Plen­ko­vić za­hva­lio mons. D’Er­ri­cu na služ­bi u RH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Apos­tol­skog nun­ci­ja D’Er­ri­ca u opro­štaj­ni je po­sjet pri­mio i pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić

Pred­sjed­nik Vla­de An­drej Plen­ko­vić pri­mio je ju­čer u opro­štaj­ni po­sjet apos­tol­skog nun­ci­ja, mon­si­njo­ra Ale­ssan­dra D’Er­ri­ca. U raz­go­vo­ru su po­t­vr­đe­ni tra­di­ci­onal­no do­bri i pri­ja­telj­ski od­no­si iz­me­đu Hr­vat­ske i Sve­te Sto­li­ce. Pre­mi­jer Plen­ko­vić za­hva­lio je mon­si­njo­ru D’Er­ri­cu na služ­bi u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj ko­jom je dao sna­žan do­pri­nos ja­ča­nju do­brih od­no­sa iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja. Apos­tol­skog nun­ci­ja D’Er­ri­ca u opro­štaj­ni je po­sjet pri­mio i pred­sjed­nik Sa­bo­ra Jan­dro­ko­vić. U otvo­re­nom raz­go­vo­ru, su­go­vor­ni­ci su se pri­sje­ti­li vi­še­go­diš­nje su­rad­nje još iz vre­me­na man­da­ta nun­ci­ja u BiH, ko­ju je obi­lje­žio niz za­jed­nič­kih ini­ci­ja­ti­va, iz­me­đu os­ta­lih i bri­ga o po­lo­ža­ju Hr­va­ta u toj zem­lji.

URED PREDSJEDNIKA VLA­DE

Po­sjet nun­ci­ja Uz pre­mi­je­ra bi­la je i mi­nis­tri­ca vanj­skih pos­lo­va Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.