Di­je­te ras­tav­lje­nih ne bi tre­ba­lo mi­je­nja­ti vr­tić i ško­lu

Slu­čaj si­na Se­ve­ri­ne Ko­jić i Mi­la­na Po­po­vi­ća u Hr­vat­skoj je iz­nim­ka, u SAD-u - čest

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Eu­ro­pi je u ve­ći­ni ze­ma­lja pra­vi­lo da di­je­te na­kon ras­ta­ve bra­ka ži­vi s jed­nim ro­di­te­ljem, a čes­to vi­đa dru­gog, osim u Skan­di­na­vi­ji

Od tjed­na do tjed­na Sud je u slu­ča­ju Se­ve­ri­ne Ko­jić i Mi­la­na Po­po­vi­ća od­lu­čio da di­je­te tje­dan da­na ži­vi kod jed­nog, a tje­dan kod dru­gog ro­di­te­lja DUBRAVKA HRABAR

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.