Do­ži­vot­na ro­bi­ja za smrt 71 iz­bje­gli­ce u kom­bi­ju?

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Su­đe­nje de­se­to­ri­ci Bu­ga­ra i jed­nom Af­ga­nis­tan­cu za smrt 71 mi­gran­ta, ko­ji su se ugu­ši­li u ka­mi­onu u ko­lo­vo­zu 2015., po­če­lo je ju­čer u juž­noj Ma­đar­skoj. Mr­tvi mi­gran­ti, od ko­jih 59 mu­ška­ra­ca, osam že­na i če­tve­ro dje­ce iz Si­ri­je, Ira­ka i Af­ga­nis­ta­na, pro­na­đe­ni su u ka­mi­onu na auto­ces­ti u bli­zi­ni aus­trij­sko­ga gra­da Par­n­dor­fa. Tu­ži­te­lji su pri­op­ći­li da su op­tu­ži­li 11 oso­ba u sve­zi sa slu­ča­jem mr­tvih mi­gra­na­ta u Aus­tri­ji 2015. Su­đe­nje se odr­ža­va u Ma­đar­skoj jer su mi­gran­ti umr­li na te­ri­to­ri­ju te zem­lje, a tu­ži­te­lji su za­tra­ži­li do­ži­vot­ni za­tvor. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.