Ma­li pa­ci­jen­ti iz Kla­iće­ve do po­čet­ka će tjed­na saz­na­ti mo­gu li pri­mi­ti li­jek za ne­uro­blas­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net

Mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić po­ru­čio je ka­ko ni­je pro­blem ci­je­na li­je­ka, ne­go miš­lje­nje stru­ke je li ko­rist li­je­ka ve­ća od ri­zi­ka

Sed­me­ro dje­ce ko­ja se u dje­čjim kli­ni­ka­ma u Za­gre­bu i Ri­je­ci li­je­če od vi­so­ko­ri­zič­nog ne­uro­blas­to­ma po­čet­kom idu­ćeg tjed­na ko­nač­no će saz­na­ti mo­gu li se li­je­či­ti li­je­kom Di­nu­tuxi­mab be­ta Ape­iro­nom ko­ji je po­čet­kom svib­nja odo­bri­la Eu­rop­ska agen­ci­ja za li­je­ko­ve, ali još uvi­jek ni­je na lis­ti Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. Vla­da je, na­ime, ju­čer za­du­ži­la Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva da pu­tem po­vje­rens­tva HZZO-a te­me­lji­to ana­li­zi­ra oprav­da­nost in­di­ci­ra­nja li­je­ka kod obo­lje­le dje­ce. Po­vje­rens­tvo bi u su­rad­nji s naj­bo­ljim europ­skim struč­nja­ci­ma od­lu­ku tre­ba­lo do­ni­je­ti po­čet­kom idu­ćeg tjed­na, a Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva po­tom će Vla­di pred­lo­ži­ti mo­del ko­jim će se fi­nan­ci­ra­ti li­je­če­nje ma­lih pa­ci­je­na­ta kod ko­jih se po­ka­že da je pri­mje­na li­je­ka oprav­da­na. Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić po­ru­čio je ka­ko Vla­da ti­me že­li po­ka­za­ti so­li­dar­nost i em­pa­ti­ju i mak­si­mal­no iz­i­ći u su­sret ka­da je ri­ječ o zdrav­lju dje­ce, oso­bi­to kod one ko­ja se su­sre­ću s ta­ko te­škom bo­leš­ću. Na­po­me­nuo je ka­ko je li­jek u ra­noj fa­zi kli­nič­ke pri­mje­ne i ka­ko sa so­bom no­si odre­đe­ne nus­po­ja­ve ko­je mo­gu bi­ti i ne­ga­tiv­ne te ka­ko će sve ovi­si­ti o sprem­nos­ti ma­lih pa­ci­je­na­ta da uop­će pri­me tak­vu vr­stu te­ra­pi­je. Mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić ka­zao je pak ka­ko li­jek ni­je spo­ran zbog nov­ca, ne­go da stru­ka mo­ra iz­re­ći svo­je miš­lje­nje, ka­ko bi se zna­lo ko­li­ka je ko­rist li­je­ka u us­po­red­bi s ri­zi­kom ko­ri­šte­nja. – Li­jek ni­je spo­ran. Li­je­ko­va je uvi­jek ih je bi­lo i bit će ih za dje­cu u Hr­vat­skoj, no ra­di se o po­što­va­nju stru­ke i pro­ce­du­re – po­ru­čio je Ku­jun­džić. Objas­nio je ka­ko je ri­ječ o mo­nok­lon­skom pro­tu­ti­je­lu ko­je se da­je pa­ci­jen­ti­ma s tu­mo­rom te da vri­je­me tu ne igra glav­nu ulo­gu. – Je li li­jek or­di­ni­ran pet ili 25 da­na pri­je, ne zna­či pu­no, ni­šta ni­je iz­gub­lje­no. U jav­nos­ti je kri­vo shva­će­no, i mi smo kri­vi što smo po­greš­no is­ko­mu­ni­ci­ra­li, ali taj se li­jek ne da­je u hit­nos­ti – ka­zao je Ku­jun­džić.

Mi­nis­tar zdrav­s­tva re­kao je da su kri­vo ko­mu­ni­ci­ra­li s jav­nos­ti o li­je­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.