Alek­san­dra Ko­la­rić od Mi­lan­ke Opa­čić tra­ži os­tav­ku, ona je ig­no­ri­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Pro­tiv pot­pred­sjed­ni­ce Sa­bo­ra Mi­lan­ke Opa­čić sve je vi­še zas­tup­ni­ka i čla­no­va vod­stva SDP-a, Alek­san­dra Ko­la­rić ni­je usam­lje­na

Je­su li Mi­lan­ki Opa­čić od­bro­je­ni da­ni na mjes­tu pot­pred­sjed­ni­ce Sa­bo­ra? Ot­ka­ko je Da­vor Ber­nar­dić pos­tao šef SDP-a, ta te­ma ne bri­še se s dnev­nog re­da stran­ke, a ka­ko tre­nu­tač­no stva­ri sto­je, sve je vi­še čla­no­va Pred­sjed­niš­tva stran­ke, a što je još za­nim­lji­vi­je i Klu­ba zas­tup­ni­ka stran­ke, ko­ji su sklo­ni po­di­ći ru­ku za smje­nji­va­nje Mi­lan­ke Opa­čić sa te funk­ci­je. Što, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, i ni­je is­klju­če­no da će se do­go­di­ti, no od­lu­ke još ne­ma.

Ima pravo na kri­ti­ku

Te­mu je po­nov­no otvo­ri­la po­vrat­ni­ca u SDP Alek­san­dra Ko­la­rić ko­ja je u in­ter­v­juu za Glo­bus ka­za­la ka­ko ne spo­ri Mi­lan­ki Opa­čić nje­zi­no pravo na kri­ti­ku vod­stva i stra­nač­kih po­li­ti­ka, ali i ka­ko tak­va oso­ba ne mo­že u is­to vri­je­me bi­ti i na vo­de­ćoj po­zi­ci­ji u Sa­bo­ru. – Oče­ku­jem da gos­po­đa Opa­čić da os­tav­ku na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ce Sa­bo­ra, pa ne­ka se s mjes­ta zas­tup­ni­ce za­la­že za ne­ka svo­ja rje­še­nja, ko­ja, is­ti­na, gra­đa­ni i člans­tvo još ni­su ču­li, ali mo­žda ih ima. Jas­no je da služ­be­nu po­li­ti­ku stran­ke mo­ra pred­stav­lja­ti net­ko tko se sla­že s ve­ćim di­je­lom pro­gra­ma i po­li­ti­ke ak­tu­al­nog vod­stva – ka­za­la je Ko­la­rić. I sa­bor­ski zas­tup­nik i član Pred­sjed­niš­tva Bo­jan Gla­va­še­vić sla­že se da je do­bra prak­sa ne pri­hva­ti­ti funk­ci­ju ili da­ti os­tav­ku na nju ako se ne sla­žeš sa stra­nač­kim vod­stvom. – Da sam u po­zi­ci­ji Mi­lan­ke Opa­čić, dao bih os­tav­ku na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. Ne bih bio u si­tu­aci­ji da pri­hva­ćam ne­što od vr­ha stran­ke ko­ji u is­to vri­je­me kri­ti­zi­ram – ka­že Gla­va­še­vić. I dok Mi­lan­ki Opa­čić lju­di u Pred­sjed­niš­tvu naj­vi­še za­mje­ra­ju upra­vo kri­ti­ke na nji­hov ra­čun, oni u Klu­bu zas­tup­ni­ka, a ko­ji uglav­nom ni­su re­dom lju­di oda­ni Da­vo­ru Ber­nar­di­ću, ka­žu da bi bi­li sprem­ni po­di­ći ru­ku za nje­zin od­la­zak jer ni­je, ka­žu, kons­truk­tiv­na, ne ba­vi se po­li­ti­ka­ma... No mu­či ih tko bi bio nje­zi­na za­mje­na i o to­me će, ka­žu, ovi­si­ti ho­će li bi­ti za to ili ne do­đe li na dnev­ni red.

Strah od po­dje­la

– Ima­mo pot­pred­sjed­ni­cu Sa­bo­ra ko­ja je i biv­ša pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i biv­ša mi­nis­tri­ca, a za ko­ju ne pam­tim ka­da je zad­nji put nas­tu­pa­la uime stran­ke i ka­za­la ne­što s auto­ri­te­tom, što bi nam mo­glo po­mo­ći. A pr­va je ka­da se tre­ba ža­li­ti na ne­što – ka­že je­dan sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a. Oni ko­ji su pro­tiv nje­zi­na smje­nji­va­nja sma­tra­ju da se ni­šta ne­će pro­mi­je­ni­ti jer Ber­nar­dić ne­će ri­ski­ra­ti da do­đe do još ve­ćih po­dje­la

Gla­va­še­vić: Da sam u po­zi­ci­ji M. Opa­čić, dao bih os­tav­ku na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra

u Klu­bu. Osim to­ga, is­ti­ču, za nje­zi­nu je smje­nu po­tre­ban i do­go­vor s HDZ-om, što bi se htje­lo iz­bje­ći. Za­go­vor­ni­ci smje­nji­va­nja tvr­de da je to glup ar­gu­ment i da po­zi­ci­ju ni­kad ni­je za­ni­ma­lo ko­ga opo­zi­ci­ja že­li na funk­ci­ji na ko­ju ima pravo. – Čis­to sum­njam da će se HDZ bu­ni­ti od­lu­či li se SDP za ne­ko­ga dru­gog – ka­že iz­vor iz Klu­ba zas­tup­ni­ka. Ne zna se što o kri­ti­ka­ma na svoj ra­čun i na to da je sve vi­še onih ko­ji bi vo­lje­li da na nje­zi­nu funk­ci­ju do­đe net­ko dru­gi ka­že sa­ma Mi­lan­ka Opa­čić. Ju­čer se ni­je jav­lja­la ni­ti od­go­va­ra­la na po­ru­ke. Iz iz­vo­ra ko­ji su joj bli­ski doz­na­je­mo da se ne na­mje­ra­va ni oči­to­va­ti o naj­no­vi­jim po­zi­vi­ma za os­tav­ku. – Ti­me bi sa­mo da­la na važ­nos­ti Alek­san­dri Ko­la­rić. Za­što bi to ra­di­la – ka­že iz­vor iz Klu­ba.

Po­vrat­ni­ca u SDP na­pa­la pot­pred­sjed­ni­cu Sa­bo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.