Vi­je­ćem pred­sje­da HDZ-ova ko­ali­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Ivanić-Grad pre­dvo­de ko­ali­ci­ja HDZ-a, HSLS-a i Re­for­mis­ta. Iz te ko­ali­ci­je do­la­zi i gra­do­na­čel­nik Ja­vor Bo­jan Leš, ali i ve­ći­na vi­jeć­ni­ka u Grad­skom vi­je­ću. Toč­ni­je, njih 8, uz po­dr­šku Go­ra­na Le­ša s Ne­za­vis­ne lis­te Želj­ka Po­si­lo­vi­ća ko­ji funk­ci­ju vi­jeć­ni­ka ne mo­že ob­na­ša­ti jer je za­mje­nik ak­tu­al­nog gra­do­na­čel­ni­ka. Osim njih, pet man­da­ta osvo­ji­la je ko­ali­ci­ja SDP-HNS-HSS-HSU, a po je­dan BM 365 i ne­za­vis­ni vi­jeć­nik. Za­nim­lji­vo je da su pred­sjed­nik i dvo­ji­ca pot­pred­sjed­ni­ka Vi­je­ća iz ko­ali­ci­je pre­dvo­đe­ne HDZ-om.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.