Vri­je­đa­nje se iz Sa­bo­ra pre­no­si na druš­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

HDS-ov Go­ran Do­dig za­mje­ra sve ne­pri­mje­re­ni­ji na­čin ko­mu­ni­ka­ci­je u Sa­bo­ru, ko­ji se pre­no­si i na druš­tvo. – Sa­bor se pre­tvo­rio u mjes­to vri­je­đa­nja. Zbog to­ga ću ubu­du­će raz­mis­li­ti ko­me uki­nu­ti, a ko­me ne imu­ni­tet pri gla­sa­nju – ka­že Do­dig.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.