Ka­pi­ta­lis­ti su pris­toj­ni pa pu­no os­ta­ve rad­ni­ci­ma

Po­pu­lar­ni kan­ta­utor jed­na je od zvi­jez­da “InMu­si­ca”

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net Sa­mir Mil­la

Gost ovo­tjed­ne Se­mi­oti­ke, vi­de­oin­ter­v­jua Ve­čer­njeg lis­ta, bio je Dar­ko Run­dek, ko­ji je ne­dav­no re­iz­dao kul­t­ni al­bum “ApoCalyp­so” Dar­ko Run­dek nas­tu­pio je u po­ne­dje­ljak na glav­noj po­zor­ni­ci InMu­sic fes­ti­va­la, uz bok ve­li­či­na­ma kao što su Ar­ca­de Fi­re i Kin­gs Of Le­on. Do­dat­ni raz­log za slav­lje je i to što je re­iz­da­nje al­bu­ma “ApoCalyp­so” tre­nu­tač­no naj­pro­da­va­ni­je iz­da­nje u Hr­vat­skoj.

20 go­di­na “Apo­ka­lip­sa”

Dva­de­set go­di­na al­bu­ma “Apo­ka­lip­so” obi­lje­žio si re­iz­da­njem, a uz nje­ga u box-se­tu te na dva LP-a na­la­zi se i al­bum “Do­vit­lji­vi ma­li ču­da­ci”. Ri­ječ je o pet pje­sa­ma Ha­us­to­ra ko­je ni­kad ni­su bi­le iz­da­ne? Te pje­sme ni­smo ni­kad obja­vi­li za­to što dje­lo­mič­no ni­smo bi­li za­do­volj­ni ma­te­ri­ja­lom, a i bi­lo ih je sa­mo pet-šest. Či­ni­lo mi se da ih tre­ba pre­kro­ji­ti pa sam ih pos­li­je obja­vio na dru­gim al­bu­mi­ma, osim pje­sme “Di­sa­nje”, ko­ja je je­di­na neo­bjav­lje­na. S tog al­bu­ma su pje­sme “Se­nor” i “Is­ta sli­ka”, ko­je si pos­li­je iz­dao. Za­nim­lji­vo je ka­ko je pje­sma “Is­ta sli­ka” prak­tič­ki na­ja­vi­la rat sti­ho­vi­ma “Cr­ni ja­ha­či su sti­gli u se­lo, cr­ve­ne ka­pi su pa­le na bi­je­lo”. To je kras­na pje­sma ko­ja je i na- sta­la ka­da je rat po­čeo, pa je na ne­ki na­čin i odraz ta­daš­njeg sta­nja u biv­šoj dr­ža­vi.

Znao sam da imam hit

Kad je nas­ta­jao taj al­bum i le­gen­dar­na pje­sma s nje­ga, je­si li oče­ki­vao us­pjeh ko­ji će pos­ti­ći? Čim je pje­sma nas­ta­la, znao sam da će bi­ti hit jer je ima­la sve kva­li­te­te ko­je hit mo­ra ima­ti. Taj je al­bum nas­tao dje­lo­mič­no od kr­ho­ti­na “Do­vit­lji­vih ma­lih ču­da­ka” i kas­ni­jih ma­te­ri­ja­la. Kad sam se “pus­tio s ha­us­to­rov­skog lan­ca” i znao da mo­gu sni­mi­ti što po­že­lim, bi­lo je jas­no da će re­zul­tat bi­ti i do­bar al­bum. A sad, ni­sam ra­ču­nao ho­će li me al­bum na­dži­vje­ti ili ne. Tvo­je pje­sme čes­to se ko­ris­te i u po­li­tič­ke svr­he. Pri­je sve­ga mis­lim na “Ay Car­me­la”. Ta je pje­sma nas­ta­la kao song za pred­sta­vu “Ay Car­me­la” Te­atra Ru­gan­ti­no. Ri­ječ je o na­rod­noj pje­smi ko­ju se pje­va­li re­pu­bli­kan­ci u Špa­njol­skom gra­đan­skom ra­tu. Oni ko­ji po­seg­nu za njom ima­ju pra­ved­ne mo­ti­ve, ta­ko da mi je dra­go kad je pje­va­ju. U svo­jim pje­sma­ma čes­to pro­go­va­raš pro­tiv ka­pi­ta­liz­ma. Pri­mje­ri­ce, u pje­smi “Afri­ka” pje­vaš ka­ko se lju­di di­je­le na one ko­ji ne­ma­ju lo­ve i one ko­ji kra­du? Odras­tao sam u oz­ra­čju mar­k­sis­tič­ke ide­olo­gi­je u ko­joj je bor­ba za pro­fit ne­ka vr­sta oti­ma­nja od onih ko­ji su ga svo­jim ra­dom zas­lu­ži­li. Sad smo u jed­nom dru- gom sis­te­mu u ko­jem pris­toj­ni ka­pi­ta­list uz­me dos­ta, ali i dos­ta os­ta­vi rad­ni­ci­ma.

Ne sme­ta mi kad se mo­je pje­sme ko­ris­te u po­li­tič­ke svr­he ako su mo­ti­vi pra­ved­ni

Sin Da­vid Vid tvoj je pra­vi na­s­ljed­nik. Znam da je umjet­nič­ka du­ša i da pu­tu­je po svi­je­tu. Gdje je sad? Ovaj čas je u Pa­ri­zu, a pri­je ne­ko­li­ko da­na bio je na mom kon­cer­tu u Be­ogra­du. Na Mar­ti­niqu­eu ima ne­ki po­sao, a tre­nu­tač­no ne­ma že­lju da pos­ta­ne glaz­be­ni pro­fe­si­ona­lac. Pje­va i svi­ra, gi­ta­ru i sak­so­fon. To je vi­še dio nje­go­va bo­gat­stva ne­go pro­fe­si­ja. Pi­šeš li no­ve pje­sme? Tre­nu­tač­no ne jer ne­mam vre­me­na. Oče­ku­ju nas broj­ni nas­tu­pi s pro­jek­tom “ApoCalyp­so Now”, no ski­ce se skup­lja­ju u gla­vi. Bit će no­vih pje­sa­ma. No pri­je sve­ga idem se od­mo­ri­ti na Brač.

Odras­tao sam u oz­ra­čju mar­k­sis­tič­ke ide­olo­gi­je u ko­joj je bor­ba za pro­fit ne­ka vr­sta oti­ma­nja

Ne­koć po­pu­lar­na žen­ska glaz­be­na gru­pa TLC obja­vit će pr­vi stu­dij­ski al­bum na­kon 15 go­di­na (isg)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.