El­la Dvor­nik pos­tat će ma­ma?

Blo­ge­ri­ca pi­ta­nje o pri­no­vi još ne že­li ko­men­ti­ra­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - sce­na@ve­cer­nji.net An­to­ni­ja Na­zor ZA­GREB

Brač­ne za­vje­te tre­ba­li su raz­mi­je­ni­ti u ko­lo­vo­zu, ali vjen­ča­nje su od­go­di­li jer je sve, ka­že El­la, pos­ta­lo pre­vi­še kom­pli­ci­ra­no Proš­lo­tjed­ne fo­to­gra­fi­je El­le Dvor­nik za šet­nje sre­di­štem Za­gre­ba do­ka­zu­ju ka­ko će 26-go­diš­nja­ki­nja pos­ta­ti ma­ma. Le­žer­na odjev­na kom­bi­na­ci­ja na­gla­si­la je trud­nič­ki tr­buš­čić, a od upu­će­nih Story je doz­nao da do­bro pod­no­si bla­že­no sta­nje, ko­jem se po­seb­no ve­se­li nje­zin oda­bra­nik Char­les Pe­ar­ce, ko­ji je ne­dav­no u Spli­tu pros­la­vio 39. ro­đen­dan. Bu­du­ći ro­di­te­lji tek su uskom kru­gu pri­ja­te­lja ja­vi­li li­je­pe vi­jes­ti, a na Storyje­vo pi­ta­nje o pri­no­vi, El­la ni­je že­lje­la ni­šta ko­men­ti­ra­ti. El­la i mar­ke­tin­ški struč­njak tri su go­di­ne u ve­zi, a 2016. su se za­ru­či­li ti­je­kom pu­to­va­nja u Ja­pan. Prem­da je proš­le go­di­ne naj­av­lji­va­la da će brač­ne za­vje­te iz­mi­je­ni­ti u ko­lo­vo­zu, za ljet­no iz­da­nje ča­so­pi­sa Story vjen­ča­nja objas­ni­la je za­što je doš­lo do pro­mje­ne pla­na.

Kom­pli­ci­ra­no vjen­ča­nje

– Za­pe­lo je jer su mi lju­di nu­di­li vi­še ci­je­ne ne­go dru­gi­ma. Jed­na mi že­na uop­će ni­je od­go­vo­ri­la na­kon što sam doš­la vi­dje­ti lo­ka­ci­ju. Kom­pli­ka­ci­ja je bi­lo i sa smje­šta­jem jer lju­di do­la­ze iz En­gle­ske. I bi­ra­nje gra­da bi­lo je te­ško jer su svi ima­li svo­je ide­je. A kad su se svi umi­je­ša­li sa svo­jim sa­vje­ti­ma, pre­ki­pje­lo mi je i odus­ta­la sam. Pre­kom­pli­ci­ra­no je. To mo­ra bi­ti opu­šte­no, ne že­lim se živ­ci­ra­ti, imat ću vre­me­na za živ­ci­ra­nje u bra­ku – is­pri­ča­la je, ot­kriv­ši ka­ko za­miš­lja vjen­ča­nje iz sno­va.

Kao iz fil­ma Su­mrak

– Mo­je ide­al­no vjen­ča­nje bi­lo bi po­put sce­ne iz fil­ma “Su­mrak”. Na otvo­re­nom, opu­šte­no, uz dru­že­nje i raz­go­vor. Bez pre­vi­še lju­di jer on­da mo­raš sa svi­ma raz­go­va­ra­ti, a pos­li­je svi­ra­ju trash hi­to­vi de­ve­de­se­tih. Ni­sam baš tra­di­ci­po­se­ban. onal­na, ali mis­lim da to ni­je lo­še – is­tak­nu­la je bu­du­ća ma­ma te ot­kri­la či­me ju je Char­les osvo­jio. – Svo­jim kom­pli­ci­ra­njem. I naj­jed­nos­tav­ni­ju stvar zna za­kom­pli­ci­ra­ti. Znam da to ni­je baš po­zi­tiv­no, ali pod­sje­ti me da je Ne ško­di ni što je ro­man­ti­čan, pa se ta­ko po­ne­kad osje­ćam kao mu­ška­rac. Uvi­jek otva­ra vra­ta, sto­ji is­pred me­ne kad pre­la­zi­mo ces­tu, dr­ži me dok si­la­zi­mo ni­za ste­pe­ni­ce, no­si sve vre­ći­ce bez po­go­vo­ra, bu­di me po­la­ko če­ška­njem i ma­sa­ža­ma, po­ku­ša­va sku­ha­ti, ali ja­ko lo­še. No uvje­ren je da je do­bro pa mu pro­gle­dam kroz pr­ste. Ba­rem je po­ku­šao ia­ko bih vo­lje­la da pres­ta­ne. Sve u sve­mu, ni­je lo­še.

El­la i Char­les su tri go­di­ne u ve­zi, a 2016. su se za­ru­či­li ti­je­kom pu­to­va­nja u Ja­pan

El­la ka­že ka­ko ju je Char­les osvo­io svo­jim kom­pli­ci­ra­njem. I naj­jed­nos­tav­ni­ju stvar zna za­kom­pli­ci­ra­ti, na­po­mi­nje El­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.