Špa­njol­ci is­tra­žu­ju Mo­dri­ća “Lu­ka, što je s po­re­zom na 2,4 mi­li­ju­na eura za­ra­de”

Mo­dri­ća te­re­te da je u Luk­sem­bur­gu os­no­vao tvrt­ku pre­ko ko­je je skla­pao ugo­vo­re o pra­vi­ma na ko­ri­šte­nje svo­jeg li­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Lu­ka Mo­drić već je pla­tio kaz­nu zbog iz­bje­ga­va­nja po­re­za. U En­gle­skoj je za pri­ho­de od igra­nja u Tot­ten­ha­mu pla­tio 500.000 eura

Na­šem naj­bo­ljem no­go­me­ta­šu ni­je la­ko po­s­ljed­njih da­na. Na­kon kon­tro­ver­zi u osječ­koj sud­ni­ci, špa­njol­ski me­di­ji iz­vi­jes­ti­li su da ga i on­dje oče­ku­je re­še­ta­nje u is­tra­zi zbog na­vod­ne uta­je po­re­za. Pre­ma tim in­for­ma­ci­ja­ma, Lu­ka Mo­drić je sa su­pru­gom Va­njom Bos­nić u Luk­sem­bur­gu os­no­vao tvrt­ku ko­ju je na­zvao pre­ma si­nu, Iva­no SARL. Pre­ko te kom­pa­ni­je, na­vo­di se, skla­pao je ugo­vo­re o pra­vi­ma na ko­mer­ci­jal­no ko­ri­šte­nje svo­jeg li­ka s mar­ka­ma po­put Ni­kea ili Ni­vee.

Ges­tiFu­te i nje­go­vi igra­či

Raz­log je vr­lo jed­nos­ta­van – u Špa­njol­skoj bi na te pri­ho­de mo­rao pla­ti­ti po­rez od 30 pos­to, a u Luk­sem­bur­gu pla­ća sa­mo je­dan pos­to. Op­tuž­be ni­su no­ve, pr­va se in­for­ma­ci­ja kroz fa­moz­ni Fo- ot­ball Le­aks po­ja­vi­la pot­kraj proš­le go­di­ne. Is­tra­gu su, doz­na­lo se ta­da, špa­njol­ske vlas­ti otvo­ri­le 18. si­ječ­nja 2016. Na­vo­di se da je tvrt­ka Iva­no SARL star­ta­la s 3,6 mi­li­ju­na eura če­ti­ri mje­se­ca na­kon što je Lu­ka pot­pi­sao za Re­al, da bi u dvi­je go­di­ne do­gu­ra­la do šest mi­li­ju­na eura. Špa­njol­skim se po­rez­ni­ci­ma ne žu­ri, pred­met je da­le­ko od zas­ta­re. Jed­nu je kaz­nu zbog ne­pla­ća­nja po­re­za već pla­tio, 500.000 eura u En­gle­skoj za pri­ho­de ko­je je os­tva­rio igra­ju­ći za Tot­ten­ham. Ali, Lu­ka ni­je je­di­ni. Uz nje­ga se spo­mi­nje i Ga­reth Ba­le, a go­to­vo is­to­dob­no sti­gla je in­for­ma­ci­ja da je za slič­nu po­rez­nu ne­po­dop­šti­nu op­tu­žen i Jo­se Mo­urin­ho. Nje­ga te­re­te da je uta­jio 3,3 mi­li­ju­na eura po­re­za 2011. i 2012., ta­ko­đer u autor­skim pra­vi­ma. Mo­urin­ho i nje­go­vi zas­tup­ni­ci iz agen­ci­je Ges­tiFu­te od­bi­ja­ju op­tuž­be is­ti­ču­ći da je tre­ner pla­tio čak 26 mi­li­ju­na eura u tri go­di­ne ko­li­ko je ra­dio u Špa­njol­skoj. Pri­je par tje­da­na slič­ne su op­tuž­be pa­le i na Cris­ti­ana Ro­nal­da ko­ji du­gu­je 14,7 mi­li­ju­na eura. Za­nim­lji­vo je da je i Ro­nal­do­va agen­ci­ja Ges­tiFu­te, od­nos­no nje­zin šef Jor­ge Men- des. Jer, još su tro­ji­ca Re­alo­vih igra­ča pod ugo­vo­rom s Men­de­som is­tra­ži­va­na za uta­ju po­re­za, Ri­car­do Car­val­ho, An­gel di Ma­ria i Ra­da­mel Fal­cao. I to svi po is­toj she­mi, off sho­re kom­pa­ni­je pre­ko ko­jih pro­da­ju autor­ska pra­va na ko­ri­šte­nje svo­jeg li­ka.

Ve­li­ki upad u Bar­ce­lo­nu

Pri­je kra­ljev­skog klu­ba te­ško je stra­da­la Bar­ce­lo­na. Pre­tre­sa­ni su i ure­di Bar­ci­na biv­šeg predsjednika San­dra Ro­sel­la, ko­ji je ne­dav­no i pri­tvo­ren. Li­one­lu Me­ssi­ju i nje­go­vu ocu Jor­geu po­t­vr­đe­na je za­tvor­ska kaz­na od 21 od­nos­no 15 mje­se­ci, ko­ju ne­će od­s­lu­ži­ti jer po špa­njol­skim za­ko­ni­ma ma­nje od dvi­je go­di­ne za pr­ve pre­kr­ši­te­lje ne od­s­lu­žu­ju se. Ali, pla­ti­li su 4,1 mi­li­jun eura za­os­ta­lih po­re­za, te još dva mi­li­ju­na eura glo­be. Slič­no je i s Ja­vi­erom Mas­c­he­ra­nom ko­ji je mo­rao pla­ti­ti mi­li­jun i pol eura za­os­ta­lih po­re­za, 200.000 eura ka­ma­ta te 815.000 eura glo­be. Po­se­ban je slu­čaj Neyma­ra ko­jeg tu­že za ne­pri­jav­lji­va­nje stvar­nog iz­no­sa tran­sfe­ra iz San­to­sa u Bar­ce­lo­nu. Sa­mu­elu Eto’ou zbog uta­je po­re­za pri­je­ti za­tvor­ska kaz­na od čak de­set i pol go­di­na.

REUTERS

Pr­va ko­pač­ka hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je opet će se zno­ji­ti pred is­tra­ži­te­lji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.