Stop div­ljač­koj apart­ma­ni­za­ci­ji i de­vas­ta­ci­ji Pli­tvič­kih je­ze­ra

Iz­nad Ve­li­kog sla­pa oku­pi­lo se oko 250 bra­ni­te­lja ko­ji upo­zo­ra­va­ju da grad­nja u Pli­tvi­ca Se­lu – una­toč zah­tje­vu UNESCO-a – ni­je sta­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Bo­ro­vac

Pli­tvi­ca Se­lo ops­krb­lju­je se vo­dom iz aus­tro­ugar­skog sus­ta­va či­ja je kap­ta­ža na po­to­ku Pli­tvi­ce, do­zvo­le se te­me­lje na sep­tič­kim ja­ma­ma

– Ži­vim u ovoj sre­di­ni, ve­ći­na nas ovi­si o na­ci­onal­nom par­ku, sma­tra­mo da ov­dje ima­mo bu­duć­nost, a gra­di­te­lji apart­ma­na tu nam bu­duć­nost ugro­ža­va­ju – ta­ko je pred­sjed­nik Udru­ge mla­dih op­ći­ne Ra­ko­vi­ca Le­on Di­ja­ne­že­vić sa­žeo za­što je do­šao na ju­če­raš­nji pro­s­vjed “5 do 12 za spas Na­ci­onal­nog par­ka Pli­tvič­ka je­ze­ra” ko­ji je iz­nad Ve­li­kog sla­pa na mos­tu po­to­ka Pli­tvi­ca or­ga­ni­zi­ra­la Ko­or­di­na­ci­ja udru­ga bra­ni­te­lja pro­iziš­lih iz Do­mo­vin­skog ra­ta.

Vanj­ski inves­ti­to­ri

Raz­log pro­s­vje­da je, na­vo­de or­ga­ni­za­to­ri, sus­tav­na de­vas­ta­ci­ja na­ci­onal­nog par­ka ko­ja je kul­mi­ni­ra­la usva­ja­njem pros­tor­nog pla­na u trav­nju 2014. “Pod krin­kom gos­po­dar­skog ra­zvo­ja i do­bro­bi­ti do­ma­ćeg sta­nov­niš­tva pros­tor­nim pla­nom omo­gu­će­na je div­ljač­ka apart­ma­ni­za­ci­ja u re­ži­ji ne­ko­li­ci­ne vanj­skih inves­ti­to­ra ko­ji ne pre­žu ni pred čim u os­tva­re­nju vlas­ti­tih pos­lov­nih am­bi­ci­ja”, sma­tra­ju or­ga­ni­za­to­ri. Ivi­ca Jan­drić uime ko­or­di­na­ci­je objaš­nja­va da je u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne u Pli­tvi­ca Se­lu, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni je­ze­ra, “le­gal­no” nik­nu­lo tri­de­se­tak no­vih obje­ka­ta prem­da se­lo ne­ma vo- do­vod ni ka­na­li­za­ci­ju. U tom su na­se­lju no­će­nja po­ras­la sa 700 – ko­li­ko ih je bi­lo 2009. – na 12.500 la­ni. Gra­di se naj­ma­nje 10 no­vih obje­ka­ta ia­ko je UNESCO tra­žio obus­ta­vu grad­nje. Se­lo ne­ma le­ga­lan vo­do­ops­kr­b­ni sus­tav, već se do­ma­ćins­tva ops­krb­lju­ju vo­dom iz aus­tro­ugar­skog sus­ta­va či­ja je kap­ta­ža na iz­vo­ru po­to­ka Pli­tvi­ce, ne­ma ni sus­tav odvod­nje i pro­čiš­ća­va­nja ot­pad­nih vo­da, već se iz­da­ne vo­do­prav­ne do­zvo­le te­me­lje na sep­tič­kim ja­ma­ma – ka­že.

