Pro­mo­ci­ja po­laz­ni­ka voj­nih ško­la u Vu­ko­va­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

– Pos­li­je pet go­di­na sve­ča­na pro­mo­ci­ja po­laz­ni­ka voj­nih ško­la Hr­vat­skog voj­nog uči­li­šta dr. Fra­njo Tuđ­man po­nov­no se odr­ža­va u Vu­ko­va­ru. Na­jav­lje­no je to na ju­če­raš­njoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na ko­joj su pro­gram pro­mo­ci­je pred­sta­vi­li za­po­vjed­nik uči­li­šta ge­ne­ral pu­kov­nik Slav­ko Ba­rić i gra­do­na­čel­nik Vu­ko­va­ra Ivan Pe­na­va. – Pro­mo­ci­ja se u Vu­ko­va­ru odr­ža­va­la od 2004. do 2012., ka­da je od­lu­kom ta­da vla­da­ju­ćih pre­ba­če­na u Za­greb. Sve ove go­di­ne to nas je bo­lje­lo i sme­ta­lo nam te smo sma­tra­li da se ra­di o sra­mot­noj od­lu­ci – re­kao je Pe­na­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.