U 24 sa­ta tri su mi­nis­tra u Fran­cu­skoj da­la os­tav­ke

Mi­nis­tri­ca za Eu­ro­pu i mi­nis­tri­ca obra­ne te mi­nis­tar pra­vo­su­đa po­vuk­li se zbog is­tra­ga za pro­ne­vje­ru nov­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Mi­nis­tar pra­vo­su­đa Franço­is Bayrou pod­nio je os­tav­ku šest da­na na­kon što je pred­sta­vio za­kon o mo­ral­nos­ti po­li­ti­ča­ra re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Za­kon o mo­ral­nos­ti dr­žav­nih i jav­nih služ­be­ni­ka ko­ji je pri­je šest da­na pred­sta­vio fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron dao je pr­ve, spek­ta­ku­lar­ne, re­zul­ta­te. U ro­ku od 24 sa­ta os­tav­ke je pod­ni­je­lo tro­je fran­cu­skih mi­nis­ta­ra. Mi­nis­tar pra­vo­su­đa Franço­is Bayrou, bli­zak Ma­cro­nov su­rad­nik, mi­nis­tri­ca za eu­rop­ske od­no­se Ma­ri­el­le de Sar­nez te mi­nis­tri­ca obra­ne Syl­vie Go­ulard.

Svi čla­no­vi MoDe­ma

Sve tro­je čla­no­vi su stran­ke cen­tra MoDem (De­mo­krat­ski po­kret), ko­ja sa­da u fran­cu­skom par­la­men­tu ima 42 mjes­ta, a u pri­jaš­njem sa­zi­vu ni­je ima­la ni­jed­no. Ima­li su zas­tup­ni­ke u Eu­ro­par­la­men­tu, što su bi­li i Syl­vie Go­ulard i Franço­is Bayrou, pa su pod is­tra­gom da su no­vac za su­rad­ni­ke u Eu­ro­par­la­men­tu tro­ši­li za stra­nač­ke lju­de u Pa­ri­zu. Stran­ka MoDem u ko­ali­ci­ji je s Ma­cro­no­vom stran­kom Re­pu­bli­ka u po­kre­tu (LREM). Od­la­zak ne­kih mi­nis­ta­ra po­jed­nos­tav­lju­je stva­ri, krat­ki je ko­men­tar iz Eli­zej­ske pa­la­če na os­tav­ke u vla­di ko­ju je po­že­lio no­vo­iza­bra­ni fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron i na či­je je če­lo za pre­mi­je­ra pos­ta­vio re­pu­bli­kan­ca Edo­uar­da Phi­lip­pea. I Phi­lip­pe je pos­li­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra pod­nio os­tav­ku, no Ma­cron ju je od­bio. Bi­la je to uobi­ča­je­na os­tav­ka na­kon iz­bo­ra, od­nos­no da­va­nje mo­guć­nos­ti še­fu dr­ža­ve da, ako že­li, po­vje­ri man­dat dru­goj oso­bi za sas­tav vla­de, ali Ma­cron je za­dr­žao Phi­lip­pea. – Iz­la­zak mi­nis­ta­ra MoDe­ma iz vla­de po­jed­nos­tav­lju­je stva­ri. Ima­mo do­volj­nu ve­ći­nu pos­li­je ve­li­ke po­bje­de na ne­djelj­nim iz­bo­ri­ma i mo­že­mo vla­da­ti – re­kao je glas­no­go­vor­nik LREM-a Chris­top­he Cas­ta­ner. Vje­ro­jat­no je ta­kav ras­plet za Ma­cro­na bo­lji ne­go da se tre­bao bri­nu­ti o is­tra­ga­ma ve­za­nim za mi­nis­tre ko­ji su na­vod­no ne­na­mjen­ski tro­ši­li no­vac do­bi­ven iz Bruxel­le­sa. Jer, jed­na od bi­ta­ka ko­ju po­kre­će Ma­cron je i mo­ral­no i etič­ko pi­ta­nje po­li­ti­ča­ra pa ni­je baš po­želj­no ima­ti u vla­di oso­be pod is­tra­gom.

Po­put Ma­ri­ne Le Pen

Go­ulard je iz­ja­vi­la ka­ko pod­no­si os­tav­ku da bi se mo­gla bra­ni­ti. Ma­cron je pri­hva­tio os­tav­ku. I Ma­ri­ne Le Pen ima sli­čan slu­čaj, od­nos­no asis­ten­ti­cu Cat­he­ri­ne Gri­set i tje­lo­hra­ni­te­lja Thi­er­rya Le­gi­era za­us­ta­vi­la je fran­cu­ska sud­ska po­li­ci­ja jer se sum­nja da su pri­ma­li pla­ću iz Stra­sbo­ur­ga, a ra­di­li sa­mo za Na­ci­onal­nu fron­tu (FN). Is­tra­ga o po­li­ti­ča­ri­ma MoDe­ma zbog ne­re­gu­lar­nog tro­še­nja europ­skih sred­sta­va otvo­re­na je na­kon pri­ja­ve euro­zas­tup­ni­ce Na­ci­onal­ne fron­te Sop­hie Mon­tel. Za­nim­lji­vo je da je mi­nis­tar pra­vo­su­đa Bayrou pod­nio os­tav­ku ne­po­sred­no na­kon što je pred­sta­vio za­kon o mo­ra­li­za­ci­ji jav­nog ži­vo­ta, od­nos­no po­li­ti­ča­ra. Dak­le, ni­je ni u ko­jem slu­ča­ju mo­gao os­ta­ti u vla­di na­kon što je na­jav­lje­no po­kre­ta­nje is­tra­ge. Ali ta pr­va „kri­za“Ma­cro­no­ve pr­ve vla­de mo­žda je i do­bro­doš­la.

NARENDRA MODI: Ne­kad su jo­gu ko­ris­ti­li sa­mo mu­dra­ci u hi­ma­laj­skim pe­ći­na­ma. Sa­da ona pos­ta­je dio ži­vo­ta lju­di diljem svijeta

Adi­eu Mi­nis­tar pra­vo­su­đa Franço­is Bayrou, mi­nis­tri­ca obra­ne Syl­vie Go­ulard (u cr­ve­nom) i mi­nis­tri­ca za eu­rop­ske od­no­se Ma­ri­el­le de Sar­nez

S pr­vom da­mom Fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron sa su­pru­gom Bri­git­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.