Iz­mi­je­ni­te pros­tor­ni plan

Ma­ri­jan Mar­ko­vić iz Hvi­dre Pli­tvič­ka je­ze­ra go­vo­ri da pre­ko mos­ta kod ko­jeg je or­ga­ni­zi­ran pro­s­vjed sva­kod­nev­no pre­la­ze šle­pe­ri, la­bu­di­ce, mik­se­ri, auto­bu­si... una­toč pos­tav­lje­nom ogra­ni­če­nju da pre­ko mos­ta ne smi­ju vo­zi­la s oso­vin­skim op­te­re­će­njem ve­ćim od tri to­ne. – Ni­je sve cr­ni vrag u tom pros­tor­nom pla­nu, ali lo­še je što su na­pra­vi­li apart­ma­ni­za­ci­ju i be­to­ni­za­ci­ju – go­vo­ri na­čel­nik op­ći­ne Ra­ko­vi­ca Fra­njo Franj­ko­vić (HDZ). No­vo­iza­bra­ni gra­do­na­čel­nik Gos­pi­ća, HSP-ovac Karlo Starčević ka­že da u nas ni­je bit­no pi­ta­nje odr­ži­vog ra­zvo­ja jer je “je­di­no održiv kriminal”. – Vrh vlas­ti bi­ra­li su Hr­va­ti. Sa­mi smo si sva zlo­dje­la uči­ni­li – re­kao je. Ju­čer je u Sa­bo­ru o de­vas­ta­ci­ji u Na­ci­onal­nom par­ku go­vo­rio biv­ši mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša, Mos­tov Sla­ven Do­bro­vić ko­ji je upo­zo­rio ka­ko je mo­gu­će da Pli­tvi­ce iz­gu­be mjes­to na lis­ti svjet­ske ba­šti­ne UNESCO-a na ko­joj su već go­to­vo 40 go­di­na. Do­bro­vić se po­ža­lio da kao mi­nis­tar ni­je us­pio do­bi­ti pu­no ra­zu­mi­je­va­nje mi­nis­tra gra­di­telj­stva za pos­to­ja­nje ovog pro­ble­ma. Or­ga­ni­za­to­ri­ma pro­s­vje­da po­ru­čio je da im sva­ka čast. Za­što je do­šao na pro­s­vjed, objaš­nja­va nam Do­ma­goj Abr­lić iz Se­li­šta Drež­nič­kog. – Ovo se ti­če i mog op­s­tan­ka. Ja svo­ju bu­duć­nost vi­dim u par­ku – iz­go­va­ra do­da­ju­ći da je upra­vo za­vr­šio osmi raz­red i da ka­ni upi­sa­ti sred­nju ho­te­li­jer­sko-tu­ris­tič­ku. Vo­lio bi da mo­že os­ta­ti i ra­di­ti kod svo­je ku­će. Su­di­oni­ci pro­cje­nju­ju da ih se oku­pi­lo naj­ma­nje 250. Po­ru­ču­ju da ju­če­raš­nji pro­s­vjed za spas Na­ci­onal­nog par­ka Pli­tvič­ka je­ze­ra ni­je kraj, ne­go po­če­tak. Na­zoč­ni­ma su pro­či­ta­li zah­tje­ve od ko­jih ne na­mje­ra­va­ju odus­ta­ti, a to je: mo­ra­to­rij grad­nje u Pli­tvi­ca Se­lu, hit­ne iz­mje­ne i do­pu­ne pros­tor­nog pla­na, pro­ce­su­ira­nje od­go­vor­nih za iz­ra­du, usva­ja­nje i pro­ved­bu pros­tor­nog pla­na, re­vi­zi­ja gra­đe­vin­skih do­zvo­la, ru­še­nje obje­ka­ta u Pli­tvi­ca Se­lu te traj­no za­us­tav­lja­nje kon­ce­si­oni­ra­nja i pri­va­ti­za­ci­je ho­te­la, ugos­ti­telj­skih i os­ta­lih obje­ka­ta jav­ne us­ta­no­ve.

'ODRŽIV JE­DI­NO KRIMINAL' U nas ni­je bit­no pi­ta­nje odr­ži­vog ra­zvo­ja jer je održiv je­di­no kriminal. Sa­mi smo si sva zlo­dje­la uči­ni­li KARLO STARČEVIĆ gra­do­na­čel­nik Gos­pi­ća

Mos­to­vac Sla­ven Do­bro­vić upo­zo­rio je ju­čer u Sa­bo­ru ka­ko je mo­gu­će da Pli­tvi­ce iz­gu­be mjes­to na lis­ti svjet­ske ba­šti­ne UNESCO-a

Ivi­ca Jan­drić uime ko­or­di­na­ci­je bra­ni­te­lja (des­no, u tam­noj ma­ji­ci) objaš­nja­va da je u Pli­tvi­ca Se­lu nik­nu­lo 30-ak obje­ka­ta prem­da se­lo ne­ma vo­do­vod ni ka­na­li­za­ci­ju

Pre­ko mos­ta kod ko­je­ga je odr­žan pro­s­vjed pre­la­ze šle­pe­ri...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.