Ve­li­ka na­va­la gra­đa­na na kre­di­te za ko­je dr­ža­va pla­ća po­la ra­te

Uvje­te kre­di­ti­ra­nja ban­ke još ne ot­kri­va­ju jer će pre­ma naj­po­volj­ni­ji­ma dr­ža­va bi­ra­ti ban­ke part­ne­re, ali ka­ma­ta ne smi­je bi­ti ve­ća od 3,75 pos­to pr­ve če­ti­ri go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Usvo­jen za­kon o su­bven­ci­oni­ra­nju stam­be­nih kre­di­ta pre­ma ko­jem ka­ma­ta ne smi­je bi­ti ve­ća od 3,75 pos­to pr­ve če­ti­ri go­di­ne. Uvje­te kre­di­ti­ra­nja ban­ke još ne ot­kri­va­ju jer će pre­ma naj­po­volj­ni­ji­ma dr­ža­va bi­ra­ti ban­ke part­ne­re

U Za­bi već sad evi­den­ti­ra­ju in­te­res da kli­jen­ti­ma omo­gu­će br­zu re­ali­za­ci­ju jer je iz­nos dr­žav­ne su­bven­ci­je ogra­ni­čen i br­zi­na je pre­sud­na

Ko­nač­no je usvo­jen Za­kon o su­bven­ci­oni­ra­nju stam­be­nih kre­di­ta za pr­vu ne­kret­ni­nu! Na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci Sa­bo­ra po­dr­ža­la ga je i opo­zi­ci­ja, a sret­ni­ci­ma ko­ji is­pu­nja­va­ju uvje­te omo­gu­ćit će da im pr­ve če­ti­ri go­di­ne dr­ža­va pla­ća po­la ra­te, s mo­guć­noš­ću pro­du­lje­nja tog ro­ka za go­di­nu da­na pos­to­ji li u obi­te­lji član s inva­lid­noš­ću ve­ćom od 50 pos­to te za dvi­je go­di­ne ako obi­telj do­bi­je ili po­svo­ji di­je­te. Pre­ciz­ne ka­ma­te još se ne zna­ju jer će dr­ža­va tek sad bi­ra­ti part­ner­ske ban­ke pre­ma naj­po­volj­ni­jim po­nu­da­ma, ali zna se da pr­ve če­ti­ri go­di­ne ka­ma­ta ne smi­je bi­ti ve­ća od 3,75 pos­to, a slje­de­će dvi­je ne smi­je pre­ma­ši­ti 4,12 pos­to. Si­gur­nost tu sta­je. U pre­os­ta­lom vre­me­nu ot­pla­te pro­mje­nji­va ka­ma­ta for­mi­rat će se pre­ma tr­žiš­nim uvje­ti­ma, ovis­no o kre­ta­nju re­fe­rent­nih sto­pa euri­bo­ra ili na­ci­onal­ne re­fe­rent­ne sto­pe (NRS-a).

