A sa­da je Pe­te­vu do­bar i Či­le­anac Fer­nan­des

Na­kon te­ških ri­je­či bu­gar­skog tre­ne­ra i An­te Čo­ri­ća na kra­ju se­zo­ne, tek tre­ba vi­dje­ti ka­ko će funk­ci­oni­ra­ti u bu­duć­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ivaj­lo Pe­trov je na­kon tri tjed­na oku­pio mo­dru mom­čad pred ko­jom će bi­ti cilj vra­ti­ti nas­lov pr­va­ka u Mak­si­mir­sku 128. Ivaj­lo Pe­tev vra­tio se s od­mo­ra, ni­je baš ne­što po­seb­no po­cr­nio, valj­da se ni­je to­li­ko sun­čao, već se vi­še ba­vio oni­me što bi nje­go­va mom­čad u no­voj se­zo­ni tre­ba­la igra­ti. Mo­rao se po­za­ba­vi­ti i ka­drov­skom kri­žalj­kom. I tu toj kri­žalj­ci vi­še ne­ma ne­kih igra­ča. – Gor­don Sc­hil­den­feld mo­žda u proš­loj se­zo­ni ni­je do­bio pre­ve­li­ku mi­nu­ta­žu, ali od­lu­či­li smo da bu­de slo­bo­dan po­tra­ži­ti si dru­gi klub. Ima­mo tu dos­ta igra­ča, Ben­ko­vić je pot­pu­no spre­man za rad, Si­ga­li je zdrav... Ali Ka­ri­mi­ju je is­tek­la po­sud­ba u Lo­ko­mo­ti­vi i on je na tran­sfer lis­ti. Po­sud­ba je is­tek­la i En­dri­ju Ce­ki­ci­ju, ali još će­mo o nje­mu od­lu­či­ti – ka­zao je Ivaj­lo Pe­tev ko­ji je že­lio vi­še pri­ča­ti o bu­duć­nos­ti, ia­ko tu baš i ni­je bio tko zna ka­ko kon­kre­tan. Za­pra­vo, uobi­ča­je­no, ni­kad ne ka­že baš pu­no:

Znam tko ko­li­ko mo­že

– Že­lim go­vo­ri­ti o bu­duć­nos­ti i mo­gu re­ći da zna­mo ka­mo ide­mo, ali pu­no će nam zna­či­ti i ono što se do­go­di­lo u proš­los­ti. Zna­mo gdje smo po­gri­je­ši­li. Na pri­pre­ma­ma će svi igra­či do­bi­ti šan­su, te­ren će bi­ti mje­ri­lo za sve. Pla­vi su ta­ko kre­nu­li s pri­pre­ma­ma, ju­čer su ima­li pr­va tes­ti­ra­nja, a pos­li­je­pod­ne i tre­ning na ko­jem ni­je bi­lo Sam­mi­ra ko­ji je u Za­greb tre­bao sle­tje­ti kas­ni­je si­noć, a So­uda­ni i Pi­va­rić, ko­ji su ima­li re­pre­zen­ta­tiv­ne obve­ze, pla­vi­ma će se pri­klju­či­ti iz­rav­no u Slo­ve­ni­ji. Kad je već go­vo­rio o to­me što je na­učio iz proš­le se­zo­ne, ko­je su to gre­ške ko­je va­lja ot­klo­ni­ti, Pe­tev ni­je bio pre­vi­še kon­kre­tan. – Raz­miš­ljao sam pu­no o to­me u ovim da­ni­ma od­mo­ra i mo­gu po­no­vi­ti da pre­uzi­mam od­go­vor­nost za ne­us­pjeh, i na­še gre­ške ne­će­mo vi­še po­nav­lja­ti, na­rav­no da znam ko­je su bi­le. Di­na­mo za­sad ni­je do­veo po­ja­ča­nja. – Uvi­jek se u sva­kom klu­bu u pri­je­laz­nom ro­ku go­vo­ri o to­me, na­ši su igra­či po­ka­za­li da zas­lu­žu­ju mjes­to u Di­na­mu, a ho­će li tko do­ći, vi­djet će­mo. I pri­je sam re­kao da bih že­lio po­ja­ča­nja, u sva­koj li­ni­ji po jed­nog igra­ča. Tre­ner Di­na­ma ka­že da se i ti­je­kom od­mo­ra čuo s igra­či­ma. – Raz­go­va­ra­li smo, imam ja­ko do­bre od­no­se s igra­či­ma. Pra­tio je tre­ner pla­vih i što ra­de nje­go­vi kon­ku­ren­ti, Ri­je­ka, Haj­duk i Osi­jek, či­ni se da bi i no­vo pr­vens­tvo mo­glo bi­ti pri­lič­no za­nim­lji­vo. – Do­bro je za hr­vat­ski no­go­met da se ra­di do­bro, da bu­de za­nim­lji­vo, ali ne za­ni­ma me baš što ra­de dru­gi, me­ne za­ni­ma sa­mo Di­na­mo, da mi bu­de­mo kak­vi tre­ba­mo bi­ti, kak­ve nas že­lim. I bu­de li ta­ko, bit će­mo pr­va­ci. Proš­le se-

