Šest to­na će­va­pa i ra­ki­ja Ča­čan­ka za kru­nje­nje vo­žda

Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić ide na ina­ugu­ra­ci­ju u Be­ograd

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VUKOVAR

Bit će to fe­šta kak­vu Be­ograd i Sr­bi­ja još ni­su vi­dje­li, sve s ci­ljem stva­ra­nja kul­ta lič­nos­ti biv­šeg pre­mi­je­ra i no­vog predsjednika Sr­bi­je Bit će to fe­šta kak­vu Be­ograd i Sr­bi­ja još ni­su vi­dje­li. Ne ra­di se ni o kak­voj ra­zuz­da­noj za­ba­vi ne­ko­ga ru­skog mi­li­jar­de­ra ili kak­vo­ga svjet­sko­ga fes­ti­va­la ne­go o ina­ugu­ra­ci­ji ne­dav­no iz­a­bra­no­ga predsjednika Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća. Ci­je­li su­traš­nji pro­gram pom­no je pla­ni­ran i vo­di se bri­ga i o svim de­ta­lji­ma ta­ko da se stje­če do­jam ka­ko je je­dan od ci­lje­va to­ga li- panj­sko­ga be­ograd­skog spek­tak­la im­pre­si­oni­ra­ti uzva­ni­ke i sve one ko­ji će taj do­ga­đaj pra­ti­ti u iz­rav­nom TV pri­je­no­su.

Dra­ga­čev­ski tru­ba­či

Vu­či­će­va ina­ugu­ra­ci­ja odr­žat će se u Pa­la­či Sr­bi­ja, mno­gi­ma poz­na­ti­joj kao zgra­di ne­ka­daš­njeg Sa­vez­nog iz­vr­š­nog vi­je­ća. U toj zgra­di sto­lo­va­li su broj­ni naj­vi­ši duž­nos­ni­ci ras­pa­le dr­ža­ve, a nje­zi­ni zi­do­vi i da­nas kri­ju bez­broj ma­lih i ve­li­kih taj­ni. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, po­zi­vi su pos­la­ni na pet ti­su­ća adre­sa, ali će se tek na sa­moj sve­ča­nos­ti vi­dje­ti ko­li­ko će ih se za­pra­vo oda­zva­ti po­zi­vu no­vo­ga predsjednika Sr­bi­je. Sve će ih pred ula­zom u Pa­la­ču Sr­bi­ja do­če­ka­ti cr­ve­ni te­pih i

