Po­vra­tak na pri­jaš­nje pre­zi­me na­kon ra­ski­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibv)

Oso­be ko­je su ula­skom u ži­vot­no part­ner­stvo pro­mi­je­ni­le pre­zi­me u slu­ča­ju ra­ski­da part­ner­stva na­kon go­di­nu da­na mo­ći će vra­ti­ti svo­je sta­ro pre­zi­me, ka­ko je pro­pi­sa­no i za slu­ča­je­ve ra­zvo­da bra­ka, od­lu­či­la je ju­čer Vla­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.