Te­ro­rist Ou­ssa­ma iz Ma­ro­ka bio je poz­nat po­li­ci­ji sa­mo zbog dro­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (T. Kras­nec/Bruxelles)

Ko­fer na­pu­njen eks­plo­zi­vom i čav­li­ma ni­je eks­plo­di­rao ka­ko je na­pa­dač iz Ma­ro­ka oče­ki­vao, ne­go se sa­mo za­pa­lio Ma­ro­kan­ski dr­žav­lja­nin Ou­ssa­ma Za­ri­ouh (36) po­ku­šao je iz­ves­ti te­ro­ris­tič­ki na­pad na že­ljez­nič­kom ko­lo­dvo­ru Bruxelles-Cen­tral u uto­rak na­ve­čer u glav­nom gra­du Bel­gi­je, no ko­fer na­pu­njen eks­plo­zi­vom i čav­li­ma ni­je eks­plo­di­rao ka­ko je na­pa­dač oče­ki­vao, ne­go se sa­mo za­pa­lio, na­kon če­ga su voj­ni­ci u re­do­vi­toj op­hod­nji ko­lo­dvo­rom ubi­li na­pa­da­ča. Tu ver­zi­ju do­ga­đa­ja iz­nio je ju­čer bel­gij­ski tu­ži­telj, do­dav­ši ka­ko po­či­ni­telj ni­je ra­ni­je bio poz­nat po­li­ci­ji i dru­gim služ­ba­ma po te­ro­ris­tič­kim ak­tiv­nos­ti­ma. U po­li­cij­skim do­sje­ima bio je za­bi­lje­žen tek po po­sje­do­va­nju dro­ge 2016. U nje­go­vu sta­nu u zlo­glas­nom bruxel­le­skom kvar­tu Mo­len­be­ek iz­ve­de­na je pre­me­ta­či­na u ra­ci­ji is­te no­ći na­kon ne­mi­log do­ga­đa­ja bruxel­le­skom ko­lo­dvo­ru. Kad mu se ko­fer za­pa­lio umjes­to da eks­plo­di­ra, Ou­ssa­ma se dao u bi­jeg pre­ma pe­ro­ni­ma, ko­ji se na­la­ze pod zem­ljom, a ta­da je va­tra pro­uz­ro­či­la i dru­gu, snaž­ni­ju eks­plo­zi­ju. Na sre­ću, nit­ko od pro­laz­ni­ka ni­je stra­dao. Ko­lo­dvor je od­mah eva­ku­iran, a svje­do­ci do­ga­đa­ja iz­ja­vi­li su, u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list, ka­ko su ču­li na­pa­da­ča da uzvi­ku­je “Ala­hu ek­ber” (Bog je ve­lik). – Za­hva­lju­ju­ći promp­t­noj re­ak­ci­ji služ­bi, iz­bje­gli smo na­pad ko­ji je mo­gao bi­ti pu­no go­ri – re­kao je bel­gij­ski pre­mi­jer Char­les Mic­hel. – Ne­će­mo se da­ti pres­tra­ši­ti. Nas­ta­vit će­mo ži­vje­ti nor­mal­no – do­dao je.

Na­kon ne­us­pje­la po­ku­ša­ja na­pa­da po­li­ci­ja je promp­t­no in­ter­ve­ni­ra­la i us­pje­la je ubi­ti na­pa­da­ča u pod­zem­noj že­ljez­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.