Na­kon 6 go­di­na – ne­si­gur­nost

S ob­zi­rom na to da će na­čin iz­bo­ra ba­na­ka ko­je će kon­ku­ri­ra­ti za su­dje­lo­va­nje u pro­gra­mu ovi­si­ti o vi­si­ni ka­ma­ta i dru­gim uvje­ti­ma ko­je po­nu­de, ju­čer, lo­gič­no, ni­su bi­le sprem­ne iz­i­ći ni s ka­mje­ru kvim de­ta­lji­ma. No, ot­kri­va­ju da ih već ne­ko vri­je­me kli­jen­ti za­si­pa­ju pi­ta­nji­ma o želj­no iš­če­ki­va­nom pro­gra­mu ko­ji bi tre­bao bi­ti pr­vi ko­rak u po­ti­ca­nju mla­dih da stek­nu pr­vu ne­kret­ni­nu, a obi­te­lji­ma olak­ša­ti do­no­še­nje od­lu­ke o ro­di­telj­stvu. Mje­ra ni­je ide­al­na; osim što su na­kon šes­te go­di­ne duž­ni­ci osu­đe­ni na mi­lost i ne­mi­lost tr­ži­šta zbog iz­vjes­nog ras­ta re­fe­rent­nih ka­mat­nih sto­pa, ni­su os­lo­bo­đe­ni pla­ća­nja po­re­za na kup­nju pr­ve ne­kret­ni­ne, a ni­je de­fi­ni­ra­no ni, pri­mje­ri­ce, da kre­di­ti mo­gu bi­ti sa­mo kun­ski ili ka­ma­ta fik­s­na u os­tat­ku ot­pla­te, što bi jam­či­lo ve­ću si­gur­nost. No, pre­ci­zi­ra­no je da su­bven­ci­ja vri­je­di sa­mo za kup­nju sta­no­va ili ku­ća do 1500 eura vri­jed­nos­ti po če­tvor­nom me­tru u sta­ro­grad­nji ili no­vo­grad­nji. Mak­si­mal­na vri­jed­nost kre­di­ta ko­ju dr­ža­va su­fi­nan­ci­ra je 100 ti­su­ća eura, a za je u ovoj go­di­ni u pro­ra­ču­nu iz­dvo­je­no 17,5 mi­li­ju­na ku­na. Po­tro­ši li se taj iz­nos, ni­je jas­no ho­će li se i po ko­jem kri­te­ri­ju ra­di­ti lis­te če­ka­nja za za­in­te­re­si­ra­ne ko­ji ni­su bi­li do­volj­no br­zi. Ban­ke su uglav­nom ja­ko za­in­te­re­si­ra­ne za su­dje­lo­va­nje u pro­gra­mu i ubr­za­no za­vr­ša­va­ju po­nu­de. – S ob­zi­rom na po­ja­ča­ni in­te­res, Za­gre­bač­ka ban­ka in­ten­ziv­no ra­di na pri­pre­mi po­seb­ne po­nu­de APN stam­be­nih kre­di­ta za svo­je kli­jen­te. In­te­res kli­je­na­ta za kre­di­ti­ra­nje kup­nje ne­kret­ni­ne u ok­vi­ru ovog pro­gra­ma evi­den­ti­ra se u na­šem sus­ta­vu ka­ko bi­smo mo­gli promp­t­no re­agi­ra­ti i omo­gu­ći­ti kli­jen­ti­ma re­ali­za­ci­ju kre­di­ta s ob­zi­rom na to da su dr­žav­na sred­stva ogra­ni­če­na te će se zah­tje­vi odo­bra­va­ti suk­lad­no vre­me­nu za­pri­ma­nja – ka­žu u Za­bi, ko­ja je 2011. i 2012. odo­bri­la 1165 APN-ovih kre­di­ta iz pret­hod­nog

pro­gra­ma. Oče­ku­ju da će se po­traž­nja za stam­be­nim kre­di­ti­ma i sa­da po­ve­ća­ti pri­mje­nom APNo­va pro­gra­ma. I Sber­bank na­mje­ra­va kon­ku­ri­ra­ti za pro­gram APN-a, ta­ko­đer ga već pri­pre­ma i bi­lje­ži po­ve­ća­ni in­te­res kli­je­na­ta, kao i PBZ ko­ji vje­ru­je u ve­ći do­seg ne­go u do­sa­daš­njim pro­gra­mi­ma jer su uglav­nom bi­li ogra­ni­če­ni na kre­di­ti­ra­nje no­vo­grad­nje. In­te­res su is­ka­za­li i Er­ste ban­ka, RBA, HPB, OTP, Split­ska ban­ka...

