Je­le­na Ve­lja­ča no­si ba­sic li­ni­ju A’ma­rie

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Mno­ga svjet­ska mod­na ime­na za­la­žu se za tzv. eco fri­end­ly pris­tup u di­zaj­ni­ra­nju, a na na­šoj sce­ni po­seb­no se po to­me is­ti­če Ana­ma­ri­ja Br­kić. Osim što ko­ris­ti pom­no bi­ra­ne, sa­mo­odr­ži­ve ma­te­ri­ja­le, jed­na­ko joj je važ­na i kva­li­te­ta te du­go­traj­nost mo­de­la. Upra­vo opu­šten i nes­pu­tan pris­tup odi­je­va­nju, u no­voj A’ma­rie kam­pa­nji utje­lo­vi­la je Je­le­na Ve­lja­ča, no­se­ći naj­poz­na­ti­je odjev­ne ko­ma­de A’ma­rie, stvo­re­ne za no­še­nje od ju­tra do ve­če­ri, ko­ji su se do­sad već pri­rod­no na­met­nu­li kao jed­ni od naj­tra­že­ni­jih me­đu nje­zi­nim kli­jen­ti­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.