Na Tr­gu Re­pu­bli­ke pro­s­vjed pro­tiv dik­ta­tu­re

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Na dan ina­ugu­ra­ci­je Alek­san­dra Vu­či­ća po­kret Pro­tiv dik­ta­tu­re naj­a­vio je odr­ža­va­nje mir­no­ga pro­s­vje­da na Tr­gu Re­pu­bli­ke. “Je­dan pro­s­vjed ni­je do­vo­ljan. Za­to se okup­lja­mo i na dan laž­ne ina­ugu­ra­ci­je predsjednika iz­a­bra­nog na ne­le­gi­tim­nim iz­bo­ri­ma. Na pro­s­vjed­nom sku­pu gra­đa­ni­ma će se obra­ti­ti lju­di či­je miš­lje­nje po­štu­je­mo, a sa­mi osje­ća­ju po­s­lje­di­ce dje­lo­va­nja ovog re­ži­ma i bo­re se pro­tiv nje­ga”, sto­ji u pri­op­će­nju po­kre­ta. Na­vo­de i ka­ko oče­ku­ju po­dr­šku “svih ne­za­do­volj­nih gra­đa­na, po­li­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja, sin­di­ka­ta i nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji se že­le su­prot­sta­vi­ti dik­ta­tu­ri ko­ja je da­nas na dje­lu u Sr­bi­ji”. Po­zva­li su par­la­men­tar­nu i iz­van­par­la­men­tar­nu opor­bu “ko­ja je u ovom iz­bor­nom pro­ce­su po­ka­za­la že­lju za bor­bom pro­tiv dik­ta­tu­re” da se pri­dru­ži nji­ho­vu pro­s­vje­du ko­ji po­či­nje u 18 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.