Ni­že ka­ma­te od 1. sr­p­nja

Što se ti­če po­nu­de stam­be­nih kre­di­ta, u Za­bi su tre­nu­tač­no naj­tra­že­ni­ji kun­ski u kom­bi­na­ci­ji fik­s­ne i pro­mje­nji­ve ka­mat­ne sto­pe, s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom na raz­dob­lje od pet go­di­na i pro­mje­nji­vom u os­tat­ku ot­pla­te do 30 go­di­na. Slič­no se iz­jaš­nja­va­ju i u Sber­ban­ku: nji­ho­vi kli­jen­ti ta­ko­đer pre­fe­ri­ra­ju fik­s­nu ka­ma­tu pr­vih pet go­di­na i kre­di­te u ku­na­ma, a po­traž­nja za stam­be­nim kre­di­ti­ma ras­te im od la­ni. U Er­ste ban­ci stam­be­ni su kre­di­ti u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne ras­li 41 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni – odo­bri­li su 965 kre­di­ta u ukup­nom iz­no­su od go­to­vo 300 mi­li­ju­na ku­na. Tra­že se naj­vi­še kun­ski, a fik­s­nu ka­ma­tu odo­bra­va­ju do 10 go­di­na. Me­đu ban­ka­ma fik­s­nu ka­mat­nu sto­pu na naj­du­lji rok – 20 go­di­na za “ze­le­ne” kre­di­te – omo­gu­ća­va RBA ko­ja bi­lje­ži bla­gi po­rast stam­be­nih kre­di­ta: naj­vi­še su ih ipak odo­bri­li uz pro­mje­nji­vu ka­ma­tu i u euri­ma. PBZ je zna­ča­jan rast po­traž­nje za stam­be­nim kre­di­ti­ma za­bi­lje­žio la­ni, a nas­ta­vio se i u ovoj go­di­ni. U HPB-u su la­ni stam­be­ni kre­di­ti po­ras­li re­kord­nih 50,3 pos­to, što je po­čet­kom go­di­ne la­ga­no us­po­ri­lo, no od trav­nja po­nov­no ima­ju zna­ča­jan rast po­traž­nje, ali i in­te­re­sa za APN-ove kre­di­te u pri­pre­mi. Vi­še od 50 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni u 2017. su ras­li i stam­be­ni kre­di­ti u Split­skoj ban­ci ko­ja, s ob­zi­rom na li­mi­ti­ra­ni iz­nos su­bven­ci­je, ne oče­ku­je zna­ča­jan po­rast kre­di­ti­ra­nja is­klju­či­vo od APN-ovih kre­di­ta. I nji­ho­vi kli­jen­ti naj­vi­še tra­že ku­ne i fik­s­nu ka­ma­tu. Ve­ći­na će ba­na­ka od 1. sr­p­nja pri­mje­nji­va­ti ni­že ka­mat­ne sto­pe na kre­di­te s pro­mje­nji­vom ka­ma­tom, na­kon us­kla­đe­nja va­ri­ja­bil­nog di­je­la ka­ma­te sa sma­nje­nom vri­jed­noš­ću re­fe­rent­nih ka­mat­nih sto­pa. Fik­s­nu ka­ma­tu ti­je­kom ci­je­le ot­pla­te za­sad nu­de sa­mo stam­be­ne šte­di­oni­ce. Taj će trend od je­se­ni po­ku­ša­ti pro­mi­je­ni­ti HNB: ka­ko što su pri­je dvi­je go­di­ne uve­li ban­ka­ma obve­zu da, ako ne nu­de kun­ski kre­dit, kli­jen­ta mo­ra­ju upoz­na­ti s lis­tom kon­ku­re­na­ta ko­ji to nu­de, sad će is­tu stvar mo­ra­ti pri­mje­nji­va­ti i na kre­di­te s pro­mje­nji­vom i fik­s­nom ka­ma­tom. Sum­ma sum­ma­rum, sad je već oči­gled­no da je stam­be­no kre­di­ti­ra­nje po­no­vo živ­nu­lo, a da su ci­je­ne ne­kret­ni­na već ne­ko vri­je­me na do­njoj gra­ni­ci. Ne­kret­nin­ski struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da su već la­ga­no po­če­le ras­ti, a ma­kro­ana­li­ti­ča­ri i kod nas i u ci­je­loj Eu­ro­pi tu i ta­mo po­no­vo upo­tri­je­be ter­mi­ne kao što je “ne­kret­nin­ski ba­lon”. Ne po­no­vi­lo se!

Mak­si­mal­na vri­jed­nost kre­di­ta ko­ju dr­ža­va su­fi­nan­ci­ra je 100 ti­su­ća eura i 1500 eura po m2

PATRIK MACEK/PIXSELL

Pri­jed­log do­šao od Lo­vre Kuš­če­vi­ća, biv­šeg mi­nis­tra gra­di­telj­stva, a sa­da mi­nis­tra upra­ve

Ako se ti­je­kom pr­ve če­ti­ri go­di­ne ot­pla­te ro­di ili po­svo­ji di­je­te, dr­ža­va će po­la ra­te pla­ća­ti još dvi­je go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.