Princ Fi­lip ni­je mo­gao pra­ti­ti kra­lji­cu – hit­no je pre­ve­zen u bol­ni­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Dok je kra­lji­ca Eli­za­be­ta či­ta­la go­vor u par­la­men­tu u Wes­t­mins­te­ru, po­red nje ni­je bio nje­zin su­prug, princ Fi­lip, ne­go nji­hov sin, princ Char­les. Princ Fi­lip je, na­ime, ve­čer pri­je hit­no pre­ve­zen u bol­ni­cu zbog upa­le. Glas­no­go­vor­nik Buc­kin­g­ham­ske pa­la­če pri­op­ćio je da je voj­vo­da od Edin­bur­ga do­bro, da upa­la ima ve­ze s nje­go­vim ra­ni­je di­jag­nos­ti­ci­ra­nim zdrav­s­tve­nim pro­ble­mi­ma, te da mu je žao što ne­će bi­ti s Kra­lji­com u par­la­men­tu. Ne­dav­no je, ina­če, objav­lje­no da će se princ Fi­lip od je­se­ni po­vu­ći sa svih jav­nih duž­nos­ti. Nje­mu je 96, a Kra­lji­ci 91 go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.