Sta­ri­ja ses­trič­na zna tko je i za­što no­žem ubio ma­lu Sa­ru?

Sa­ru Čir­jak (14) naš­li su iz­bo­de­nu i po­re­za­nu na kre­ve­tu na far­mi nje­zi­na stri­ca u za­se­oku Žu­lji­ne na Ve­le­bi­tu. Ses­trič­na Ivana Ču­de (29) nes­ta­la je na­kon zlo­či­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak

U sat vre­me­na vož­nje po ma­ka­da­mu dje­lat­ni­ci Hit­ne po­mo­ći ni­su us­pje­li spa­si­ti dje­voj­ku

Još ni­je jas­no za­što je ma­la Sa­ra Čir­jak ubi­je­na. Pro­blem je bio i to što je ranč nje­zi­na stri­ca u uda­lje­nom za­se­oku na obron­ci­ma Ve­le­bi­ta

Bog­dan Ču­de, nje­go­ve kće­ri i su­pru­ga pri­je zo­re bi­li su na po­lju. Bri­nu su za 70-ak gr­la sto­ke. Ma­la Sa­ra Čir­jak (14), Bog­da­no­va ne­ća­ki­nja, os­ta­la je u ku­ći ka­ko bi se još ma­lo od­mo­ri­la. Svi za­jed­no ži­ve na ran­ču obi­te­lji Ču­de “Ma­la Mi­la”, da­le­ko u vi­so­rav­ni s lič­ke stra­ne Ve­le­bi­ta, u mjes­tu Žu­lji­ne. Uju­tro ka­da su se vra­ti­li s po­lja pro­naš­li su ma­lu Sa­ru ci­je­lu u kr­vi, iz­bo­de­nu po­kraj nje­zi­na kre­ve­ta. Što se toč­no do­ga­đa­lo, nit­ko još ne zna. Bog­dan Ču­de od­mah je na­zvao Hit­nu po­moć. No, ranč je na ma­ka­dam­skoj ces­ti sat vre­me­na uda­ljen od “ci­vi­li­za­ci­je”, što je dje­lat­ni­ci­ma Hit­ne do­dat­no ote­ža­lo spa­ša­va­nje dje­voj­či­ce. Ka­da su doš­li do ran­ča, Sa­ra Čir­jak već je bi­la bez svi­jes­ti. Una­toč svim na­po­ri­ma, pre­mi­nu­la je na pu­tu u gos­pić­ku bol­ni­cu od ubod­nih i rez­nih ra­na po ti­je­lu. Ne­ko­li­ko su je pu­ta oživ­lja­va­li.

Za­što je ses­trič­na nes­ta­la

Is­tra­ži­te­lji su od­mah po­če­li s is­pi­ti­va­njem obi­te­lji, a jed­na stvar upa­la im je u oko. Na ima­nju ni­je bi­lo sta­ri­je Bog­da­no­ve kće­ri Iva­ne. Kre­nu­la je po­tra­ga za njom, ali ti­je­kom ci­je­log utor­ka i no­ći na sri­je­du ni­je da­la re­zul­ta­ta. Ivana se sa­ma po­ja­vi­la u Za­to­nu Obro­vač­kom gdje obi­telj ima ku­ću. Ci­je­la je obi­telj na is­pi­ti­va­nju u po­li­ci­ji dok ne pos­lo­že sla­ga­li­cu zlo­či­na. Ka­ko doz­na­je­mo, u po­li­ci­ji je ju­čer bi­lo osam lju­di. Uz Ču­de, tu su i dvo­ji­ca rad­ni­ka sa su­sjed­nog ima­nja ko­je je po­li­ci­ja ta­ko­đer za­tek­la na ran­ču. – Ne­ki ka­žu ka­ko bi sta­ri­ja Sa­ri­na ses­trič­na, Ivana, ko­ja ima 29 go­di­na i ko­ja je stu­di­ra­la u Za­gre­bu, mo­gla zna­ti što se do­go­di­lo nje­zi­noj mla­đoj ses­trič­ni. Ona je, na­vod­no, ia­ko je da­ni­ma bi­la na ima­nju, kao i os­ta­li čla­no­vi obi­te­lji, na­kon što je Sa­ra na­đe­na uz kre­vet, nes­ta­la s ima­nja. Obi­telj i po­li­ci­ja tra­ži­li su je na­vod­no či­tav uto­rak i noć na sri­je­du, a on­da je sa­ma doš­la u Za­ton Obro­vač­ki, u obi­telj­sku ku­ću, dru­go ju­tro. I nju po­li­ci­ja is­pi­tu­je; ili zna tko je to na­pra­vio, ili i ona ima ne­što s ti­me – do­da­je je­dan mje­šta­nin. Ka­žu, Ivana je stu­di­ra­la, bi­la od­lič­na stu­den­ti­ca, do­bra je dje­voj­ka, ali on­da je ne­što poš­lo po kri­vu, ni­je za­vr­ši­la fa­kul­tet. Vra­ti­la se ku­ći i ima deč­ka s ko­jim obi­telj ni­je bi­la za­do­volj­na. Mje­šta­ni se na­da­ju da će se slu­čaj usko­ro ra­svi­je­tli­ti, no uvje­re­ni su da sa­mo obi­telj zna što se do­go­di­lo, jer dru­gih lju­di na ima­nju u Žu­lji­na­ma kob­no­ga da­na, ali ni­ti pret­hod­nih, ni­je bi­lo. Ma­le­na Sa­ra s obi­te­lji ži­vi kod Za­dra, a kod maj­či­nog je bra­ta na ljet­ne praz­ni­ke na­vod­no do­la­zi­la sva­ke go­di­ne ka­ko bi bi­la sa ses­trič­na­ma i ka­ko bi po­ma­ga­la rod­bi­ni. I ovog je pu­ta doš­la sa­ma, bez ro­di­te­lja ko­ji su os­ta­li u Za­dru. Obi­telj Ču­de, otac Bog­dan, su­pru­ga i dvi­je kće­ri, Di­ja­na i Ivana, već su od pro­lje­ća na ran­ču gdje ima­ju vi­še od 70 gr­la sto­ke; od kra­va, ko­za, ko­nja, ova­ca. Do ran­ča je go­to­vo ne­mo­gu­će do­ći ono­me tko ne zna put, jer s glav­ne ces­te kod Gra­ča­ca skre­će se dos­lov­no pod Ve­le­bit i kroz uzak, ma­ka­dam­ski šum­ski put pu­tu­je se vi­še od sat vre­me­na kroz šu­mu. Po ma­ka­da­mu, u vož­nji du­goj vi­še od sa­ta, dje­lat­ni­ci Hit­ne po­mo­ći da­li su sve od se­be da spa­se mla­di ži­vot, no oz­lje­de i put bi­li su kob­ni. Na­vod­no su je i u Op­ćoj bol­ni­ci po­nov­no po­ku­ša­li re­ani­mi­ra­ti, ali di­je­te je is­kr­va­ri­lo. – Is­tra­ga je u ti­je­ku, a ka­ko je ri­ječ o smr­ti ma­lo­ljet­ne oso­be, ne mo­že­mo iz­no­si­ti ni­kak­ve po­dat­ke dok is­tra­ga ne za­vr­ši. Či­nje­ni­ca je da is­tra­ga tra­je od utor­ka te da ti­je­kom is­tra­ge raz­go­va­ra­mo s vi­še oso­ba ko­je bi mo­gle ra­svi­je­tli­ti slu­čaj – ka­za­la je Na­ta­ša Aga­tić, glas­no­go­vor­ni­ca PU lič­ko-senj­ske. Ima­nje u Žu­lji­na­ma ogra­đe­no je po­li­cij­skom tra­kom, na nje­mu vi­še ne­ma ni­ko­ga, svi su pri­ve­de­ni u Gos­pić na raz­go­vor, tek su su­sje­di doš­li pri­ču­va­ti mno­go­broj­nu sto­ku, a po­li­caj­ci pre­tra­žu­ju ku­ću i ima­nje. Su­sje­di ko­ji ču­va­ju sto­ku sli­je­žu ra­me­ni­ma, ka­žu ni­šta ne zna­ju, to je tra­ge­di­ja ko­ju nit­ko ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti. Is­tra­gu vo­di kar­lo­vač­ko Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo ko­je je na­lo­ži­lo ob­duk­ci­ju ti­je­la pre­mi­nu­le dje­voj­či­ce ko­ja je, zbog to­ga, pre­ve­ze­na u Za­greb.

