Most pre­su­dio: U Du­gom Se­lu HNS će di­je­li­ti vlast s HDZ-om

De­vet od 17 mjes­ta u Vi­je­ću pri­pa­lo je HDZ-u i part­ne­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić grad­ska@ve­cer­nji.net DU­GO SE­LO

Du­go Se­lo je­di­ni je grad u žu­pa­ni­ji u ko­jem ve­ći­nu u Grad­skom vi­je­ću ne­ma gra­do­na­čel­ni­ko­va lis­ta ili ko­ali­ci­ja iz ko­je do­la­zi Prem­da je HNS-ovac Ne­nad Pa­ni­an u dru­gom kru­gu iz­bo­ra od­nio po­bje­du nad HDZ-ovim Dar­ja­nom Bu­di­mi­rom, na ra­zi­ni Grad­skog vi­je­ća po­ne­što je dru­ga­či­ja sli­ka. Na­ime, na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci pre­kju­čer je ve­ći­nu us­pio sku­pi­ti HDZ ko­jem su, uz nje­go­vih šes­te­ro vi­jeć­ni­ka, po­dr­šku da­li i dvo­je s lis­te BM 365 te mos­to­vac. Za predsjednika je s 9 gla­so­va za i 8 pro­tiv, “na knap” iz­a­bran upra­vo biv­ši kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Dar­jan Bu­di­mir. Bur­no je bi­lo jer se Mos­tov vi­jeć­nik na­vod­no pre­do­mis­lio u zad­nji čas i pre­okre­nuo ve­ći­nu u Vi­je­ću po­dr­žav­ši Bu­di­mi­ra.

Pre­do­mis­lio se pre­ko no­ći

– Ve­čer pri­je pot­pi­sao je pot­po­ru za od­bo­re, predsjednika i pot­pred­sjed­ni­ke ko­je smo pred­lo­ži­li mo­ja lis­ta, lis­ta bi­ra­ča Si­ni­še Klja­ji­ća te ko­ali­ci­ja SDP-HSSORaH. Ju­tro pri­je sjed­ni­ce do­šao je i re­kao da se ipak pre­do­mis­lio – ka­zao je du­go­sel­ski gra­do­na­čel­nik Ne­nad Pa­ni­an, ne kri­ju­ći ra­zo­ča­ra­nje. De­vet od 17 mjes­ta u Vi­je­ću ta­ko je pri­pa­lo HDZ-u i part­ne­ri­ma, a tro­je Pa­ni­ano­vih vi­jeć­ni­ka te još pe­te­ro s lis­te bi­ra- ča i ko­ali­ci­je naš­lo se u opo­zi­ci­ji. – Vi­jeć­nik ko­ji je me­ni od­lu­čio da­ti po­dr­šku oči­to se ni­je sla­gao s iz­bo­rom gos­po­di­na Dol­nja­ka za predsjednika. Ni­smo htje­li ni­ko­ga ru­ši­ti i po­dr­žat će­mo gra­do­na­čel­ni­ka i nje­gov tim. Sve dok ra­de ka­ko tre­ba ne­će bi­ti pro­ble­ma – ka­zao je pred­sjed­nik Grad­skog vi­je­ća Dar­jan Bu­di­mir i do­dao da kre­će s os­tva­ri­va­njem važ­nih pro­je­ka­ta za Grad, kao što su pos­lov­na zo­na, ure­đe­nje tr­ga i bes­plat­ni udž­be­ni­ci.

Ne­ma zle kr­vi

Una­toč neo­bič­noj si­tu­aci­ji, me­đu Bu­di­mi­rom i Pa­ni­anom ne­ma “zle” kr­vi ni sva­đe. Obo­ji­ci im je, is­ti­ču, cilj ra­di­ti u in­te­re­su i za do­bro­bit sta­nov­ni­ka Du­gog Se­la ta­ko da ne sum­nja­ju da će i na ra­zi­ni Grad­skog vi­je­ća ja­ko do­bro funk­ci­oni­ra­ti. – Ja sam le­gal­no iz­a­bran gra­do­na­čel­nik, a oni su le­gal­no iz­a­bra­ni vi­jeć­ni­ci i to po­štu­jem. Već sam im re­kao da su oni moj tim i da ja od­go­va­ram za sve njih. Obe­ća­li smo jed­ni dru­gi­ma da će­mo po­dr­ža­ti sva­ki do­bar pro­jekt, neo­vis­no s ko­je stra­ne do­la­zi – za­klju­čio je Pa­ni­an te se po­hva­lio da je us­pio do­go­vo­ri­ti do­da­tan upis u vr­ti­će ka­ko ni­jed­no di­je­te ne bi os­ta­lo bez mjes­ta.

Una­toč si­tu­aci­ji, Bu­di­mir i Pa­ni­an rek­li su da sva­đe ne­ma i da će se me­đu­sob­no po­dr­ža­va­ti

Pre­okret U pr­vom kru­gu iz­bo­ra za gra­do­na­čel­ni­ka vo­dio je prav­nik Dar­jan Bu­di­mir s 34,42 pos­to. Sre­ća se u dru­gom kru­gu ipak pre­okre­nu­la u stra­nu zu­ba­ra Ne­na­da Pa­ni­ana (go­re). Bu­di­mir je sa­da pred­sjed­nik Grad­skog vi­je­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.