NI­JE VIC, AKO SLOVENIJA U ZALJEV UPUTI RATNI BROD, HR­VAT­SKA ĆE DVA

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Za tje­dan da­na Stal­ni ar­bi­traž­ni sud u Ha­agu obja­vit će ar­bi­traž­nu pre­su­du oko gra­nič­nog spo­ra na mo­ru iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je. Du­go­go­diš­nji pro­fe­si­onal­ni ucje­nji­vač Hr­vat­ske, Di­mi­tri­je Ru­pel, biv­ši šef slo­ven­ske di­plo­ma­ci­je ko­ji se uvi­jek ogla­si kao pret­hod­ni­ca i naj­a­va po­ten­ci­jal­nog za­oš­tra­va­nja od­no­sa iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, u slo­ven­skim me­di­ji­ma obja­vio je ka­ko bi slo­ven­ska vla­da “u Pi­ran­ski zaljev mo­ra­la pos­la­ti voj­ni brod Tri­glav i ku­pi­ti još ne­ko­li­ko no­vih voj­nih bro­do­va, ko­ji bi tre­ba­li bra­ni­ti slo­ven­ske te­ri­to­ri­jal­ne vo­de”. U Slo­ve­ni­ji, za raz­li­ku od Hr­vat­ske već vla­da pri­lič­no uz­bu­đe­nje zbog jav­ne obja­ve ar­bi­traž­ne pre­su­de o hr­vat­sko-slo­ven­skom raz­gra­ni­če­nju na mo­ru u Sa­vu­drij­skoj va­li/Pi­ran­skom za­lje­vu. Sud će u od­lu­ku obja­vi­ti 29. lip­nja, a od­lu­ku će, iz­me­đu 14 i 16 sa­ti pro­či­ta­ti pred­sjed­nik ar­bi­traž­nog su­da Gil­bert Gu­il­la­ume. To što za Hr­vat­sku od­lu­ka ar­bi­traž­nog su­da ne­ma ni­kak­vu važ­nost, služ­be­nu Slo­ve­ni­ju uop­će ne za­ni­ma, kao što ne re­agi­ra­ju ni­ti na po­nu­de iz Za­gre­ba da ot­poč­nu no­vi bi­la­te­ral­ni pre­go­vo­ri oko gra­ni­ca. Šef slo­ven­ske di­plo­ma­ci­je Karl Er­ja­vec za tje­dan da­na bit će u Ha­agu i iz­rav­no pra­ti­ti obja­vu. Na­vod­no je već pri­pre­mio ne­ko­li­ko sce­na­ri­ja ka­ko im­ple­men­ti­ra­ti ar­bi­traž­nu od­lu­ku. S ob­zi­rom na to da se baš bio ogla­sio i Ru­pel, nje­go­vu ide­ju oko sla­nja slo­ven­skog rat­nog bro­da, ko­jeg su Slo­ven­ci do­bi­li u sklo­pu po­vra­ta kli­rin­škog du­ga iz Ru­si­je - (kao što su Hr­va­ti do­bi­li eska­dri­lu od 10 no­vih tran­s­port­nih he­li­kop­te­ra Mi-171 sh) i ko­ji po­sje­du­je “kon­kret­no” na­oru­ža­nje (i ra­ket­no), za raz­li­ku od pret­hod­ni­ka, br­zog pa­trol­nog bro­da “An­ka­ra­na” kup­lje­nog u Iz­ra­elu – uop­će ne tre­ba sma­tra­ti neo­z­bilj­nom. Slovenija, na­ime oče­ku­je da će ar­bi­traž­na od­lu­ka ići njoj na ko­rist, kad je u pi­ta­nje raz­gra­ni­če­nje u Za­lje­vu, ra­ču­na­ju da će do­bi­ti ve­ći­nu Za­lje­va i ko­ri­dor, tzv. dim­nik/dim­njak do me­đu­na­rod­nih vo­da na sje­ve­ru Ja­dra­na. Ka­ko ne­ma sa­mo Ru­pel ide­ju da se na ta, ka­ko se na­da služ­be­na Ljubljana “no­vo­osvo­je­na” mor­ska po­dru­čja, tre­ba od­mah “pri­bi­lje­ži­ti”, jas­no je da je sa­svim mo­gu­će da net­ko u Slo­ve­ni­ji i od­lu­či pos­li­je obja­ve ar­bi­traž­ne od­lu­ke po­ku­ša­ti ta­mo pos­la­ti po­li­cij­ske pa­trol­ne čam­ce ili čak voj­ne op­hod­ne bro­do­ve. Ka­ko Hr­vat­ska, ne sa­mo da ne­će priz­na­ti even­tu­al­nu tak­vu od­lu­ku, ne­go dr­ži da je ri­ječ o nje­zi­nim mor­skim te­ri­to­ri­ji­ma, jed­na­ko je ta­ko jas­no da ne­će do­zvo­li­ti stra­nim voj­nim bro­do­vi­ma neo­v­la­šte­ni pre­la­zak. Ko­li­ko­god da to sa­da zvu­ča­lo smi­ješ­no i ne­vje­ro­jat­no, RH je pri­prav­na za sve “neo­bič­nos­ti” ko­je bi se mo­gle do­go­di­ti u ve­zi ar­bi­traž­ne pre­su­de, a u skla­du s ti­me već su iz­da­ne upu­te. Jed­nos­tav­ni­je re­če­no, uputi li Slovenija u Pi­ran­ski zaljev/Sa­vu­drij­sku va­lu svoj voj­ni brod, HRM će upu­ti­ti dva hr­vat­ska bro­da. Sve u skla­du s te­ori­jom da mo­raš bi­ti spre­man i za “ne­za­mis­li­ve” stva­ri. Ina­če, ni­kak­va ar­bi­traž­na od­lu­ka ne mo­že se pro­ves­ti si­lom i pred­stav­lja­la bi naj­te­žu po­vre­du me­đu­na­rod­nog pra­va.

Na Fi­li­pi­ni­ma, ko­ji su u rat­nom sta­nju, zbog ne­pres­ta­nih na­pa­da gru­pi­ca mi­li­tant­nih is­la­mis­ta voj­ska je na sva­kom ko­ra­ku, a bes­plat­ni wi-fi je po­že­ljan zbog ve­za u opas­nim si­tu­aci­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.