zo­ne na­pra­vi­li smo ko­rak una­zad, sad že­lim da na­pra­vi­mo pet ko­ra­ka na­pri­jed. Svo­je ci­lje­ve zna­mo i zna­mo ka­ko će­mo do njih. Di­na­mo je naj­ve­ći klub na Bal­ka­nu i zna se da su mu ci­lje­vi vi­so­ki. Ono što će bi­ti po­seb­no za­nim­lji­vo u da­ni­ma ko­ji su pred na­ma je ka­ko će Pe­tev ri­je­ši­ti svoj od­nos s An­tom Ćo­ri­ćem ko­ji je za­vr­šio s vi­še ne­go na­teg­nu­tim stru­na­ma ko­je pri­je­te da de­fi­ni­tiv­no puk­nu. Iz­re­če­ne su sva­ko­ja­ke ri­je­či pre­ko me­di­ja me­đu nji­ma. K to­me, Sam­mir je za­vr­šio na klu­pi i zna se da ni­je s ti­me sre­tan. Po­tom, vra­ća mu se Ju­ni­or Fer­nan­des ko­jeg se zi­mus Pe­tev ri­je­šio sla­njem na po­sud­bu u Tur­sku. – Bi­lo je na­pe­tih si­tu­aci­ja, kad je do­bro, on­da su svi sret­ni i za­do­volj­ni, kad se gubi, on­da su ra­zo­ča­ra­ni. No, i iz tak­vih si­tu­aci­ja mo­raš uči­ti. Tu vi­diš na ko­ga mo­žeš u odre­đe­nim tre­nu­ci­ma ili stva­ri­ma ra­ču­na­ti i ja sam to na­učio. Sad znam sve o svo­jim igra­či­ma, a i oni zna­ju što od njih tra­žim. Fer­nan­des je naš igrač, na sve igra­če ra­ču­nam.

Po­bi­je­dio Jo­za­ka

No, pi­ta­nje je na ko­ga će za­pra­vo mo­ći ra­ču­na­ti raz­buk­ta li se pri­je­laz­ni rok, po­go­to­vo nje­gov iz­laz­ni dio. No, to je uvi­jek ta­ko u ljet­nim mje­se­ci­ma. – Sve je mo­gu­će, pa i ko­le­ga ko­ji je u ovo vri­je­me pri­je go­di­nu da­na vo­dio Di­na­mo (Kranj­čar, nap.a.) imao je is­to sta­nje, a on­da se pu­no to­ga pro­mi­je­ni­lo do 31. ko­lo­vo­za. Ta­ko da je i tu sve mo­gu­će – go­vo­rio je Pe­tev ko­jem ipak ne­će bi­ti la­ko. Pr­vo mo­ra ri­je­ši­ti svo­je od­no­se s Ćo­ri­ćem, Sam­mi­rom i Fer­nan­de­som, sla­ga­ti mom­čad i na­ći ko­nač­no igru Di­na­ma ko­ju do­sad ni­je imao. Ipak, sad star­ta s ma­lo bo­lje po­zi­ci­je, klub mu je dao pri­lič­ne ov­las­ti kad je već te zvi­jez­de mo­gao stav­lja­ti na led kad je to sma­trao svr­si­shod­nim. Sa­ču­vao ga je i od ot­ka­za na­kon što ni­je osvo­jio ni­šta, a u ne­kak­vom ti­hom “ma­če­va­nju” sa sport­skim di­rek­to­rom Ro­me­om Jo­za­kom iz­a­šao je kao po­bjed­nik, Jo­zak je na br­zi­nu spo­ra­zum­no ra­ski­nuo ugo­vor s pla­vi­ma i če­ka se da na to mjes­to do­đe vječ­ni pla­vi Ma­ri­jan Vlak. Pa ipak, da se Pe­tev ne bi pre­vi­še za­va­ra­vao, ko­li­ko god mu naj­av­lji­va­li kon­ti­nu­itet ra­da, ne bi bio pr­vi ko­ji je na­kon tak­vog “kon­ti­nu­ite­ta” na pr­vom lo­šem odvo­že­nom za­vo­ju “iz­le­tio” s pla­ve sta­ze. Pri­li­ku je do­bio, sad je na “brat­ku” da ju is­ko­ris­ti. A vre­me­na ne­ma pre­vi­še, u Di­na­mu su na­uči­li da su jed­no pri­pre­me, a na­tje­ca­telj­ske utak­mi­ce ne­što dru­go. Jer, Di­na­mo je pod Pe­te­vom igrao sjaj­no u Tur­skoj na pri­pre­ma­ma, pa su pla­vi br­že-bo­lje s njim pot­pi­sa­li no­vi, du­ži ugo­vor da bi on­da u pr­vens­tvu odi­gra­li tek ne­ko­li­ko do­brih utak­mi­ca, a os­ta­le su bi­le za za­bo­rav, kao i ci­je­la se­zo­na. Za­to, Pe­tev mo­ra ja­ko pa­zi­ti, Di­na­mo ni­kad ni­je imao strp­lje­nja s tre­ne­ri­ma, on ga je do­bio vi­še ne­go it­ko do­sad. Vi­še od to­ga ne mo­že oče­ki­va­ti.

Pe­tev sa­da sla­že mom­čad, ima vre­me­na i da slo­ži igru. Pa će­mo vi­dje­ti ko­li­ko je us­pio

RO­BERT ANIĆ/ PIXSELL

Ivaj­lo Pe­tev (des­no) če­ka da za­poč­ne su­rad­nju s Ma­ri­ja­nom Vla­kom

Sam­mir je uži­vao u Bra­zi­lu i u le­to­vi­ma s avi­onom

Ar­min Ho­džić je i za vri­je­me od­mo­ra po­ho­dio te­re­ta­nu

IVAJ­LO PE­TEV mo­rat će i te ka­ko pa­zi­ti da se po­nov­no ne po­s­kliz­ne na lop­tu, a um­no­go­me će se­zo­na ovi­si­ti o to­me ko­li­ko će kva­li­tet­ne pri­pre­me na­pra­vi­ti u slje­de­ćih 25 da­na

So­uda­ni je s obi­te­lji u Al­ži­ru tra­žio i du­hov­nu ob­no­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.