’Ot­pad u bol­ni­ci je zbri­nut, gra­đa­ni i dje­lat­ni­ci ni­su bi­li ugro­že­ni’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

U Op­ćoj bol­ni­ci Va­ra­ždin ot­kri­ven je ot­pad ko­ji je ne­poz­na­ti po­či­ni­telj ne­pro­pis­no od­lo­žio u jed­nom od obje­ka­ta u kru­gu bol­ni­ce. Rav­na­telj Ne­nad Ku­de­lić ka­že da je ot­pad ne­poz­na­tog po­ri­jek­la, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na sni­mio gra­đa­nin, zbri­nut kao da se ra­di o in­fek­tiv­nom ot­pa­du. Bol­ni­ca tra­ži po­či­ni­te­lja ko­ji je ot­pad od­lo­žio na ne­pri­mje­re­nom mjes­tu, a rav­na­telj Ku­de­lić ka­že da je naj­vje­ro­jat­ni­je na­go­mi­lan u raz­dob­lju od lip­nja do pro­sin­ca 2016. – Rad­ni­ci na čiš­će­nju tog pros­to­ra ni­su bi­li ugro­že­ni jer su bi­li adek­vat­no za­šti­će­ni. Pre­ma na­šim saz­na­nji­ma, ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je pos­to­ja­la opas­nost za gra­đa­ne i dje­lat­ni­ke bol­ni­ce – is­ti­če Ku­de­lić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.