UBER GUBI PRAVO NA RAD DILJEM SVIJETA JER NE SLIJEDI PRAVILA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Tak­sis­ti diljem Eu­ro­pe, ali i svijeta, sva­kod­nev­no se bu­ne pro­tiv Ube­ra, a put­ni­ci ga sve vi­še ko­ris­te. Iz­me­đu dvi­je va­tre su pred­stav­ni­ci vlas­ti od ko­jih se oče­ku­je rješenje ko­je bi za­do­vo­lji­lo obje stra­ne. Vla­da se, po naj­a­vi pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, od­lu­či­la po­nu­di­ti ru­ku Ube­ru i osmis­li­ti rješenje ko­jim bi le­ga­li­zi­ra­la nji­ho­vo pos­lo­va­nje. Ipak, upit­no je ho­će li ga Uber pri­hva­ti­ti jer kom­pa­ni­ja od­bi­ja priz­na­ti da uop­će nu­di us­lu­ge tak­si pri­je­vo­za. U svim zem­lja­ma u ko­ji­ma su im se tra­di­ci­onal­ni tak­sis­ti su­prot­sta­vi­li bra­ne se sta­vom da nu­de dru­gi tip us­lu­ge pa sto­ga od­bi­ja­ju sva­ku mo­guć­nost pla­ća­nja kon­ce­si­ja i li­cen­ci­ra­nje. Ne­for­mal­ni pro­s­vjed tak­sis­ta ko­ji se odr­žao u Za­gre­bu pri­ti­sak je na Vla­du da Ube­ru za­bra­ni rad na do­ma­ćem tr­ži­štu, što ne bi bio pre­se­dan jer su to uči­ni­le Bel­gi­ja i Dan­ska, ali bi bi­lo su­prot­no di­rek­ti­vi Eu­rop­ske ko­mi­si­je ko­ja za­bra­nu Ube­ra do­zvo­lja­va je­di­no kao po­s­ljed­nju op­ci­ju. Bu­gar­ska je is­tje­ra­la Uber iz zem­lje tak­tič­ki – vo­za­či su im

U Polj­skoj i Fin­skoj Uber je le­ga­lan, ali je ile­gal­no vo­zi­ti za Uber, Dan­ska i Bel­gi­ja mu za­bra­ni­le rad

pla­ti­li to­li­ko kaz­ni da su na­po­s­ljet­ku iz­gu­bi­li in­te­res za nu­đe­nje us­lu­ge. U Hr­vat­skoj je pak na­pla­će­no već 5,2 mi­li­ju­na ku­na kaz­ni, ali ne­ma pa­da in­te­re­sa za po­sao u Ube­ru. Sru­šiv­ši ci­je­nu pri­je­vo­za na po­la u od­no­su na onu ko­ju na­pla­ću­ju tak­sis­ti, Uber je uzeo ve­lik dio tr­žiš­nog ko­la­ča pa se zbog ve­li­kog pro­me­ta is­pla­ti ra­di­ti una­toč pri­jet­nji kaz­na­ma. U Nje­mač­koj su te kaz­ne pu­no ve­će ne­go u Hr­vat­skoj i se­žu do čak 250.000 eura, a mo­že se odre­di­ti i šest mje­se­ci za­tvo­ra vo­za­ču Ube­ra jer su su­do­vi za­bra­ni­li ve­ći­nu us­lu­ga kom­pa­ni­je tvr­de­ći da su ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja. U Polj­skoj pak Uber ra­di pot­pu­no le­gal­no, kao uos­ta­lom i u Fin­skoj, ali je u obje zem­lje ile­gal­no vo­zi­ti auto­mo­bil s Ube­ro­vom apli­ka­ci­jom. Tak­vom su odred­bom zem­lje iz­bje­gle pri­go­vo­re o za­bra­na­ma odre­đe­ne dje­lat­nos­ti, ali su za­šti­ti­le do­ma­će tak­sis­te. Uber za ve­ći­nu ze­ma­lja od SAD-a do Eu­ro­pe i Sa­udij­ske Ara­bi­je pred­stav­lja ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju ko­joj tre­ba sta­ti na kraj, a po­tro­ša­či­ma po­nu­di­ti pri­ušti­vu us­lu­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.