Pr­va Trum­po­va iz­bor­na po­bje­da kao predsjednika

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Re­pu­bli­kan­ska stran­ka Do­nal­da Trum­pa proš­la je svoj pr­vi ve­li­ki test na­kon nje­go­va iz­bo­ra za ame­rič­kog predsjednika, na­kon što su nje­zi­ni kan­di­da­ti po­bi­je­di­li na dva­ma po­seb­nim kon­gres­nim iz­bo­ri­ma u Ge­or­gi­ji i Juž­noj Ka­ro­li­ni. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.