sve­ča­na pos­troj­ba Voj­ske Sr­bi­je. Ne­za­obi­la­zan dio tak­vih do­ga­đa­ja je i voj­ni or­kes­tar. Pro­gram će se odvi­ja­ti u pa­la­či, ko­ja ima 13 dvo­ra­na za kon­fe­ren­ci­je, šest sa­lo­na i tri sa­le. Ci­je­la zgra­da se zad­njih tje­da­na ure­đu­je i do­tje­ru­je ka­ko bi bi­la sprem­na za pri­ma­nje. Gos­ti će bi­ti ras­po­re­đe­ni po ci­je­loj zgra­di, pri če­mu će u pros­to­ri­ji s ve­li­kim mo­za­ikom bi­ti odr­žan po­se­ban pro­gram. Ia­ko služ­be­ni pro­gram ina­ugu­ra­ci­je još ni­je objav­ljen, sr­bi­jan­ski me­di­ji pre­no­se da će taj dan u Pa­la­či Sr­bi­ja bi­ti sve sr­bi­jan­sko, po­čev­ši od pro­gra­ma pa do hra­ne i pi­ća ko­ji će se slu­ži­ti. Pro­gram bi tre­bao po­če­ti dje­čjim ko­rom ko­ji će iz­ves­ti him­nu Sr­bi­je. Po­tom će bi­ti iz­ve­de­na “Be­sje­da predsjednika”, a za­tim i pje­sma „Ovo je Sr­bi­ja“. Slijedi zdra­vi­ca, a po­tom nas­tu­pi an­sam­ba­la Vre­lo, KUD Ko­lo i Una sa­ga ser­bi­ca. Pos­li­je njih na sce­nu stu­pa­ju tru­ba­či De­ja­na Pe­tro­vi­ća, naj­bo­ljeg sr­bi­jan­skog tru­ba­ča, što po­t­vr­đu­ju broj­ne na­gra­de ko­je je do­sad osvo­jio. Za kraj ina­ugu­ra­ci­je pla­ni­ran je obi­la­zak svih sa­lo­na s gos­ti­ma, pri če­mu će sva­ki od njih bi­ti ure­đen ta­ko da te­mat­ski po­kri­va odre­đe­nu re­gi­ju Sr­bi­je. U nji­ma će bi­ti an­ga­ži­ra­ni pred­stav­ni­ci tu­ris­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji će gos­te upu­ći­va­ti u pri­rod­ne lje­po­te i po­vi­jest Sr­bi­je. Kroz te sa­lo­ne bit će pred­stav­lje­ne juž­na, is­toč­na, sre­diš­nja i za­pad­na Sr­bi­ja, Voj­vo­di­na, Ko­so­vo i Me­to­hi­ja, Ra­ška oblast i Be­ograd. U kon­tek­s­tu re­gi­ja Sr­bi­je spo­mi­nju se i „Ino­va­ci­ja i mo­der­ne teh­no- lo­gi­je”, ali je još ne­poz­na­to što to kon­kret­no zna­či. Na ina­ugu­ra­ci­ji naj­moć­ni­jeg čo­vje­ka Sr­bi­je slu­žit će se is­klju­či­vo sr­bi­jan­ski spe­ci­ja­li­te­ti, ta­ko da će oni na­vik­li na fran­cu­sku ili ne­ku dru­gu ku­hi­nju ima­ti pri­li­ku upoz­na­ti tra­di­ci­onal­ne sr­bi­jan­ske spe­ci­ja­li­te­te. Uz ne­iz­bjež­no slat­ko i vo­du uzva­ni­ci će ima­ti pri­li­ku ku­ša­ti gi­ba­ni­cu, le­sko­vač­ke spe­ci­ja­li­te­te s ro­šti­lja, raz­na pe­če­nja, Ka­ra­đor­đev odre­zak, muć­ka­li­cu, zla­ti­bor­ski kaj­mak… Go­vo­ri se da će za Vu­či­će­vu ina­ugu­ra­ci­ju bi­ti osi­gu­ra­no oko šest to­na me­sa. Ka­da je ri­ječ o pi­ći­ma, uz raz­ne sr­bi­jan­ske so­ko­ve i vo­du slu­žit će se i sr­bi­jan­ska vi­na i ra­ki­je. Me­đu ra­ki­ja­ma ko­je će se mo­ći ku­ša­ti tom pri­li­kom bit će i ču­ve­na “Ča­čan­ka”. Za­sad se ne zna ho­će li biv­ši pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mis­lav Ni­ko­lić za tu pri­li­ku slu­ži­ti svo­ju ra­ki­ju ko­jom se u vi­še na­vra­ta hva­lio. Na­jav­ljen je do­la­zak broj­nih stra­nih iz­as­lans­ta­va me­đu ko­ji­ma će bi­ti i pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Vu­čić je re­kao ka­ko oče­ku­je do­la­zak predsjednika Slo­ve­ni­je Bo­ru­ta Pa­ho­ra, sva tri čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH, predsjednika Re­pu­bli­ke Sr­p­ske Mi­lo­ra­da Do­di­ga, pred­sjed­ni­ke Cr­ne Go­re, Ma­ke­do­ni­je… – Oče­ku­jem aus­trij­skog kan­ce­la­ra Chris­ti­ana Ker­na, pre­mi­je­ra Ma­đar­ske Vik­to­ra Or­ba­na, pot­pred­sjed­ni­ka Bu­gar­ske, pred­stav­ni­ka Ru­munj­ske... Ki­na ša­lje pot­pred­sjed­ni­ka Sve­na­rod­nog ki­ne­skog kon­gre­sa, Mo­sk­va Di­mi­tri­ja Ro­go­zi­na, a do­la­zi i bli­zak su­rad­nik bje­lo­ru­skog predsjednika Alek­san­dra Lu­ka­šen­ka – re­kao je Vu­čić do­da­ju­ći da će nje­mač­ka kan­ce­lar­ka Mer­kel kao svog iz­as­la­ni­ka pos­la­ti biv­šeg kan­ce­la­ra Ger­har­da Sc­hröde­ra.

Za­di­vi­ti ci­je­li svi­jet

Sr­bi­jan­ski me­di­ji is­ti­ču da će se tro­šak Vu­či­će­ve “žur­ke” mje­ri­ti de­se­ci­ma mi­li­ju­na di­na­ra. – Ne­ra­ci­onal­no je pra­vi­ti pri­vat­ne gla­mu­roz­ne za­ba­ve u tre­nut­ku kad jav­ni dug Sr­bi­je iz­no­si 24 mi­li­jar­de eura, ili 67,7 pos­to BDP-a. Na­ro­či­to je to ne­pris­toj­no u dr­ža­vi u ko­joj se dje­ca li­je­če pu­tem SMS po­ru­ka, a pla­će i mi­ro­vi­ne se is­pla­ću­ju iz kre­di­ta – re­kao je Ivan Ni­nić iz Cen­tra za vla­da­vi­nu pra­va. Pri to­me tre­ba zna­ti da ina­ugu­ra­ci­ja predsjednika ne pos­to­ji ni u us­ta­vu ni u za­ko­nu, ni­ti je to sr­p­ska tra­di­ci­ja. Zbog sve­ga to­ga, sma­tra se da je je­dan od glav­nih ci­lje­va ina­ugu­ra­ci­je stva­ra­nje kul­ta lič­nos­ti od­nos­no da je to po­ku­šaj da se svi­jet za­di­vi sr­bi­jan­skom gos­to­lju­bi­voš­ću.

Vu­či­će­va ina­ugu­ra­ci­ja odr­žat će se u Pa­la­či Sr­bi­ja, poz­na­ti­joj kao zgra­da SIV-a Ina­ugu­ra­ci­ja predsjednika ne pos­to­ji ni u za­ko­nu ni u sr­p­skoj tra­di­ci­ji

Po­zi­vi za su­traš­nju Vu­či­će­vu ina­ugu­ra­ci­ju upu­će­ni su na adre­se pet ti­su­ća uzva­ni­ka

Ho­će li svo­ju opje­va­nu ra­ki­ju po­nu­di­ti do­sa­daš­nji pred­sjed­nik To­mis­lav Ni­ko­lić

i Alek­san­dar Vu­čić

Dvo­je predsjednika – Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.