Kralj pro­mi­je­nio pri­jes­to­lo­na­s­ljed­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Kralj Sa­udij­ske Ara­bi­je Sal­man (82) ime­no­vao je u sri­je­du uka­zom svo­jeg si­na Mu­ha­me­da (31) no­vim pri­jes­to­lo­na­s­ljed­ni­kom umjes­to svog ro­đa­ka Mu­ha­me­da ben Na­je­fa (57) ko­ji je smi­je­njen. Pre­ma kra­ljev­skom uka­zu ko­ji je obja­vi­la služ­be­na agen­ci­ja Spa, mla­di Mu­ha­med ben Sal­man ime­no­van je po­moć­ni­kom pre­mi­je­ra za­dr­žav­ši is­to­dob­no funk­ci­ju mi­nis­tra obra­ne. Princ Mu­ha­med ben Na­jef smi­je­njen je, po od­lu­ci kra­lja, i s duž­nos­ti po­moć­ni­ka pre­mi­je­ra i mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va. Ne­oče­ki­va­na smje­na do­la­zi u vri­je­me ve­li­kih na­pe­tos­ti u od­no­si­ma Sa­udij­ske Ara­bi­je s jed­ne te Ira­na i Ka­ta­ra s dru­ge stra­ne.

Umjes­to ro­đa­ka Mu­ha­me­da (57) kralj je ime­no­vao svog si­na Mu­ha­me­da (31)

Su­per­te­ška ka­te­go­ri­ja Sin sa­udij­skog kra­lja Sal­ma­na Mu­ha­med ben Sal­man do­bar je s mno­gim svjet­skim moć­ni­ci­ma pa ta­ko i s ru­skim pred­sjed­ni­kom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.