Nit­ko još ni­je osum­nji­čen za ovaj zlo­čin, ali is­pi­tu­je­mo ne­ke lju­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ti­je­kom či­ta­ve sri­je­de dje­lat­ni­ci PU lič­ko-senj­ske is­tra­ži­va­li su slu­čaj, raz­go­va­ra­li s rod­bi­nom, obi­te­lji, ali ni­su ni­ko­ga pri­ve­li i osum­nji­či­li. Iz kar­lo­vač­kog ŽDO-a de­man­ti­ra­li su gla­si­ne ka­ko su pri­ve­de­ne ne­ke ma­lo­ljet­ne oso­be sa za­dar­skog po­dru­čja. Ka­za­li su ka­ko su ne­ke oso­be li­še­ne slo­bo­de ra­di is­pi­ti­va­nja, ali nit­ko još ni­je osum­nji­čen.

Su­sje­di su ju­čer ču­va­li sto­ku na ima­nju obi­te­lji Ču­de jer je ci­je­la obi­telj bi­la na po­li­ci­ji Obi­telj Ču­de go­di­na­ma ima OPG te uz­ga­ja kra­ve, ko­ze, ko­nje i ov­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.