr­vat­skom pri­ja­te­lju. A ri­ječ je o čvr­stom ugo­vo­ru po ko­jem bi za­ra­đi­vao ba­rem dvos­tru­ko vi­še no što je to bio slu­čaj dok je bio po­moć­nik na klu­pi Atlan­te. Ina­če, Ne­ven je već bio tre­ner Ma­ka­bi­ja i to u se­zo­ni 2006./2007. ka­da je bio i pr­vak Iz­ra­ela. Uos­ta­lom, Spa­hi­ja je poz­nat kao tre­ner ko­ji je bio na­ci­onal­ni pr­vak u šest raz­li­či­tih ze­ma­lja.

Hr­vat­ska bez Sti­pe Žu­ni­ća, San­dre Per­ko­vić, Ane Ši­mić...

Ne bih vo­lio da je net­ko ot­ka­zao zbog oz­lje­de, a on­da is­ti vi­kend nas­tu­pa na ne­kom dru­gom na­tje­ca­nju – re­kao je iz­bor­nik Ka­ta­li­nić da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Mla­den Ka­ta­li­nić, iz­bor­nik hr­vat­ske atlet­ske re­pre­zen­ta­ci­je, bio je ve­li­ki op­ti­mist ka­da je odre­dio atle­ti­ča­re i atle­ti­čar­ke za pred­sto­je­ći ekip­ni Kup Eu­ro­pe. Na nje­go­vu po­pi­su u tom tre­nut­ku naš­li su se na­ši naj­bo­lji atle­ti­ča­ri – Sti­pe Žu­nić, Fi­lip Mi­ha­lje­vić, San­dra Per­ko­vić, Ana Ši­mić, Ana Ko­lak, Ivan Hor­vat. A on­da su po­če­la ot­ka­zi­va­nja pa ta­ko u Tel Avi­vu 24. i 25. lip­nja ne­će bi­ti San­dre Per­ko­vić, Sti­pe Žu­ni­ća, Fi­li­pa Mi­ha­lje­vi­ća i Ane Ši­mić. Od hr­vat­skih zvi­jez­da os­ta­li su usam­lje­ni Ivan Hor­vat u sko­ku s mot­kom te olim­pij­ska po­bjed­ni­ca u ba­ca­nju kop­lja Sa­ra Ko­lak. Ne ta­ko dav­no Hr­vat­ska je uvi­jek nas­tu­pa­la u naj­ja­čem sas­ta­vu, pa čak i s Blan­kom Vla­šić.

Mo­guć pad u tre­ću li­gu

I dok je Hr­vat­ska u vr­hu Eu­ro­pe po bro­ju osvo­je­nih me­da­lja na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju, ekip­no smo smje­šte­ni u dru­gu li­gu, za­jed­no s re­pre­zen­ta­ci­ja­ma Aus­tri­je, Ci­pra, Ma­đar­ske, Is­lan­da, Iz­ra­ela, Le­to­ni­je, Li­tve, Mol­da­vi­je, Slo­ve­ni­je, Sr­bi­je i Slo­vač­ke. Bez na­ših naj­ja­čih adu­ta pla­sman u pr­vu li­gu, gdje nam je po kva­li­te­ti i mjes­to, si­gur­no ne­će­mo os­tva­ri­ti. Jer bez San­dre, Sti­pe, Fi­li­pa i Ane os­tat će­mo bez ve­li­kog bro­ja bo­do­va. Ne­će čak bi­ti iz­ne­na­đe­nje ni ako is­pad­ne­mo u tre­ću li­gu i do­go­di­ne se nad­me­će­mo s An­do­rom, Ar­me­ni­jom, Bos­nom i Her­ce­go­vi­nom, Gru­zi­jom, Luk­sem­bur­gom, Ma­ke­do­ni­jom, Lih­ten­štaj­nom i Cr­nom Go­rom. – Kao iz­bor­nik na po­pis sam pr­vo sta­vio sve naj­bo­lje. No dan za da­nom do­bi­vao sam ot­ka­ze, ali bez pra­vog objaš­nje­nja. Pos­lao sam upit klu­bo­vi­ma či­ji su čla­no­vi ot­ka­za­li nas­tup da se služ­be­no oči­tu­ju za­što ne mo­gu nas­tu­pa­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju u Tel Avi­vu. Pri­hva­tit ću sva­ko do­bro objaš­nje­nje. Ne bih vo­lio da je net­ko ot­ka­zao zbog oz­lje­de, a on­da is­ti vi­kend nas­tu­pa na ne­kom dru­gom na­tje­ca­nju. Ta li­ječ­nič­ka po­t­vr­da on­da ne zna­či baš ni­šta – re­kao je Mla­den Ka­ta­li­nić.

Važ­ni­je me­da­lje s EP-a i SP-a

Či­nje­ni­ca je da na­ši vr­hun­ski atle­ti­ča­ri i atle­ti­čar­ke u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na ne od­la­ze re­dov­no na Kup Eu­ro­pe. Ne­ki­ma se ne uk­la­pa u ras­po­red na­tje­ca­nja i mis­le da je važ­ni­je osvo­ji­ti me­da­lju za Hr­vat­sku na EP-u ili SP-u ne­go da skup­lja­ju bo­do­ve u dru­goj li­gi i da pri­tom još ri­ski­ra­ju oz­lje­du. Uos­ta­lom, na­ših naj­bo­ljih atle­ti­ča­ra go­di­na­ma ne­ma ni na dr­žav­nim pr­vens­tvi­ma, a ra­do bi ih ta­mo vi­dje­li or­ga­ni­za­to­ri u Va­ra­ždi­nu, Ri­je­ci, Spli­tu, Osi­je­ku...

Hr­vat­ska ni­kad u po­vi­jes­ti ni­je nas­tu­pa­la u Su­per li­gi ekip­nog Ku­pa Eu­ro­pe

San­dra Per­ko­vić Bez ob­zi­ra na sma­nje­nje bro­ja mi­tin­ga Di­ja­mant­ne li­ge na­šoj di­ska­ši­ci nas­tup u Tel Avi­vu ne uk­la­pa se u pro­gram

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.