Na hr­vat­sku pri­va­ti­za­cij­sku sce­nu stu­pa­ju ot­kup­lji­va­či du­go­va

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Po­s­ljed­nja vi­jest: ru­ski Sber­bank od ni­zo­zem­ske tvrt­ke u vlas­niš­tvu Ivi­ce To­do­ri­ća pre­uzi­ma 18,5 pos­to di­oni­ca Mer­ca­to­ra ko­je je Ivi­ca To­do­rić za­lo­žio za kre­dit od sto mi­li­ju­na eura, i na­mje­ra­va ih br­zo pro­da­ti ka­ko bi na­dok­na­dio ba­rem dio svo­jih po­tra­ži­va­nja. Is­to­dob­no ame­rič­ki inves­ti­cij­ski fond spe­ci­ja­li­zi­ran za za­ra­du na po­du­ze­ći­ma u te­ško­ća­ma (tzv. “le­ši­nar­ski”) odo­bra­va Agro­ko­ru 400 mi­li­ju­na eura no­vo­ga kre­di­ta ka­ko bi sto pos­to na­pla­tio Agro­ko­ro­ve obvez­ni­ce ko­je je ku­pio za sa­mo tri­de­se­tak pos­to no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti. I taj i os­ta­li Agro­ko­ro­vi vje­rov­ni­ci uklju­či­li su se u rad vje­rov­nič­kog vi­je­ća Agro­ko­ra pod iz­van­red­nom upra­vom če­ka­ju­ći ko­nač­nu na­god­bu na­kon ko­je će zna­ti ko­li­ko će svo­je­ga po­tra­ži­va­nja mo­ra­ti ot­pi­sa­ti, ko­li­ko će even­tu­al­no na­pla­ti­ti uz du­gi po­ček, du­ge ro­ko­ve dos­pi­je­ća i sim­bo­lič­nu ka­ma­tu, a ko­li­ko će mo­ći pre­tvo­ri­ti u Agro­ko­rov ka­pi­tal i re­la­tiv­no br­zo pro­da­ti. Ko­ji je za­jed­nič­ki na­ziv­nik svih tih pro­ce­sa? Po­sri­je­di je ras­pro­da­ja du­go­va s ko­ji­ma je od po­čet­ka 90-ih go­di­na do da­nas obav­lje­na hr­vat­ska tran­zi­ci­ja. “Pri­va­ti­za­ci­ja se u Ru­si­ji odvi­ja u tri fa­ze”, re­kao je poz­na­ti ru­ski oli­garh Bo­ris Be­re­zov­ski Pa­ulu Kleb­ni­ko­vu, auto­ru knji­ge “Kum Krem­lja: Bo­ris Be­re­zov­ski i pljač­ka Ru­si­je” (He­ar­co­urt, New York, 2000.) “Pr­va fa­za je pri­va­ti­za­ci­ja pro­fi­ta. Dru­ga je pri­va­ti­za­ci­ja imo­vi­ne. Tre­ća fa­za je pri­va­ti­za­ci­ja du­go­va.” No, to oči­to ne vri­je­di sa­mo za Ru­si­ju. Tr­go­vi­nom Agro­ko­ro­vim du­go­vi­ma odvi­ja se ovih da­na i tre­ći čin hr­vat­ske pre­tvor­be i pri­va­ti­za­ci­je. “U svi­je­tu nit­ko ne kre­će u obrt ili biz­nis sa svo­jim ka­pi­ta­lom. Ne­ma ni­če­ga bez ba­na­ka, kre­di­ta”, re­kao je Ivi­ca To­do­rić u jed­nom od pr­vih in­ter­v­jua “Da­na­su” 1993. No bio je u pra­vu sa­mo dje­lo­mič­no. Gra­de­ći Agro­kor Ivi­ca To­do­rić išao je sto­pa­ma svo­je­ga oca An­te ko­ji je i svoj Agro­kom­bi­nat 60-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća ra­zvi­jao ban­kov­nim kre­di­ti­ma. Ali, iz­me­đu 60-ih i 90-ih go­di­na naj­ma­nje su dvi­je go­le­me raz­li­ke. U An­ti­no do­ba ka­pi­tal je bio za­bra­njen, a nje­go­vo po­sje­do­va­nje kaž­nji­vo: kad ga je po­ku­šao stvo­ri­ti, i sam An­te za­vr­šio je u Sta­roj Gra­di­ški. Ivi­ca se, me­đu­tim, već mo­gao os­la­nja­ti na ka­pi­tal u znat­noj mje­ri, tak­voj ko­ja bi ubla­ži­la nje­go­vu pre­za­du­že­nost, ali to ni­je že­lio. Ta­ko­đer, kre­di­te ko­ji­ma se ko­ris­tio otac An­te ve­li­kom br­zi­nom obez­vre­đi­va­la je in­fla­ci­ja ju­gos­la­ven­skog di­na­ra, dok se Ivi­ca za­du­ži­vao u “čvr­stoj” va­lu­ti, u ku­na­ma s de­viz­nom kla­uzu­lom ili u do­la­ri­ma i euri­ma, pri­tom još s ka­ma­tom ve­ćom od in­fla­ci­je. I ta­ko sve dok se ni­je do­veo u sli­je­pu uli­cu, da kre­di­te ni­je mo­gao ni vra­ća­ti ni po­ve­ća­va­ti. Krug se za­tvo­rio. U pr­voj fa­zi hr­vat­ske pri­va­ti­za­ci­je pravo uprav­lja­nja ku­po­va­li su za­pos­le­ni­ci na dr­žav­ni kre­dit, a so­ci­ja­lis­tič­ki me­na­dže­ri ban­kov­nim kre­di­ti­ma. Da bi te du­go­ve us­pi­je­va­li ser­vi­si­ra­ti, u dru­goj fa­zi pri­va­ti­za­ci­je no­vi su ka­pi­ta­lis­ti pro­da­va­li ne­kret­ni­ne i pra­va, a biz­nis su ra­zvi­ja­li no­vim za­du­ži­va­njem. Sa­da na hr­vat­sku pri­va­ti­za­cij­sku sce­nu stu­pa­ju oni ko­ji su du­go­ve u sta­nju ku­pi­ti ka­pi­ta­lom, no to vi­še ne­će bi­ti hr­vat­ski gra­đa­ni.

Ru­ski oli­garh Be­re­zov­ski ka­že: “Pr­va fa­za je pri­va­ti­za­ci­ja pro­fi­ta. Dru­ga je pri­va­ti­za­ci­ja imo­vi­ne. Tre­ća fa­za je pri­va­ti­za­ci­ja du­go­va.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.