Sta­bil­na ve­ći­na HDZ-a i part­ne­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ve­ći­nu od 19 od ukup­no 31 man­da­ta u Ve­li­koj Go­ri­ci us­pje­la je sku­pi­ti po­bjed­nič­ka ko­ali­ci­ja HDZ-HSLS-HSU iz ko­je do­la­zi i gra­do­na­čel­nik Dra­žen Ba­ri­šić. Nji­ho­voj su se ko­ali­ci­ji pri­je pri­dru­ži­li i sa­ve­zi MB 365-HSS bra­će Ra­dić te HSP-HČSP. Za predsjednika Grad­skog vi­je­ća s 30 gla­so­va za i jed­nim suz­dr­ža­nim iz­a­bran je Ne­ven Ka­ras iz ko­ali­ci­je MB 365 i HSS-a bra­će Ra­dić. Je­dan pot­pred­sjed­nik do­la­zi iz re­do­va opor­be­nog SDP-a, dok će dru­gi bi­ti iz­a­bran nak­nad­no, vje­ro­jat­no iz HDZ-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.