Sud San­dri Zelj­ko ni­ka­ko ne mo­že uru­či­ti od­lu­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ia­ko je USKOK pri­je mje­sec i pol da­na do­nio rješenje o pro­vo­đe­nju i pro­ši­re­nju is­tra­ge pro­tiv To­mis­la­va Sa­uc­he i San­dre Zelj­ko u afe­ri Dnev­ni­ce, is­tra­ga još ni­je pra­vo­moć­na. Na­ime, na­kon što je su­dac is­tra­ge iz pro­ces­nih raz­lo­ga uki­nuo rješenje, USKOK se ža­lio, no o žal­bi se još ni­je ras­prav­lja­lo jer je od­lu­ka dva pu­ta vra­ća­na su­cu re­mi­sor­no, ka­ko bi je dos­ta­vio San­dri Zelj­ko. A njoj se ne mo­že dos­ta­vi­ti jer sud oči­to ne­ma pra­vu adre­su, pa je ju­čer od­lu­če­no, da se pri­je od­lu­ke o USKOK-ovoj žal­bi, od­lu­ka su­ca is­tra­ge sta­vi na oglas­nu plo­ču su­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.