Blo­ki­rat će­mo ces­te sve dok dr­ža­va ne za­bra­ni Uber

Po­ru­ke pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća, ko­ji je naj­a­vio iz­mje­ne za­ko­na, ni­su ih umi­ri­le: Raz­miš­lja­mo i o blo­ka­di auto­ces­te do mo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­te­ja Šo­bak

Pro­ve­de­no je do­sad 170 in­s­pek­cij­skih nad­zo­ra, a iz­re­če­ne su kaz­ne u iz­no­su od 5,2 mi­li­ju­na ku­na, re­kao je pred­sjed­nik Vla­de

Do­la­zak u me­tro­po­lu naj­a­vi­li su još u ve­lja­či, proš­li tje­dan me­đu so­bom do­go­vo­ri­li to­čan sat i lo­ka­ci­ju pa se ju­čer “spon­ta­no oku­pi­li” u Vu­ko­var­skoj. S vi­še od osam­s­to vo­zi­la tak­sis­ti su za­uze­li po­tez od Sav­ske do Li­sin­skog, na vje­tro­bra­ne pos­ta­vi­li pa­ro­le pro­tiv Ube­ra, ali o pro­s­vje­du ni­su htje­li pu­no go­vo­ri­ti. Raz­log je jed­nos­ta­van, objas­ni­li su, oko 1200 tak­sis­ta iz či­ta­ve Hr­vat­ske u Za­greb uop­će ni­je doš­lo “pro­s­vje­do­va­ti”, već se “oku­pi­ti i upo­zo­ri­ti”.

Le­gal­ne na­či­ne smo is­cr­pi­li

Od “pro­s­vje­da” su se ogra­di­li i za­to što ga po­li­ci­ji ni­su pri­ja­vi­li, ali su za­to dje­lat­ni­ci­ma MUP-a od ra­nog ju­tra objaš­nja­va­li ka­ko sa­mo že­le svi­ma da­ti do zna­nja da u ne­lo­jal­noj kon­ku­ren­ci­ji vi­še ne mo­gu ra­di­ti. I da­li su do zna­nja svi­ma, po­go­to­vo oni­ma ko­ji su zbog blo­ki­ra­na dva od tri tra­ka u jed­noj od naj­pro­met­ni­jih grad­skih uli­ca ju­čer kas­ni­li na po­sao. Tru­bi­li su u ko­lo­ni iz­ner­vi­ra­ni Za­grep­ča­ni ci­je­log da­na, dok su tak­sis­ti vri­je­me kra­ti­li raz­go­va­ra­ju­ći u hla­du is­pred Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, u okol­nim ka­fi­ći­ma ili na klu­pi­ca­ma u par­ku, a kas­ni­je i na de­ki­ca- ma uz sen­dvi­če i po­ne­ku jum­bo pi­zzu. Pre­va­li­li su da­lek put pa su mo­ra­li do­ći pri­prem­lje­ni, rek­li su nam vo­za­či iz Du­brov­ni­ka, ko­ji su pri­je po­la go­di­ne po­s­ljed­nji put sni­zi­li ci­je­ne pri­je­vo­za. I to po­pri­lič­no, objas­ni­li su. – Start je 12 ku­na, a sva­ki ki­lo­me­tar šest. Od do­ba kad se sa­mo kre­ta­nje vo­zi­la s mjes­ta na­pla­ći­va­lo 40 ku­na da­le­ko smo do­gu­ra­li. Te­ško nam je jer jef­ti­ni­ji jed­nos­tav­no ne mo­že­mo bi­ti. Ako još spus­ti­mo ci­je­ne, na­kon što dr­ža­vi pla­ti­mo sva da­va­nja, ne­će­mo ima­ti za ži­vot – objas­ni­li su tak­sis­ti iz Du­brov­ni­ka pa do­da­li ka­ko nji­ho­vi ko­le­ge iz či­ta­ve Hr­vat­ske, osim s ci­je­na­ma, kon­ku­ret­ni nas­to­je bi­ti i s no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma. Baš kao i za Uber, is­tak­nu­li su, apli­ka­ci­je sad pos­to­je za do­zi­va­nje go­to­vo svih tak­si­ja i pot­pu­no su bes­plat­ne. Tru­de se, ka­za­li su tak­sis­ti, za­ra­di­ti svoj kruh pa će s pro­s­vje­di­ma nas­ta­vi­ti dok god se Uber ne uki­ne. – Na­kon dvi­je go­di­ne ne­funk­ci­oni­ra­nja prav­ne dr­ža­ve ne mo­že­mo na­pra­vi­ti ni­šta vi­še od ovo­ga ka­ko bi­smo iz­ra­zi­li ne­za­do­voj­stvo dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je ne pro­vo­de svo­je za­ko­ne – re­kao je Bo­žo Mi­le­tić, pred­sjed­nik Sek­ci­je auto­tak­si pri­je­voz­ni­ka Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re, dok je pred­sjed­nik HOK-a Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec is­tak­nuo da sto­ji uz tak­sis­te “jer ra­de le­gal­no i po­štu­ju za­ko­ne”. A sve za­ko­ni­te na­či­ne za bor­bu tak­sis­ti su sad is­cr­pi­li, re­kao je Ra­no­ga­jec pa za­tra­žio od Vla­de da po­kre­ne me­ha­niz­me i “za­bra­ni plat­for­mu pre­ko ko­je se po­ti­če ne­le­gal­ni rad na cr­no i spre­ča­va do­tok nov­ca u dr­žav­ni pro­ra­čun”.

Ima­mo 100.000 ko­ris­ni­ka

– Kons­ta­ti­ra­li smo da je ko­ri­šte­nje pri­je­vo­za pu­tem Ube­ra pro­tiv­no va­že­ćim pro­pi­si­ma u Hr­vat­skoj – re­kao je ju­čer na sjed­ni­ci Vla­de pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, pa do­dao ka­ko je do­sad pro­ve­de­no 170 in­s­pek­cij­skih nad­zo­ra Ube­ra, iz­re­če­ne nov­ča­ne kaz­ne u iz­no­su od 5,2 mi­li­ju­na ku­na, 11 vo­zi­la je za­pli­je­nje­no, a na pre­kr­šaj­nim su­do­vi­ma iz­re­če­no je 19 pr­vos­tu­panj­skih pre­su­da. Iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu u pri­pre­mi su, ka­zao je pre­mi­jer, a u me­đu­vre­me­nu po­zvao na pod­no­še­nje tuž­bi sve one ko­ji sma­tra­ju da se zbog ko­ri­šte­nja Ube­ro­ve apli­ka­ci­je kr­še nji­ho­va pra­va. Plen­ko­vi­će­va po­ru­ka ni­je za­do­vo­lji­la tak­sis­te u pro­s­vje­du ko­ji su rek­li da od svo­jih zah­tje­va ne odus­ta­ju, a osim blo­ka­de Za­gre­ba, raz­miš­lja­ju i o blo­ka­di auto­ces­ta pre­ma mo­ru. Iz Ube­ra su po­ru­či­li ka­ko blo­ka­de ne pri­ka­zu­ju sli­ku Hr­vat­ske kak­vu stra­ni gos­ti že­le za­pam­ti­ti, a do­da­li su i ka­ko nji­ho­ve us­lu­ge ov­dje ko­ris­ti vi­še od sto ti­su­ća lju­di.

Že­li­mo iz­ra­zi­ti ne­za­do­volj­stvo ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je ne pro­vo­de svo­je re­gu­la­ti­ve BO­ŽO MI­LE­TIĆ čel­nik auto­tak­si sek­ci­je HOK-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.