Kaz­ne za naj­te­že pre­kr­ša­je ovi­sit će o pri­ma­nji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibv)

Vla­da je Sa­bo­ru upu­ti­la iz­mje­ne Pre­kr­šaj­nog za­ko­na po ko­je­mu se po­či­ni­te­lje naj­te­žih pre­kr­ša­ja mo­že kaz­ni­ti s 10% po­či­nje­ne šte­te ili ukup­nog go­diš­njeg pri­ho­da. Te su kaz­ne sa­da do mi­li­jun ku­na za prav­nu i 50.000 ku­na za fi­zič­ku oso­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.