Ne dru­že se s dje­com iz mjes­ta

– Obi­telj Ču­de je po­vrat­nič­ka obi­telj, iz­nim­no su vri­jed­ni i ra­diš­ni lju­di, či­ta­vu su go­di­nu sa sto­kom u Žu­lji­na­ma, on­dje ima­ju i ranč. Uvi­jek su sprem­ni po­mo­ći sva­ko­me, pa i su­sje­di­ma ko­ji ima­ju sto­ku na is­pa­ši po­red njih. U Za­to­nu Obro­vač­kom gdje ži­ve pre­ko zi­me i gdje Bo­ro ima pu­no bra­će i ses­ta­ra svi ih ta­ko­đer zna­ju kao ra­diš­ne lju­de, vri­jed­ne i po­vu­če­ne. I nje­go­va ses­tra ko­ja ži­vi kod Za­dra čes­to im do­la­zi po­mo­ći, ali nju i dje­cu ne poz­na­je­mo, oni se ne dru­že s dje­com iz mjes­ta. I ina­če je obi­telj po­vu­če­na, za­tvo­re­na i me­đu­sob­no se vi­še dru­že i po­ma­žu si, ne­go što bi se dru­ži­li s dru­gi­ma u se­lu. Pa, iona­ko ih ve­ći­nu go­di­ne ne­ma, u Žu­lji­na­ma su. Ne zna­mo što se mo­glo do­go­di­ti, ni­ka­da ni­je bi­lo pro­ble­ma s nji­ma – go­vo­re nam mje­šta­ni Za­to­na Obro­vač­kog. Ka­žu, ka­da su ču­li u uto­rak na­ve­čer da se ne­što do­go­di­lo, kre­nu­li su k obi­te­lji, ali ni­ko­ga ni­su za­tek­li kod ku­će, čak ni­ti u sri­je­du uju­tro. Po­li­ci­ja je pri­ve­la sve čla­no­ve obi­te­lji na raz­go­vor ka­ko bi ra­svi­je­tli­li či­tav slu­čaj. Po­li­cij­ska tra­ka pri­je­či i ulaz u obi­telj­sko dvo­ri­šte obi­te­lji Ču­de u Za­to­nu Obro­vač­kom. Že­ne ko­je smo za­tek­li uz ku­ću ka­žu da su ro­đa­ki­nje obi­te­lji, ali da ni­šta ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti jer ni­šta o do­ga­đa­ju i ne zna­ju. Če­ka­ju da se obi­telj vra­ti s is­pi­ti­va­nja.

Lje­to na ran­ču Sa­ra Čir­jak (14) sva­ke je go­di­ne do­la­zi­la u is­po­moć svo­jem stri­cu i nje­go­voj obi­te­lji na ranč na Ve­le­bi­tu. Po­li­ci­ja je i ju­čer pre­tra­ži­va­la sva­ki pe­dalj ran­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.