Pad pro­me­ta u Kon­zu­mu sma­njen na 6 pos­to, za­tva­ra se sto­ti­njak tr­go­vi­na

Dio rad­ni­ka će pre­ba­ci­ti u dru­ge tr­go­vi­ne, a dio ot­pus­ti­ti u skla­du sa za­ko­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

Za ne­ke tr­go­vi­ne pos­to­ji in­te­res za pre­uzi­ma­nje. Već su i ana­li­ze Al­va­rez&Mar­sa­la po­ka­za­le da je broj tr­go­vi­na pre­ve­lik i ne­is­pla­tiv Izvan­red­ni po­vje­re­nik za Agro­kor An­te Ram­ljak i pred­sjed­nik upra­ve Kon­zu­ma Slav­ko Le­dić otvo­ri­li su no­vi Su­per Kon­zum u Su­pe­tru na Bra­ču i ta­da po­no­vi­li da će bi­ti ot­pu­šta­nja rad­ni­ka i za­tva­ra­nja tr­go­vi­na Kon­zu­ma, no ovaj put su bi­li pre­ciz­ni­ji – is­pla­ti­vost za nas­ta­vak pos­lo­va­nja ne­ma 80 do 100 tr­go­vi­na.

Pro­met se opo­rav­lja

U proš­lo­tjed­noj re­por­ta­ži Ve­čer­njeg lis­ta taj je dvo­jac već naj­a­vio za­tva­ra­nje di­je­la tr­go­vi­na, ali i da pos­to­ji in­te­res ne­kih pos­lo­da­va­ca da pre­uz­mu ne­ke od tr­go­vi­na, či­me bi i bi­la sa­ču­va­na rad­na mjes­ta. Ta­ko­đer je po­ru­če­no da će dio rad­ni­ka bi­ti pre­ba­čen u ne­ke dru­ge tr­go­vi­ne ili tvrt­ke unu­tar Agro­ko­ra, ali i da će bi­ti ot­pu­šta­nja. Da je broj Kon­zu­mo­vih pro­da­va­oni­ca pre­ve­lik, po­ka­za­le su i ana­li­ze ko­je je pri­je po­la go­di­ne na­pra­vi­la kon­zul­tant­ska ku­ća Al­va­rez&Mar­sal. No otva­rat će se i no­vi du­ća­ni gdje pos­to­ji is­pla­ti­vost, a je­dan od tih upra­vo je otvo­ren na Bra­ču. – Sva­ke smo go­di­ne ne­ke pro­da­va­oni­ce s ob­zi­rom na struk­tu­ru sta­nov­niš­tva za­tva­ra­li. Ove će­mo go­di­ne to in­ten­ziv­no ra­di­ti jer nam je u fo­ku­su pro­fi­ta­bil­nost pro­da­va­oni­ca. Za­tvo­rit će­mo odre­đen broj pro­da­va­oni­ca, ali lju­de će­mo zbri­nu­ti suk­lad­no za­ko­nu – re­kao je Le­dić na Bra­ču i po­t­vr­dio ka­ko će dio rad­ni­ka iz tih pro­da­va­oni­ca mo­ra­ti bi­ti ot­pu­šten. Na­kon po­čet­nih šo­ko­va u Kon­zu­mo­vim tr­go­vi­na­ma ko­je su iz­a­zva­le pad pro­me­ta i ve­ći od 10 pos­to, od proš­lo­ga tjed­na pro­met se po­prav­lja i pad se sma­njio na šest pos­to. Proš­li tje­dan Ram­ljak nam je re­kao ka­ko bi bio za­do­vo­ljan da do kra­ja go­di­ne bu­du na nu­li, tj. na is­toj ra­zi­ni kao i na kra­ju proš­le go­di­ne. Ali i do­dao da će bit­ni­je mje­ri­lo us­pješ­nos­ti ubu­du­će bi­ti ope­ra­tiv­na do­bit. Na­kon do­go­vo­re­nog kre­di­ta od 480 mi­li­ju­na eura pu­ne se i po­li­ce tr­go­vi­na. Naj­ve­ći je pro­blem, na­ime, bio s do­bav­lja­či­ma ko­ji su tra­ži­li avan­s­no pla­ća­nje pa zbog ne­do­volj­no nov­ca Kon­zum ni­je mo­gao pre­uze­ti ve­li­ke ko­li­či­ne ro­be. S ob­zi­rom na odo­bre­na sred­stva, vi­še i ne­ma tak­vih zah­tje­va do­bav­lja­ča. Pr­vih 100 mi­li­ju­na eura kre­di­ta pos­tup­no se ras­po­re­đu­je na pla­ća­nje do­bav­lja­ča i u pro­izvod­nju. No­vi Su­per Kon­zum Su­pe­tar fi­nan­cij­ski je za­tvo­ren sred­stvi­ma iz proš­lo­go­diš­njeg bu­dže­ta, a zbog se­zo­ne bi­tan je za kom­pa­ni­ju. Pros­ti­re se na 2000 če­tvor­nih me­ta­ra, ure­đen je pre­ma po­s­ljed­njim stan­dar­di­ma i za­poš­lja­va 55 rad­ni­ka. U je­ku se­zo­ne sva­ke go­di­ne dio se rad­ni­ka se­li iz kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske, a ove će go­di­ne to bi­ti iz­ra­že­ni­je. I dok se pos­lo­va­nje opo­rav­lja, u sje­ni se naj­av­lju­ju mo­gu­će tuž­be.

U sje­ni i mo­gu­će tuž­be

Sber­bank se obra­ču­na­va ovr­ha­ma s imo­vi­nom Ivi­ce To­do­ri­ća, a To­do­rić pak naj­av­lju­je tuž­bu pre­ma toj ban­ci iza ko­je na­vod­no sto­ji jak prav­ni tim. Prav­ni­ci ko­je smo pi­ta­li za tak­vu, po­ma­lo neo­bič­nu naj­a­vu tuž­be ka­žu da je te­ško ko­men­ti­ra­ti jer ni­je poz­nat zah­tjev, što se tra­ži, je li ri­zik svjes­no pre­uzet...

No­va tr­go­vi­na na Bra­ču pros­ti­re se na 2000 če­tvor­nih me­ta­ra i važ­na je zbog se­zo­ne

Vla­din po­vje­re­nik An­te Ram­ljak u obi­la­sku no­ve tr­go­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.